Wanneer men geloof gevonden heeft door de studie van de Bijbel moet men werken van geloof verwezenlijken

Als we het Woord van God hebben gevonden en de Bijbel zijn beginnen te lezen met een open geest, kunnen die woorden ook tot ons komen zoals ze zijn geschreven. Bij zulk een openstelling en regelmatige studie zal het ons innerlijke zelfs gaan transformeren, als we dit toestaan.

Samuel Logan Brengle, 1935
Samuel Logan Brengle die de bijbel leest, 1935

Als wij tot geloof komen, geloven in één God en geloof hechten aan Zijn enige welbeminde Zoon die God heeft gegeven, als zendeling van God dan zullen wij tot een punt komen dat wij verdere stappen zullen moeten ondernemen. Ons geloof in de Messias, onze redder, vereist dat wij dan ook zullen overgaan om de leerstellingen van Jezus in acht te nemen.

Eens wij besloten hebben om over te gaan naar het Christelijk geloof zullen wij maatregelen moeten nemen. We zullen niet in staat zijn om te blijven leven zoals we eerder deden. Tot het geloof komen vereist een verandering in ons leven.

Geloof vraagt om actie. Geloof eist werken.

We weten dat er veel voorgangers zijn die in hun strijd zeggen dat wij door het bloed van Christus gered zijn en er geen werken ons tot enig nut kunnen zijn. Maar wees ervan bewust dat rabbi Jeshua zijn volgelingen leerde voorzichtig te zijn en alert te zijn. Hij raadde hen aan om de juiste dingen te doen. Meer nog, hij onderwees hun dat indien zij niet aan zichzelf werkten en werken van geloof deden dat zij de kans konden lopen om naast Gods Koninkrijk te grijpen.

Het is waar dat we de vrije gave van de genade van God ontvangen hebben door het bloed van Christus. Maar het is niet omdat we een witwassen van de zonden krijgen door het losgeld en aanbod van Jezus Christus, dat we kunnen doen wat we willen. Nee. Zodra we in het geloof komen zullen we moeten bewijzen dat wij geloof hebben. Eveneens zullen wij in het geloof gekomen er naar moeten leven en de werken van het geloof doen. In het geval dat we niet de werken der wet beoefenen zal ons geloof zijn als een dood geloof, en zal het ons niet ver brengen.

Wanneer wij uit onze Bijbel lezing komen te zien dat Jezus is de Weg en dat we één moeten worden zoals hij is één met God zullen we moeten werken aan onszelf om te worden zoals Jezus. Jezus heeft de initiële losprijs betaald zodat wij terug met een schone lij kunnen beginnen. Om één te worden met Christus zullen wij hard aan ons zelf moeten werken. Ook vergt het veel inspanning of werken om als een “nieuwe schepping” waardig door het leven te gaan. Dan moet de oude persoon worden vernietigd en een nieuwe persoon moet het van u over nemen, alsof je herboren wordt in dit systeem van dingen, zodat je niet meer van de wereld zal zijn, maar van God.

Dankzij de gezondene van God en doordat God Jezus zijn zoenoffer als betaling voor de zonden wenste te accepteren, is de redding over ons gekomen . Maar wanneer wij christen worden komen we op een nieuw startpunt, gered van de vloek van de zonde en van de dood. Dat moeten we zo houden, en voor velen van ons zal dat veel werk eisen, om onszelf steeds onder controle te houden.

