Begrijpend Zingen: Psalm 8: Heerschappij mens en luister

Waar staat de mens tegenover God?

Koning David schreef heel wat psalmen en heeft ervoor gezorgd dat, als de tempel eenmaal (door zijn zoon Salomo) gebouwd werd, deze psalmen gezongen zouden worden in de tempeldiensten.

Daar in de tempel werd lof gebracht voor de Allerhoogste God boven alle goden.

“ Voor de koorleider. Met gittit-begeleiding. Een psalm van David. (8:2) Heer, onze God, hoe vol macht is uw naam wijd en zijd op de aarde; gelijk Gij uw majesteit doet verschijnen hoog aan de hemel,” (Ps 8:1 WV78)

Ook later in Psalm 19 zal David naar het uitspansel kijken en opkijken naar Hem tot wie alle macht en majesteit toebehoord. Hij beseft dat Gods Naam vol macht en heerlijkheid is. Wijd en zijd hoort deze gekend te zijn.

“ Voor de koorleider. Een psalm van David. (19:2) De hemel verkondigt de majesteit Gods, het zwerk meldt het werk zijner handen.” (Ps 19:1 WV78)

Aan ons die in God geloven hoort die verspreiding van Gods Naam toe. Zij die zoals koning David in Die Allerhoogste God geloven komt het toe om Zijn Naam te verheerlijken en kenbaar te maken waar wij maar kunnen. Met liederen en gebeden kunnen wij Zijn glorierijke Naam prijzen en alle lof toe brengen.

Wij kunnen opkijken naar Hem Die Zijn wijsheid kenbaar maakt. In alles wat wij rondom ons zien kunnen wij uiteindelijk het Godsbewijs zien.

“(8:10) Heer, onze God, hoe vol macht is uw naam wijd en zijd op de aarde.” (Ps 8:9 WV78)

Reeds toen David een jonge schaapherder was, had hij, terwijl hij in de weiden verbleef, ruime gelegenheid Gods almacht in de schepping te bewonderen en daarbij te beseffen hoe nietig wij eigenlijk zijn.

Men kan het vreemd vinden dat Die Allerhoogste God zich met de zondige mens wenst bezig te houden.

“3  (8:4) Als uw hemel ik zie – uwer vingeren werk, maan en sterren die Gij daar stelde, 4 (8:5) wat is dan de mens dat Gij acht op hem slaat, het mensenkind dat Gij hem aanziet? 5 (8:6) En nochtans gaaft Ge hem een haast goddelijke staat; met waardigheid hebt Gij, met schoonheid gekroond 6 (8:7) die Gij heerser maakt over het werk uwer handen. Want alles hebt Gij aan zijn voeten gelegd: 7 (8:8) de schapen, het hoornvee bijeen en de andere, de dieren des velds, 8 (8:9) de vogelen des hemels, de vissen der zee: wat de banen der zeeen doorkruist.” (Ps 8:3-8 WV78)

Is dat niet prachtig te weten dat wij gemaakt zijn “naar Gods beeld” (Genesis 1:26) en dat God ons die aarde met levende dieren en planten tot onze beschikking heeft gegeven. (Genesis 1:26Psalm 8:7-9) Met die heerschappij of het gegeven beheer over de vissen van de zee, de vogels en het vee gaat de mens wel niet zo goed om. Maar God houdt ons in het oog. Hij ziet toe vanuit de hemel. Laat ons Hem dan ook niet beschamen en goed gebruik maken van wat Hij voor ons ter beschikking heeft gesteld, zodat wij ook waardige zonen kunnen worden genoemd die als ‘goden’ onder Hem kunnen staan.

Ps 82:6  Ik was het die sprak: ‘gij zijt goden, zonen des Allerhoogsten gij allen.’

Niemand van ons kan tegen God op. Maar Die onzichtbare God is niet zo onvindbaar als velen denken. Indien wij echt willen is het ondoorgrondelijke van God toch te vinden. Door rondom ons te kijken kunnen wij in de natuur dichter tot het geheel-en-al van de Almachtige geraken, ook al zullen wij Zijn Grootsheid niet echt ten volle kunnen vatten.

Ps 104:24 Ongeteld zijn uw werken, o Heer, Gij schiep ze alle met wijsheid. Van uw rijkdom vervuld is de aarde.
De 33:26  Jesurun, geen is er als God: Hij rijdt met macht langs de hemel, met majesteit over de wolken.
Job 11:7  Dacht je God te doorvorsen, de Almachtige alzijdig te omvatten?

Wij moeten op zien naar Hem Die boven alles staat en onze zorgen kan verlichten.

Ps 103:4 Hij die verlost van de groeve uw leven, Hij die u kroont met genade en erbarmen,

Laat ons zoals David en de vele profeten die God voorzien heeft, ons omgeven met de pracht en praal van Gods luister, met het besef dat Zijn Naam groot is en hoort apart geplaatst te worden (heilig verklaard).

Ps 21:5 (21:6) zijn majesteit rijst – door uw zege, Gij omhult hem met hoogheid en luister.

+

Lees ook:

 1. Begrijpend Zingen: Psalm 8: Wat is de mens…?
 2. Prijs en zeg dank tot God de Allerhoogste
 3. Gebed na het lezen van Psalm 8

+

Voorgaande

Ek sal u prys, o Jehovah, met my hele hart

Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #2 Aanroepen van de Naam van God

Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #11 Gebed #9 Heiliging van Dé Naam

Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #13 Gebed #11 Naam om apart geplaatst te worden

Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #15 Expositie voor de Schepper

Getuig van een levende God en zijn zegeningen voor jou

++

Aansluitend

 1. Belangrijkheid van Gods Naam
 2. Archeologische vondst omtrent de Naam van God YHWH
 3. Ik ben die ben Ehyeh-Asher-Ehyeh אהיה אשר אהיה
 4. Hashem השם, Hebreeuws voor “de Naam”
 5. Aanroepen van Gods Naam
 6. Breng glorie aan Jehovah God de Allerhoogste
 7. Heer, Yahuwah, Yeshua of Yahushua
 8. Naam gebruikers

6 thoughts on “Begrijpend Zingen: Psalm 8: Heerschappij mens en luister

Geef een reactie - Give a reaction

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.