Christus in Profetie #8 De psalmen (2A) De messiaanse koning

“Toen zei Ik:
zie, hier ben Ik,
in de boekrol staat van mij geschreven”

Psalm 2: ‘De messiaanse koning’

In de NBG’51 vertaling vinden we dit opschrift boven Psalm 2. Deze beschrijft een tijd waarin Christus regeert (‘de Heer en zijn gezalfde’) envooral de reactie van de wereld daarop.

Christus’ is Grieks voor gezalfde. In de Schrift is dat de koning of de hogepriester; in dit geval de Koning die namens God regeert. Maar we hebben het Nieuwe Testament nodig om te begrijpen dat het hier gaat over het toekomstige vrederijk en niet over een willekeurige koning in het Oude Testament. De psalm schetst een situatie waarin alle volken zich verenigen in een strijd tegen God en de Messias. Zij hebben besloten dat zij niet door God en zijn zoon geregeerd willen worden. De psalmist wordt hier niet bij name genoemd, maar in het Nieuwe Testament is het duidelijk dat men in de 1e eeuw koning David als de schrijver zag die van God deze openbaring kreeg (zie Hand. 4:25-26). De apostelen gebruiken deze psalm om te tonen dat reeds lang tevoren was opgetekend dat de volken Jezus zouden verwerpen. Dat is weliswaar niet in de eindtijd, maar zij wilden laten zien hoe dat verwerpen toen al vorm kreeg.

De psalm bestaat uit vier gedeelten, die in de meeste vertalingen als vier strofen worden weergegeven. In elk deel is er een andere spreker.

Het eerste deel, verzen 1 t/m 4, beschrijft de situatie en laat “de wereld” spreken. In de volgende verzen (4 t/m 7) spreekt God.

Verzen 7 t/m 9 laten de Koning zelf aan het woord.

Tot slot volgt in verzen 10 t/m 12 een oproep van de psalmist aan “de wereld” om verstandig te zijn.

De wereld spreekt

“Waartoe leidt het woeden van de volken, het rumoer van de naties? Tot niets.” (vs 1).

In het Hebreeuws is dit een retorische vraag, met de suggestie dat het zinloos is. De NBV duidt dat aan met een soort antwoord:

“Tot niets”.

Hebreeuwse poëzie kent het zogenaamde parallellisme, waar in twee opeenvolgende regels hetzelfde wordt gezegd, maar met andere woorden. We vinden dat ook hier: het woeden van de volken en het rumoer van de naties. En ook in het volgende vers:

‘De koningen van de aarde komen in verzet’

en

‘de wereldmachten spannen samen’.

Hun verzet is gericht

‘tegen de HEER en zijn gezalfde’.

De vraag rijst wanneer dit zich afspeelt. Als de Heer en zijn Gezalfde al lang zouden regeren, zou het onwaarschijnlijk zijn dat de aardse machthebbers dan nog in functie zijn. Het lijkt dus eerder een beschrijving van de tijd waarin het vrederijk wordt opgericht:

‘Wij moeten hun juk afwerpen, ons van hun boeien bevrijden’ (vs 3, opnieuw een parallellisme).

God spreekt

In de volgende strofe voert de psalmist ons weg van de rumoerige naties naar de troon van God.

‘Die in de hemel troont lacht, de Heer spot met hen’ (vs 4).

Maar de spot verandert in toorn: God zal zijn oordelen uitvoeren. De volken schrikken van Gods toorn. Een weerklank hiervan vinden we in Openbaring:

“De vierentwintig oudsten … aanbaden God met de woorden: Wij danken u, Heer, onze God, Almachtige … want in uw grote macht neemt u nu het koningschap op u. De volken raasden in woede, maar nu laat u uw woede razen. De tijd is gekomen om een oordeel te vellen over de doden; en om uw dienaren, de profeten, te belonen, evenals de heiligen en degenen die, jong en oud, ontzag hebben voor uw naam; en ook om hen die de aarde vernietigen nu zelf te vernietigen” (Op. 11:16-18).

In Openbaring gaat het over het oprichten van het Messiaanse vrederijk, wanneer de aarde hersteld wordt van alle vernietiging die de mens er over heeft gebracht, en wanneer de doden worden opgewekt en geoordeeld, met een zegenrijke toekomst voor degenen die God trouw zijn gebleven. Zij danken God voor het koningschap dat God nu op zich neemt, en zij verwijzen daarmee naar de vele beloften dat God dit zal doen. Eén daarvan is deze Psalm 2:

‘Ik zelf heb mijn koning gezalfd, op de Sion, mijn heilige berg’ (vs 6).

Wie meer vertrouwd is met de NBG’51 vertaling, waar staat:

‘Ik heb immers mijn koning gesteld over Sion, mijn heilige berg’,

vraagt zich misschien af waarom dit ‘gesteld’ in de NBV is vertaald met ‘gezalfd’. Het is een ander Hebreeuws woord dan voor ‘gezalfde’ in vers 2. Het is een woord dat eigenlijk het uitgieten van het bloed van een offer betekent, maar dan ook het benoemen van een leider tot een taak. Het benoemen van een koning gebeurde door zalving. Het gaat hier echter meer om de aanstelling dan om het zalven zelf. De Nederlandse vertalingen zijn verdeeld tussen ‘gezalfd’ en ‘Ik zelf stel Mij een koning aan’ (Petrus Canisius vertaling). Een koppeling van dit ‘uitgieten’ met Jezus’ offerdood is waarschijnlijk echter niet wat hier wordt bedoeld. De psalm verwijst meer waarschijnlijk naar de profetieën die beschrijven hoe Gods Koning zal regeren van uit Jeruzalem. Aan David was beloofd dat iemand uit zijn lijn door God tot koning aangesteld zou worden om voor eeuwig van uit Sion te regeren. De engel die aan Maria verschijnt, verwijst naar deze belofte:

‘Hij zal Zoon van de Allerhoogste worden genoemd, en God, de Heer, zal hem de troon van zijn vader David geven … aan zijn koningschap zal geen einde komen’ (Luk. 1:32-33).

+

Voorgaande

Zalving van Christus als profetische repetitie van de begrafenisrituelen

Christus in Profetie #1 De Knecht in Jesaja (1)

Christus in Profetie #2 De Knecht in Jesaja (2) Behoefte aan Verlossing

Christus in Profetie #3 De Knecht in Jesaja (3) Gezalfde

Christus in Profetie #4 De Knecht in Jesaja (4) Heilbezorger, Knecht en Messias

Christus in Profetie #5 De Knecht in Jesaja (5) Verhoging van de Knecht

Christus in Profetie #6 De Knecht in Jesaja (6) Gezalfde voorzegd

Christus in Profetie #7 De psalmen (1A) Psalm 110 – Afstammeling van zijn Heer

Christus in Profetie #7 De psalmen (1B) Psalm 110 – Priester aan de Rechterhand van God

++

Aanvullende lectuur

  1. Uit het land van Nazareth
  2. De Knecht des Heren #4 De Verlosser
  3. Jezus van Nazareth #2 De zoon van Maria
  4. De Knecht des Heren #5 De Gezalfde gezant
  5. Zalving van Christus als profetische repetitie van de begrafenisrituelen
  6. De Ekklesia #4 De troon van David en De gezalfde des Heren

11 thoughts on “Christus in Profetie #8 De psalmen (2A) De messiaanse koning

Geef een reactie - Give a reaction

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.