Lam van God #1 Sprekers voor God

Op het MSN platform hebben wij vroeger een reeks over het Lam van God geplaatst. Deze teksten hebben wij niet meer, behalve hoofdstuk 4 (in 2012 overgeschreven naar WordPress). Maar naar aanleiding van het overzien van vroeger geplaatste artikelen en niet herplaatste artikelen op WordPress of Blogger, willen wij toch graag enkele terzijde liggende teksten (terug) publiceren. Hiertoe brengen wij dan ook een inleiding naar die vergeten teksten, startend met onze bedenkingen rond het Lam van God, Jezus Christus.

Het begin der mensheid en gevolgen van een verkeerde keuze

De wens naar Kennis van goed en kwaad

In het verleden hadden meerdere door God uitgekozen mensen de taak gekregen het volk te leiden. Als herders konden zij optreden. Maar zij maakten het volk ook duidelijk dat er na hen een herder zou komen die het allerbest de kudde schapen zou leiden. Hij zou zich ook aanbieden aan God als een offerlam.

De mens zat met de vloek die over hen was gekomen in de Tuin van Eden. Daar waren de eerste man en vrouw tegen God in opstand gekomen. Zij betwijfelden of Deze wel het recht had om al de kennis te bezitten. Zij wensten ook kennis te hebben van goed en kwaad. Wanneer zij dan tegen het gebod van God ingegaan waren en toch van die boom van Kennis van goed en kwaad hadden gegeten, konden zij zich zelf ook zien met hun gebreken en goed en kwaad herkennen. Maar met hun daad van ongehoorzaamheid haalden zij ook de dood over zich.

In Mozes Boek van het Begin, de Bereshith of Genesis, wordt in het derde hoofdstuk die wandaad vermeld en wordt de mensheid geconfronteerd met de gevolgen van die eerste ‘zonde‘ welke elke mens nu zou erven of onder de invloed zou komen te staan.

Verzet tegen God

Consequent heeft God aan Zijn Plan gewerkt, ook al werkte de mens soms lelijk tegen. Die tegenstand of satan bracht de hele wereld in onmin met God. Maar het komt er op aan niet van die wereld te zijn en te proberen de satan of tegenstrever van God uit de weg te gaan.

File:The temptation of Eve.jpg
De verleiding van Eva, in de Tuin van Eden – Piet Jan van der Ouderaa (1841-1915)

De hele aarde moest bevolkt worden met godlievende mensen. Maar Adam en Eva (de eerste man en mannin of vrouw) hadden zich tegen God verzet en waren misleid geworden door hun eigen slechte gedachten. De mens trachtte zijn verbroken verhouding met God goed te maken met offergaven. Zo boden zij lammeren aan aan God om Hem ten goede te komen. Maar wij mogen niet vergeten dat alles in het universum al aan God toe behoort. Dus gaf de mens iets aan God dat Hem reeds toebehoorde.

Een tot de mens tegemoet komende God

God verlangt dat de mens in Hem gelooft en aanneemt dat Hij het beste voor heeft met de mens en daarvoor ook voor Hen de beste leidraad of Gids heeft mee gegeven. Doorheen de jaren heeft God meer duidelijkheid gegeven en heeft Hij zich ook bereid getoond om Zijn Wetsbepalingen aan te passen. Hiertoe gaf Hij bepaalde mensen de opdracht de mensen te waarschuwen en Zijn Wetsbepalingen kenbaar te maken. Zo kreeg Mozes de eerste verordeningen of Mitzvah mee om Gods Volk tot geheugensteun te zijn en zo zijn Verordeningen of Geboden makkelijk te kunnen memoriseren en na te volgen.

Die Woorden van God zou de mens ter harte moeten nemen, maar doorheen de tijden zien wij dat de mens er lak aan had en regelmatig zelfs in verzet ging tegen God en tegen de door Hem gezonden mensen.

Een zendeling van God

Een twee duizend jaar geleden heeft God ook zo iemand gezonden die Zijn Woord verder kenbaar zou komen maken. Deze gezondene van God was in alle opzichten echter helemaal anders dan de voorgaande profeten. Reeds meerdere eeuwen op voorhand was hij aangekondigd en waren kenbaarheidstekens vermeld zodat men zou kunnen komen in te zien dat de tijd van de heiland of de gezalfde van God aangebroken was.

Hij zou niet alleen in de naam van zijn hemelse Vader spreken, hij zou ook wonderen verrichten waarmee zijn bijzondere band met de hemelse Vader kon gezien worden. Met een uitzonderlijk talent kon deze eenvoudige man het Woord van God tot de mensen brengen en verder verklaren. Zijn inzicht van de Heilige Schriften was zo groot dat zelfs de godgeleerden met verstomming werden verslagen en regelmatig in verveling werden gebracht. Dit konden zij echter niet velen en beluste hen op wraak tegen deze voor hun godslasterende persoon.