God heeft ons met Zichzelf verzoend door Christus en gaf ons de bediening der verzoening. Een vrije toegang gegeven moeten wij nu op dat voorgeschotelde pad tussen de lijnen kunnen blijven lopen. Jezus heeft de weg geopened maar wij moeten op die juiste weg kunnen blijven. Om er niet van af te wijken zullen wij de juiste richtlijnen moeten kunnen blijven volgen. Met Gods Woord hebben wij de beste gids om ons op de juiste weg te houden. Bij onze nieuwe start, verzoend met God, moeten wij die relatie blijven onderhouden en goed houden. Om die goede relatie met deze goddelijke Schepper en met Zijn zoon te behouden, zullen wij moeten opletten niets verkeerds te doen. Dat God de verzoening van de wereld met Zichzelf met Christus heeft verzekerd zodat de zonden van de mens voor de kennisname van God en Zijn zoon niet meegerekend zouden worden, betekend nog niet dat eens een verbond gesloten de daarna komende fouten of zonden niet in aanmerking zouden genomen worden. Er is wel de gratis genadegave maar die laat ons nog niet toe om dan gewoon maar verder te gaan met zondigen. God heeft zich geëngageerd om ons de boodschap van verzoening te bezorgen. Daarom moeten diegenen die Christen worden, als gezanten van Christus, ons als Christus gedragen, alsof God Zijn oproep door ons heen vormt.

Jezus vroeg zijn discipelen om uit te gaan in de wereld en de evangelische boodschap van het komende Koninkrijk van God te verkondigen. Dit is een zeer belangrijke werk dat we horen te doen. Dit kunnen we alleen goed doen als we leven naar wat we zeggen.

We smeken jullie in naam van Christus: Laat u met God verzoenen en begin met het doen van de werken van het geloof.

Laten we eens kijken naar wat de Bijbel zelf zegt over geloof en werken.

 


“17 Zo is dus wie in Christus is, een nieuwe schepping: het oude is voorbij, het nieuwe is al gekomen. 18 En dit alles komt van God. Hij heeft ons door Christus met zich verzoend en het (apostelen) de dienst van die verzoening toevertrouwd. 19 Ja, God was het die in Christus de wereld met zich verzoende: Hij telde de fouten van de mensen niet en ons gaf Hij de boodschap van de verzoening mee. 20 Wij zijn dus gezanten van Christus, God roept u op door ons woord. Wij smeken u in Christus’ naam: laat u met God verzoenen!” (2 Corinthiërs 5:17-20 WV78)

 

“3 In de eerste plaats wil God dat gij u heiligt door u te onthouden van ontucht. 4 Ieder van u moet met zijn vrouw leven in heilige tucht en eerbaarheid, 5 zonder zich door hartstocht te laten meeslepen zoals de heidenen, die God niet kennen.

6 Laat niemand zich te buiten gaan en zijn broeder in deze aangelegenheid tekortdoen, want de Heer straft dit alles, zoals wij u vroeger al met nadruk verklaard hebben.

7 God heeft ons niet geroepen tot onkuisheid maar tot heiliging. 8 Derhalve, wie deze vermaningen in de wind slaat, veracht niet een mens maar God, Hem die u zijn heilige Geest schenkt.

9  Over de broederliefde is het niet nodig u te schrijven. Zelf hebt gij van God geleerd elkander te beminnen, 10 en gij beoefent de liefde dan ook jegens alle broeders in heel Macedonie. Wij sporen u alleen aan, broeders, dit nog veel meer te doen.

11 Stelt er een eer in rustig uw eigen zaken te behartigen en met eerlijke arbeid in uw onderhoud te voorzien, zoals wij u bevolen hebben. 12 Dan zal uw gedrag een waardige indruk maken op de buitenstaanders en zijt gij van niemand afhankelijk.” (1 Thessalonicen 4:3-12 WV78)

“2  Broeders, acht uzelf heel gelukkig, wanneer u allerlei beproevingen overkomen, 3 want gij weet dat de beproeving van uw geloof standvastigheid voortbrengt. 4 En de standvastigheid moet zich ten volle verwerkelijken, zodat gij volmaakt en onberispelijk zijt en in niets te kort schiet. 5 Schiet iemand van u te kort in wijsheid, dan moet hij haar vragen aan God, en zij zal hem gegeven worden, want God geeft aan allen zonder voorbehoud en zonder verwijt. 6 Maar hij moet wel bidden met vertrouwen, zonder te weifelen. Wie weifelt lijkt op de golven van de zee, die door de wind heen en weer geslingerd worden. 7 Zo iemand, innerlijk verdeeld als hij is en ongestadig in heel zijn gedrag, 8 moet niet menen dat hij iets van de Heer zal verkrijgen.

