Christus in Profetie #4 De Knecht in Jesaja (4) Heilbezorger, Knecht en Messias

Het heil voor alle volken

Jesaja sprak in eerste instantie over de verlossing van het volk: hoe de afvallige knecht verlost zou worden door de volmaakte Knecht. Maar zijn roeping ging verder:
“Toen sprak de HEER, die mij al in de moederschoot gevormd heeft tot zijn dienaar om Jakob naar hem terug te brengen, om Israël rond hem te verzamelen … Hij zei: Dat je mijn dienaar bent om de stammen van Jakob op te richten en de overlevenden van Israël terug te brengen, dat is nog maar het begin” (Jes. 49:5-6).
De verlossing zou veel verder gaan: niet enkel het volk bevrijden, maar heel de wereld tot God brengen.
“Ik zal je maken tot een licht voor alle volken, opdat de redding die ik brengen zal tot aan de einden der aarde reikt. Dit zegt de HEER, de bevrijder, de Heilige van Israël, tegen hem die smadelijk veracht wordt, die door vreemde volken wordt verafschuwd, die dienaar is van vreemde heersers: Koningen zullen dit zien en opstaan, vorsten buigen diep voorover, omwille van de HEER, die betrouwbaar is, de Heilige van Israël, die jou heeft uitgekozen” (Jes. 49:6-7).
Dit “smadelijk veracht” wijst al vooruit naar de gedetailleerde beschrijving in de vierde Knechtprofetie, waar we in een volgend artikel op terug zullen komen.

Messias en knecht

Bij Jezus’ eerste komst zal de koppeling tussen de Knecht uit Jesaja en de Gezalfde (Messias) in één persoon geen vanzelfsprekendheid zijn geweest. Voor wie alléén het Oude Testament kent, is dit niet zo duidelijk.
Het valt dan ook op, hoe dit vanaf het eerste moment nadrukkelijk wordt aangegeven. Jezus wordt als baby van iets meer dan een maand naar de tempel gebracht, waar de oude Simeon de openbaring krijgt dat Jezus de Messias, de gezalfde, is. Hij looft God en citeert uit Jesaja 49:
“Want met eigen ogen heb ik de redding gezien, die u bewerkt hebt ten overstaan van alle volken: een licht dat geopenbaard wordt aan de heidenen en dat tot eer strekt van Israël, uw volk” (Luc. 2:30-32).
Tot grote verbazing van Jozef en Maria verklaart Simeon, door de leiding van de Geest, hier dat Jezus zowel de Gezalfde is als de Knecht. De stem uit de hemel, zowel bij Jezus’ doop als bij de verheerlijking op de berg, geeft dezelfde koppeling:
“Jij bent mijn geliefde Zoon, in jou vind ik vreugde” (Luc. 3:22).
Het eerste deel van deze zin is een citaat uit Psalm 2:7 over de Messiaanse koning, het tweede deel een citaat uit de eerste Knechtprofetie (Jes. 42:1). Deze woorden uit de evangeliën laten duidelijk zien, hoe de gelovige in die dagen moest leren begrijpen, wat voor ons achteraf meer vanzelfsprekend is, namelijk dat Jezus kwam als Koning, als Messias of Christus, maar ook als de Knecht uit Jesaja om Gods verlossingswerk tot stand te brengen waardoor Gods grootheid getoond zou worden.
M.H

+

Voorgaande:

Christus in Profetie #1 De Knecht in Jesaja (1)

Christus in Profetie #2 De Knecht in Jesaja (2) Behoefte aan Verlossing

Christus in Profetie #3 De Knecht in Jesaja (3) Gezalfde

11 thoughts on “Christus in Profetie #4 De Knecht in Jesaja (4) Heilbezorger, Knecht en Messias

Geef een reactie - Give a reaction

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.