Christus in Profetie #8 De psalmen (2B) De Gezalfde goede herder spreekt

De Gezalfde spreekt

‘Het besluit van de HEER wil ik bekendmaken. Hij sprak tot mij: Jij bent mijn zoon, ik heb je vandaag verwekt’ (vs 7).

We zien hier een verdere verwijzing naar de belofte die aan David was gegeven. Naast de belofte van een eeuwig koningschap zei God tegen David:

‘Ik zal een vader voor hem zijn en hij voor mij een zoon’.

Maar het klinkt nu specifieker: nu niet als een Vader zijn, maar werkelijk verwekken, een woord dat steeds verbonden is met een werkelijke geboorte. Dit zijn ook de woorden die God sprak, zowel bij de doop van Jezus als bij de verheerlijking op de berg, waarmee God aangaf dat Jezus de Zoon is die op de troon in Sion zal regeren om daarmee de belofte aan David te vervullen. De woorden die God sprak zijn een combinatie van twee citaten, deze woorden uit Psalm 2, en een citaat over de lijdende knecht uit Jes. 53.
Jezus moest lijden en sterven, maar is tegelijk de ware Messias die op de troon zal regeren. In het Nieuwe Testament wordt Jezus daarom ook als Koning beschreven, maar nog zonder dat hij regeert. Misschien vergelijkbaar met zijn voorvader David, die al tot koning was gezalfd, maar aanvankelijk nog vervolgd werd door de regerende koning. Dit vers wordt ook in het Nieuwe Testament aangehaald, waar getoond wordt hoe deze woorden op Jezus slaan. Paulus zegt:

‘Wij verkondigen u het goede nieuws dat God zijn belofte aan onze voorouders in vervulling heeft doen gaan ten behoeve van hun kinderen – ten behoeve van ons – doordat hij Jezus tot leven heeft gewekt. Daarover staat in de tweede psalm geschreven:

‘Jij bent mijn zoon, ik heb je vandaag verwekt’ (Hand. 13:32-33).

In de brief aan de Hebreeën wordt dit vers, samen met de belofte aan David, gebruikt om aan te tonen hoeveel verhevener de positie van Jezus is dan die van de engelen:

‘Tegen wie van de engelen heeft God immers ooit gezegd:

‘Jij bent mijn zoon, ik heb je vandaag verwekt’?

Of:

‘Ik zal een vader voor hem zijn, en hij voor mijeen zoon’? (Hebr. 1:5).

God heeft hem het koningschap beloofd, wat ook in de psalm staat:

‘Vraag het mij en ik geef je de volken in bezit, de einden der aarde in eigendom’ (vs 8).

Het woord eigendom wordt vaak gebruikt voor het erfdeel dat God aan zijn volk geeft als Hij spreekt over het beloofde land, afgeleid van de belofte aan Abraham dat dit land eeuwig zijn eigendom (Gen. 17:8 – hetzelfde woord) zou zijn. Voorbeelden hiervan vinden we ondermeer in Deut. 4:21. Maar hier in de psalm wordt aan de Zoon de gehele wereld als een erfdeel gegeven. Deze strofe eindigt met de woorden

‘Jij kunt ze breken met een ijzeren staf, ze stukslaan als een aarden pot’ (vs 9).

Waar in de NBV ‘kunt’ staat, zien we in de NBG’51 ‘zult’. Gezien de context lijkt het ook meer waarschijnlijk dat het zal (moeten) gebeuren. Dit wordt verder versterkt door het feit dat deze verzen worden geciteerd in Openbaring. In de Bijbel worden de leiders van Gods volk vaak als herders omschreven, daarom beschrijft Jezus zichzelf ook als de goede herder. Het woord staf verwijst hier waarschijnlijk naar, alleen nu niet als een herder die voor de kudde zorgt, maar nu tot straf, een staf van ijzer in plaats van hout. Naast een herdersstaf betekent dit woord ook een scepter waarmee juist autoriteit weergegeven wordt van degene die regeert. In de citaten in Openbaring zien we ook verder bewijs dat de Schrift deze psalm toepast op Jezus als hij regeert in zijn Koninkrijk op aarde.

Een oproep aan de wereld

De psalm eindigt met een oproep aan de wereld om verstandig te zijn en de Koning te erkennen, en daarmee ook zijn Vader.

‘Daarom, koningen, wees verstandig, wees gewaarschuwd, leiders van de aarde. Onderwerp u, toon de HEER uw ontzag, breng hem bevend uw hulde’ (vs 10-11).

De tijd komt dat de hele wereld zal moeten erkennen dat God de enige ware heerser is, die alles leidt en bestuurt. Hij heeft bepaald dat zijn Zoon van uit Sion over de gehele wereld zal regeren. Dat zal pas gebeuren bij Jezus’ wederkomst. Maar dan heeft de wereld als geheel de keuze om hem aan te nemen of te verwerpen. Bij zijn eerste komst is hij verworpen, zonder direct zichtbare gevolgen voor wie dit deden. Bij de tweede komst zal dat anders zijn. Dan zal verwerping niet zonder gevolgen blijven. Dan treedt hij op met een ijzeren staf en worden zij stukgeslagen als aardewerk. Maar naast deze wereldbevolking noemt de psalm ook degenen die bij hem schuilen. Dit zijn de gelovigen uit alle tijden die met hem mogen mee regeren. Het is Jezus zelf die in Openbaring (met een verwijzing naar deze psalm) zegt:

‘Wie overwint en mij navolgt tot het einde, zal ik macht geven over alle volken. Met een ijzeren herdersstaf zal hij hen hoeden, als aardewerk worden ze verbrijzeld. Ik geef hem macht, zoals mijn Vader die aan mij heeft gegeven’ (Op. 2:26-27).

M.H.

+

Voorgaande

Zalving van Christus als profetische repetitie van de begrafenisrituelen

Christus in Profetie #1 De Knecht in Jesaja (1)

Christus in Profetie #2 De Knecht in Jesaja (2) Behoefte aan Verlossing

Christus in Profetie #3 De Knecht in Jesaja (3) Gezalfde

Christus in Profetie #4 De Knecht in Jesaja (4) Heilbezorger, Knecht en Messias

Christus in Profetie #5 De Knecht in Jesaja (5) Verhoging van de Knecht

Christus in Profetie #6 De Knecht in Jesaja (6) Gezalfde voorzegd

Christus in Profetie #7 De psalmen (1A) Psalm 110 – Afstammeling van zijn Heer

Christus in Profetie #7 De psalmen (1B) Psalm 110 – Priester aan de Rechterhand van God

Christus in Profetie #8 De psalmen (2A) De messiaanse koning

12 thoughts on “Christus in Profetie #8 De psalmen (2B) De Gezalfde goede herder spreekt

Geef een reactie - Give a reaction

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.