9 De arme christen moet trots zijn op zijn hoge stand, 10 en de rijke op zijn geringheid! Want de rijke zal vergaan als een bloem in het gras.” (Jakobus 1:2-10 WV78)

“12 Zalig de mens die standhoudt in de beproeving. Heeft hij de toets doorstaan, dan zal hij de zegekrans van het leven ontvangen, die God beloofd heeft aan wie Hem liefhebben.

13  Niemand mag zeggen, als hij bekoord wordt: Ik word door Gods toedoen bekoord. God brengt niemand in verzoeking, zo min als Hijzelf door het kwade kan worden bekoord. 14 Wordt iemand bekoord, dan is het altijd door het trekken en lokken van zijn eigen begeerte. 15 Daarna, als de begeerte bevrucht is, baart zij de zonde; en de zonde, eenmaal volgroeid, baart de dood.” (Jakobus 1:12-15 WV78)

“19  Weet dit wel, geliefde broeders: ieder mens moet vlug zijn om te luisteren, maar langzaam om te spreken, langzaam ook om toornig te worden; 20 want de toorn van een man leidt niet tot gerechtigheid voor God.
21 Verwijdert daarom elke smet, elk restant van slechtheid, en neemt met zachtmoedigheid het woord van God aan, dat in u werd geplant en de kracht bezit uw zielen te redden.

22 Weest uitvoerders van het woord, en niet alleen toehoorders; dan zoudt gij uzelf bedriegen. 23 Wie het woord hoort maar niet volbrengt, lijkt op iemand die het gelaat waarmee hij geboren is, in een spiegel beschouwt. 24 Nauwelijks heeft hij zich bekeken, of hij gaat heen en is vergeten hoe hij er uitzag.
25 Maar wie zich verdiept in de volmaakte wet, de wet van de vrijheid, en daarbij blijft, niet als een vergeetachtig toehoorder, maar als een uitvoerder metterdaad, die zal zalig zijn door zijn doen.

26 Als iemand meent vroom te zijn, terwijl hij zijn tong niet beteugelt en zijn hart misleidt, diens vroomheid is waardeloos. 27 Zuivere en onbevlekte vroomheid in de ogen van onze God en Vader is dit: wezen en weduwen opzoeken in hun nood, en zichzelf vrijwaren voor de besmetting van de wereld.” (Jakobus 1:19-27 WV78)

“1  Broeders, gij die gelooft in onze Heer Jezus Christus, de Heer der heerlijkheid, verbindt dit geloof toch niet met partijdigheid en vleierij. 2 Ik bedoel dit: veronderstel, er treedt in uw samenkomst een man binnen, keurig gekleed en met gouden ringen aan zijn vingers, en tegelijkertijd komt er ook een arme aan in schamele kleren; 3 als gij nu opziet tegen de rijkgeklede man en hem een ereplaats aanbiedt, terwijl gij tegen de arme zegt: ‘Blijf daar maar staan,’ of: ‘Ga hier op de grond zitten, bij mijn voetbank’ 4 maakt ge u dan niet schuldig aan een kwaadaardig soort discriminatie?” (Jakobus 2:1-4 WV78)

“8  Als gij evenwel de koninklijke wet vervult volgens het woord van de Schrift: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf, is alles in orde.
9 Maar als gij partijdig handelt, doet gij zonde, en veroordeelt de wet u als overtreders.

10 Wie de hele wet onderhoudt maar op een punt struikelt, die staat schuldig ten opzichte van het geheel.

11 Want Hij die gezegd heeft: Gij zult geen overspel doen, heeft ook gezegd: Gij zult niet doodslaan.

Wanneer gij dus geen echtbreuk pleegt maar wel doodslag begaat, zijt gij toch een overtreder van de wet.

