Het themanummer van ‘Met Open Bijbel’ voor 2020 #2 Ademtocht van de mens

Vervolg van Het themanummer van ‘Met Open Bijbel’ voor 2020 #1 Dodelijkheid & Duidelijkheid

In deze tijd van noodgedwongen thuiszitten, is de beste raad die wij u kunnen geven de gelegenheid te be­nutten meer en intensiever in de Bijbel te lezen. In dat Boek der boeken kan men het verhaal vinden van de mens en waarom dingen heden zo moeilijk verlopen zoals zij ons dikwijls ons leven zuur maken.

In het themanummer van de lente 2020 kijken wij naar iets waar de gehele wereld nu extreem vreemd mee geconfronteerd wordt. Vroeger waren er regelmatig oorlogen die meerdere doden voortbrachten, veel meer dan ziekten dit konden doen. De mens bracht over andere mensen zoiets verschrikkelijk teweeg dat men kan afvragen hoe het mogelijk is dat een mens een ander mens dit kan aandoen. Kijk maar eens naar wat er in Irak en Syrië de laatste jaren is gebeurd.

De Bijbel ziet de dood van de mens niet slechts als een biologisch verschijnsel. De eerste mens die God schiep en in de Hof van Eden plaatste, stond – in tegenstelling tot de dieren – in een bewuste relatie met zijn Maker. De naar Gods beeld geschapen wezens droegen de verantwoordelijkheid als schepsel om hun Schepper te gehoorzamen. De eerste mens kreeg al snel te horen wat het gevolg zou zijn van de overtreding van een bepaald gebod:

“op de dag dat u daarvan eet, zult u voorzeker sterven” (Gen 2:17).

De dood van Adam, en in hem van allen die van hem afstammen, is daarom het gevolg van zijn ongehoorzaamheid aan een hem door God opgelegd gebod, want de Schrift zegt dat:

“door de overtreding van de ene de dood als koning is gaan heersen” (Rom 5:17).

Wij moeten aandacht schenken aan het feit dat de mens zich onderscheidt van alle andere wezens op aarde door zijn geestelijke en intellectuele vermogens. De mens was niet zo maar geschapen zoals de andere schepsels. Hij had een grotere verantwoordelijkheid gekregen, die velen wel eens blijken te vergeten. Een van de vele voorbeelden waar wij merken hoe ver dat de mens van God afgedwaald is, is de wijze waarop de mens met zijn omgeving omspringt. De mens moest namelijk toezicht houden over al wat op aarde leeft, volgens Gods ordening:

“U doet hem heersen over de werken van uw handen, alles hebtU onder zijn voeten gelegd” (Ps 8:7; zie Gen 1:28).

Als men het over de ademtocht of het levenspad van de mens wil hebben kan men niet nalaten te spreken over de beslissingsvrijheid die de mens kreeg en de keuzes die hij moet maken dag in dag uit.
God heeft Zich niet opgesteld als een dictator, wiens wet en wil alles is en waarvan niet mag afgeweken worden. God heeft van af het begin bepaalde vrijheden maar ook bepaalde (maar zeer weinig) beperkingen gegeven. Het is in die keuzevrijheid die de Goddelijke Maker gaf dat mensen konden aan tonen en nog steeds kunnen aantonen, in welke mate zij van hun God houden en bereid zijn, om volgens Zijn Wil te leven, en Hem te eren in een bereidwillige en eerbiedige gehoorzaamheid aan het hem opgelegde gebod.

In het themanummer wordt er op gewezen dat het voor de hand ligt dat de vele voorbeelden van levenswijzen en keuzes die door de mensen gemaakt werden,  gaan over de mens in zijn geheel. Als zij, zoals in de Griekse voorstelling van een onsterfelijke ziel in een aards lichaam, alleen maar betrekking hadden op een stoffelijk en hinderlijk omhulsel van een innerlijke persoonlijkheid, die door ontbinding hiervan bevrijd zou worden om een hoger leven te kunnen ervaren, zou de psalmist zeker niet bij zulke negatieve en uitzichtloze beelden zijn gebleven.

Met de Bijbel als Gids bekijkt het themanummer “Met Open Bijbel” van April 2020 volgende punten:

 1. De heerschappij van de dood
 2. Leven als een gave van God
 3. Wat is de mens?
 4. Mijn Losser leeft
 5. Gedachten op een ziekbed
 6. Het verbroken scheprad
 7. Ik ben de God van Abraham
 8. Het verborgen manna
 9. De hoop op de opstanding in Israël
 10. Het levensboek
 11. Eeuwig leven in de leer van Christus
 12. De opwekking van Lazarus
 13. Christus is opgewekt uit de doden
 14. De levenskroon
 15. Het getuigenis van het open graf
 16. Hij zag het en geloofde
 17. De grote doorbraak
 18. Eeuwig leven in een geestelijk lichaam
 19. De onsterfelijke ziel
 20. Tussen sterven en opstanding
 21. De draden samengevlochten

En als aanhangsel brengt het “Een overzicht van het woord ziel in de Bijbel”.

+

Voorgaand

Het themanummer van ‘Met Open Bijbel’ voor 2020 #1 Dodelijkheid & Duidelijkheid

++

Aanvullende lectuur

 

5 thoughts on “Het themanummer van ‘Met Open Bijbel’ voor 2020 #2 Ademtocht van de mens

Geef een reactie - Give a reaction

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.