Deze gezondene van God verzocht de mensen terug naar die heilige geschriften te grijpen en de menselijke leerstellingen opzij te zetten. Hij liet de mensen inzien dat zij zelf met voldoende verstand begenadigd waren en zelf voor zichzelf hoorden te denken. Hij maakte duidelijk dat wij als mensen zelf moeten nadenken en logisch rede­neren, en dat wij zelf de juiste keuzes moeten maken. Maar vooral dat wij in ons leven bij het zoeken naar het doel er van moeten inzien dat het belangrijkste is om God te leren kennen.  Het is zelfs zo dat wij moeten beseffen dat een dier geen besef heeft van hogere waarden  en dat wij als mens, in evenbeeld naar God, zijn geschapen om in een goede verhouding met die God te leven.

Falende mens

Adam en Eva hebben gefaald, maar dat betekend niet dat geen enkele mens bekwaam is om in een goede verhouding met God te leven. die gezonden van God, het Lam van God, heeft aangetoond dat het wel mogelijk is voor een mens van vlees en bloed, om de eigen wil opzij te zetten en heel zijn leven de Wil van God te doen.  Meerdere malen is Jezus verleid geworden en zijn op de proefstelling was soms zo hevig dat hij zelfs bloed en water zweette. Ook smeekte hij op bepaalde ogenblikken zijn hemelse Vader. Zelfs één maal had hij zulk een zwak moment dat hij zelfs durfde vragen waarom God hem verlaten had. Nochtans had God hem niet verlaten, zoals God geen enkele mens alleen achter laat. Steeds is God in de nabijheid en bereid daar toe te springen waar de mens het niet meer alleen aan kan.

File:Franz von stuck, la cacciata dal paradiso, 1890 ca.JPG
Uitwijzing uit de Tuin van Eden – Franz von stuck, la cacciata dal paradiso,

+

Voorgaande

God meester van goed en kwaad

Joodse Wetten en Wetten voor Christenen

Wanneer men geloof gevonden heeft door de studie van de Bijbel moet men werken van geloof verwezenlijken

Ademen om les te geven

Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #14 Gebed #12 De andere naam

Een Groots Geschenk om te herinneren

Zalving van Christus als profetische repetitie van de begrafenisrituelen

Dienaar van zijn Vader

++

Lees ook:

 1. Schepper en Blogger God 3 Les en oplossing
 2. Een goddelijk Plan #4 Beloften
 3. Een goddelijk Plan #5 Gods doel met de Schepping
 4. Een goddelijk Plan #6 De ‘verlossing’ van de Schepping
 5. Gods vergeten Woord 20 Geopenbaarde Woord 5 Onoverbrugbare kloof
 6. Gods vergeten Woord 7 Verloren Wetboek 6 Eredienst
 7. Schepping en wet die vertellen over Gods eer
 8. Woorden gesproken door de Eeuwige tot de mensheid
 9. Rond de Bijbel
 10. Het begin van Jezus #1 Menselijke aspecten
 11. Het begin van Jezus #2 Aller Begin
 12. Het begin van Jezus #3 Voorgaande Tijden
 13. Het begin van Jezus #4 Aangekondigde te komen Verlosser
 14. De Knecht des Heren #2 Gods zwaard en pijl
 15. Fragiliteit en actie #8 Eerste Wetsvoorziening
 16. Het volk van God dankt zijn bestaan aan de genade en goedheid van God
 17. Een koning die zijn onderdanen wetten oplegt waarvan hij weet dat zij zich er nooit aan kunnen houden
 18. Waarom God lijden toe laat
 19. Vaderschap ingesteld verbondschap door de Schepper
 20. Eva’s zeven dochters
 21. Verzoening en Broederschap 1 Getrouwheid en vergoeding
 22. De Bijbel als Gids
 23. Bible a guide – Bijbel als gids
 24. Opgetekend in je hoofd wat is neergetekend
 25. Zuivere woorden vol Adem van de Allerhoogste
 26. Al-Fatiha [De Opening] Surah 1: 4-7 Barmhartige Heer van de Schepping om ons de juiste weg te tonen
 27. Plan van God
 28. Plan van God en wereldvrede
 29. Wat is Gods doel met de aarde?
 30. Gods redding
 31. Door Christus’ dood kunt u worden aangenomen als een kind van God
 32. Christus winnen, Jehovah vertrouwen
 33. Wonders gegeven vanaf oude tijden om God te leren kennen
 34. Oude en al of niet aangepaste Wetten
 35. Woorden in de Wereld
 36. Vertrouwende in het door God voorziene Lam
 37. Drie nieuwe Nederlandstalige websites om te helpen God te zoeken en te vinden

+++

Verdere lectuur

 1. Hoe weet je eigenlijk of God bestaat? @trouw #geloof(sovertuiging) #religie #bewijzen
 2. Wie of wat is God?
 3. YHWH, ons Skepper
 4. Hoop
 5. Lewe en dood
 6. Droogte van die gees
 7. Tel je zegeningen
 8. Goal
 9. “Don’t be so nude to me!”
 10. Also liebt Gott die arge Welt…
 11. Lob sei dem allmächtigen Gott…
 12. O Heiland, reiß die Himmel auf…
 13. There Is No Deceit
 14. The punishments of Adam vs Eve.
 15. Adam and Evil
 16. The Faulty Foundations of Faith Alone – Part 2: Original Sin?
 17. Snake Dragon
 18. Eve In Distress
 19. The fear of the Lord.
 20. Playing the Devil’s Advocate

+++

20 thoughts on “Lam van God #1 Sprekers voor God

Geef een reactie - Give a reaction

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.