12 Spreekt en handelt als mensen die door de wet der vrijheid geoordeeld zullen worden. 13 Want onbarmhartig zal het oordeel zijn voor hem die geen barmhartigheid heeft bewezen, maar de barmhartigheid triomfeert over het oordeel.

14  Broeders, wat baat het een mens te beweren dat hij geloof heeft, als hij geen daden kan laten zien? Kan zo’n geloof hem soms redden. 15 Stel dat een broeder of zuster geen kleren heeft en niets om te eten, 16 en iemand van u zou zeggen: ‘Geluk ermee! Houd u warm en eet maar goed,’ en hij zou niets doen om in hun stoffelijke nood te voorzien wat heeft dat voor zin?

17 Zo is ook het geloof, op zichzelf genomen, zonder zich in daden te uiten, dood.

18 Misschien zal iemand zeggen: ‘Gij hebt de daad en ik heb het geloof.’ Dan antwoord ik: ‘Bewijs me eerst dat ge geloof hebt, als ge geen daden kunt tonen; dan zal ik u uit mijn daden mijn geloof bewijzen.’

19 Gij gelooft dat er slechts een God is? Uitstekend; ook de boze geesten geloven dat, en sidderen!

20 Gij dwaas, wilt ge het bewijs dat het geloof zonder de daad waardeloos is?

21 Is onze vader Abraham niet gerechtvaardigd om zijn daden, omdat hij zijn zoon Isaak op het altaar ten offer bracht? 22 Het is duidelijk dat zijn geloof zich in daden uitte en eerst door zijn daden volkomen werd. 23 Zo ging het woord van de Schrift in vervulling, dat luidt: Abraham geloofde God en het werd hem als gerechtigheid aangerekend; en hij werd Gods vriend genoemd. 24 Het is duidelijk dat een mens wordt gerechtvaardigd door daden en niet alleen door geloof.

25 Ook de hoer Rachab werd gerechtvaardigd om haar daden, omdat zij de boden in haar huis opnam en langs een andere weg liet vertrekken. 26 Zoals het lichaam dood is zonder de ziel, zo is het geloof dood zonder de daad.” (Jakobus 2:8-26 WV78)

“13  Als iemand onder u voor wijs en verstandig wil doorgaan, moet hij zulk een pretentie waar maken door een voortreffelijke levenswandel, door daden van wijsheid en zachtmoedigheid.

14 Maar als ge in uw hart bittere naijver en eerzucht koestert, laat dan die grootspraak die in strijd is met de waarheid achterwege. 15 Die wijsheid komt niet van boven, ze is aards, ongeestelijk, ja duivels. 16 Want waar naijver en eerzucht heersen, daar treft men ook onrust aan en allerlei minderwaardige praktijken.

17 De wijsheid van omhoog is voor alles rein, maar ook vredelievend, vriendelijk, altijd voor rede vatbaar, rijk aan barmhartigheid en vruchten van goede daden, onpartijdig en oprecht.

18 Gerechtigheid is een vrucht van de vrede en slechts wie de vrede nastreven zullen haar oogsten.” (Jakobus 3:13-18 WV78)

“1  Waar komen bij u die vechtpartijen en ruzies vandaan? Toch alleen van uw eigen hartstochten, die u niet met rust laten?

2 Gij begeert dingen die gij niet kunt krijgen. Gij moordt en benijdt en kunt uw doel niet bereiken. Dan gaat gij vechten en strijden. Gij hebt niets, omdat gij niet bidt. 3 En als gij bidt, krijgt ge het niet, omdat gij verkeerd bidt, met de bedoeling namelijk om wat ge krijgt uit te geven voor uw boze lusten.

4 Trouwelozen, weet ge niet dat vriendschap met de wereld vijandschap met God betekent? Wie met de wereld bevriend wil zijn, maakt zich tot vijand van God.

5 Of meent ge dat de Schrift zonder reden zegt: ‘De geest die Hij in ons deed wonen, begeert Hij met jaloersheid?’ 6 Des te rijker is dan ook de genade die Hij ons geeft, volgens het woord van de Schrift: God weerstaat de hovaardigen, maar aan de nederigen geeft Hij genade.

7 Onderwerpt u dus aan God. Biedt weerstand aan de duivel en hij zal voor u vluchten. 8 Nadert tot God en Hij zal tot u naderen. Reinigt uw handen, zondaars; gij, wankelmoedigen, zuivert uw hart.

9 Erkent uw ellende, treurt en weent. Laat uw lachen in rouw en uw vreugde in droefheid verkeren. 10 Vernedert u voor de Heer en Hij zal u verheffen.

11  Broeders, spreekt geen kwaad van elkander. Wie van zijn broeder kwaad spreekt of hem veroordeelt, spreekt kwaad van de wet en veroordeelt de wet. En wie dit doet overtreedt de wet en werpt zich op als haar rechter. 12 Er is maar een wetgever en rechter: Hij die de macht heeft te redden en in het verderf te storten. Maar gij, wie zijt gij, dat gij over uw naaste oordeelt?” (Jakobus 4:1-12 WV78)

“7 Hebt dus geduld, broeders, tot de komst van de Heer. De boer die uitziet naar de kostelijke vrucht van zijn land, kan alleen maar geduldig wachten, totdat de winter – en voorjaarsregens gevallen zijn. 8 Gij moet ook geduldig zijn, en moedig, want de komst van de Heer is nabij.

9 Broeders, klaagt elkaar niet aan; dan valt ge zelf onder het oordeel. Denkt eraan: de rechter staat al voor de deur. 10 Broeders, neemt een voorbeeld aan de lijdzaamheid en het geduld van de profeten, die gesproken hebben in de naam van de Heer;” (Jakobus 5:7-10 WV78)

“12  Voor alles, broeders, legt geen eden af; zweert niet bij de hemel of bij de aarde of waarbij dan ook. Zegt eenvoudig ja of nee, dan zult gij niet onder Gods oordeel vallen.

13 Heeft iemand van u te lijden? Laat hij bidden. Is iemand welgemoed? Laat hij een loflied zingen.

14 Is iemand onder u ziek? Laat hij de presbyters van de gemeente roepen; zij moeten een gebed over hem uitspreken en hem met olie zalven in de naam des Heren. 15 En het gelovige gebed zal de zieke redden en de Heer zal hem oprichten. En als hij zonden heeft begaan, zal het hem vergeven worden. 16 Belijdt daarom elkander uw zonden en bidt voor elkaar, opdat gij genezing moogt vinden. Het vurig gebed van een rechtvaardige vermag veel.” (Jakobus 5:12-16 WV78)

“19 Broeders, als iemand onder u van de waarheid afdwaalt en een ander brengt hem tot inkeer, 20 weet dan dat hij die een zondaar van zijn dwaalweg bekeert, zijn ziel zal redden van de dood en tal van zonden zal bedekken.” (Jakobus 5:19-20 WV78)

 

*

 

Engelse versie / English version: When having found faith through the study of the Bible we do need to do works of faith

Voorgaande: Begeerde zaken, gidsen en betrouwbare leidraad

Triumph of Faith over Idolatry, by Jean-Baptis...
Triomf van het geloof over afgoderij, door Jean-Baptiste Théodon (1646–1713). Chiesa di Gesù, Rome, Italië. (Foto credit: Wikipedia)
+

Lees over geloof en werken van geloof verder:

 1. Geloof in slechts één God
 2. Schepper en Blogger God 11 Het Oude en Nieuwe Blog 1 Gericht op één mens
 3. Woorden neergeschreven ter toerekening van elke mens
 4. Schriftwoord door God geïnspireerd bruikbaar voor onderricht en toerusting
 5. Bijbel, zwaard van de Geest in de eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van God om tot een volkomen mens te komen
 6. Bestseller aller tijden
 7. Ongelezen bestseller
 8. Nut van het lezen van de Bijbel
 9. Reden voor het lezen van de Heilige Schrift
 10. Het belang van het lezen van de Schrift
 11. Van de vele boeken kan enkel de Bijbel je transformeren
 12. Absolute Basics voor het lezen van de Bijbel
 13. Lezen wat er staat geschreven
 14. Gods vergeten Woord 3 Verloren Wetboek 2 Moderne scepsis
 15. Gods vergeten Woord 7 Verloren Wetboek 6 Eredienst
 16. Gods vergeten Woord 20 Geopenbaarde Woord 5 Onoverbrugbare kloof
 17. Missionaire hermeneutiek 4/5
 18. Hermeneutiek om uit te dragen #4 Uitzendkanaal
 19. Hermeneutiek om uit te dragen #8 Tegenspraak
 20. God werkt het geloof
 21. Een koning die zijn onderdanen wetten oplegt waarvan hij weet dat zij zich er nooit aan kunnen houden
 22. De god zoon, koning en zijn onderdanen
 23. Ongelovige Thomassen, Jezus en zijn God
 24. Niemand heeft zulk een grote liefde als hij die zij leven gaf voor zijn vrienden
 25. Lijden goedgemaakt door Jezus’ loskoopoffer voor zonde
 26. Loskoper Messias
 27. Het Zoenoffer
 28. De Leidsman van geloof
 29. Redding, vertrouwen en actie in Jezus #5 Verblijven in Christus
 30. Redding, vertrouwen en actie in Jezus #6 Samenhoren
 31. Doop en Geloof
 32. Tot U kom ik Mijn God in de hoop Uw doel te bereiken
 33. Activiteiten in dit leven nagaan
 34. Toewijding van ons
 35. Verzoening en Broederschap 2 Uit de eigen cocon stappen
 36. Verzoening en Broederschap 3 Verenigen onder de Hoeksteen
 37. Van goede moed zijnde om de wedloop te voleindigen
 38. Verzoening en Broederschap 2 Uit de eigen cocon stappen
 39. Verzoening en de gekochte race
 40. Nooit te laat om te beginnen met te gaan naar het juiste einde
 41. Op zoek naar spiritualiteit 8 Eigen spiritualiteit
 42. Fragiliteit en actie #11 Horen
 43. Geloof is te weten dat er een oceaan is omdat je een beekje gezien hebt.
 44. Liefde door geloof zonder te zien
 45. Geloof is dat God hetgene zal doen wat juist is.
 46. Geloof is een pijpleiding
 47. Geloof een verbintenis tot de beloften van Christus en een verbintenis aan de eisen van Christus
 48. Geloof zoals aardappelen
 49. Geloof waar je uit leeft
 50. Geloof dat stenen verplaatst
 51. Ernstig strijdend voor het geloof
 52. Esoterisch geloven
 53. Wegen die tot God leiden
 54. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #8 Gebed #6 Communicatie en manifestatie
 55. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #9 Gebed #7 Reden voor gebed
 56. Gehoorzamen aan God
 57. Joodse Wetten en Wetten voor Christenen
 58. Leven van Christus leerstellingen
 59. Hoe heeft Jezus zulk een plezier voor God gedaan
 60. Liefde voor Jezus Christus
 61. De betrokkenheid van geniaal leerlingschap
 62. Niet spelen met Christelijk geloof
 63. Overtuiging voor de dingen die God beloofde
 64. Vrees hebben voor de juiste persoon
 65. Angst is de grote boosdoener in ons streven naar een beter mens te worden.
 66. Een “zaad” voor de zegening van de gehele mensheid gekomen door de familie van Abraham
 67. Een goddelijk Plan #4 Beloften
 68. Een goddelijk Plan #7 Dwepers en spotters
 69. De Dag is nabij #3 Niet laten verrassen
 70. De nacht is ver gevorderd 3 Studie 1 Zijn het de laatste dagen? 2 Wat betekent dit alles?
 71. De nacht is ver gevorderd 4 Studie 1 Zijn het de laatste dagen? 3 Hoe pakken we het aan?
 72. De nacht is ver gevorderd 22 Studie 4 Nu actueel: Nut van tekenen
 73. De nacht is ver gevorderd 23 Studie 4 Nu actueel: Daad van geloof
 74. De nacht is ver gevorderd 24 Studie 4 Zorg voor de naaste
 75. Geloof en denken bij elkaar horend
 76. Geleerd en Gelovig
 77. Spirualiteit geeft smaak aan leven
 78. Christen worden iets anders dan lid worden van een kerk.
 79. Wees druk bezig met het belangrijke teken van geloof
 80. Je kunt niets veranderen in je leven met de intenties alleen
 81. Vruchten van geest beletten hetzij inactief of onvruchtbaar te zijn
 82. Een koning die zijn onderdanen wetten oplegt waarvan hij weet dat zij zich er nooit aan kunnen houden
 83. Een hart op de juiste plaats en helder brandend geloof
 84. Heb vertrouwen in je geloof … twijfel aan je twijfels
 85. Geloofstwijfel, geloofsafval en kerk in moeilijkheden
 86. Gebrek aan geloofsbeleving
 87. Religie in Nederland in kaart gebracht
 88. Steeds meer Amerikanen niet-gelovig
 89. Britten: gelovig maar weinig praktiserend
 90. Meerderheid Duitse ondernemers gelooft in God
 91. De Kerk waar de mens der wetteloosheid zich nestelt
 92. Christendom blijft van invloed
 93. Zeker zijnde van Bevrijding
 94. Opwekking begint in het gezin
 95. Ademen om les te geven
 96. Geloof delen
 97. Ernstig strijdend voor het geloof
 98. Het geloof delen
 99. Woorden in de Wereld
 100. Woede en vertrouwen
 101. Geloven om te begrijpen
 102. Geloof heeft te maken met hoe je voelt
 103. Laat de hoop in Uw Koninkrijk bevestigd worden
 104. Een alles oplossend geloof
 105. Ter verdediging van Twijfel
 106. Belemmeringen voor uw doel
 107. Trouw wanneer het meest nodig is
 108. Eerst denken dan praten
 109. Vuur in zich hebben om anderen warm te maken
 110. Al of niet verenigen
 111. Een norm waaraan de verstandigen en eerlijken zich kunnen herstellen optrekken
 112. Laat mij geloofszaadjes zaaien
 113. Werk met vreugde en bidt liefdevol
 114. Van jaartallen van diepste spijt zijn vreugden gedistilleerd
 115. Hij zal geen goede dingen weerhouden
 116. Niet allen zullen het Koninkrijk beërven
 117. Virussen van onze maatschappij
 118. Indien u nu zou sterven
 119. Discussie over geloof grond en het uitgangspunt voor elke andere discussie
 120. Zij die in de renbaan lopen en geroepen zijn voor rechtvaardiging door geloof
 121. Geen race voor de snelste, noch een strijd der helden
 122. Voor Katholieken ook een jaarthema rond barmhartigheid
 123. Wie zichzelf kent, is mild voor een ander

+++

Verder aanverwante lectuur

 1. Geloof
 2. Ek glo nie
 3. Die Skild van Geloof
 4. ‘n Gebore Christen
 5. Ken die stem van jou gees
 6. Sleutels tot Groot Geloof (1): Die Basis Van Ons Geloof
 7. Wijsheid op woensdag: religiegoïsme
 8. Een fit lichaam en een fitte geest
 9. Twee duiwels wat ons lewenvreugde steel
 10. Die Gordel van Waarheid
 11. Droogte van die gees
 12. Hoe om te vat met die Vingers van Geloof (1) – Vra sonder twyfel
 13. Hoe om te vat met die vingers van geloof (2)
 14. Wijsheid op woensdag: ik doe het niet
 15. Soms maakt een mens onwillekeurig domme fouten.
 16. De zuilen zijn nooit weggeweest
 17. Hoe de chocoladepaashaas zorgt voor onze eigen wedergeboorte
 18. Gedenk julle voorgangers reeks: nommer 1-4
 19. Goede voornemens
 20. “The only thing that never changes is change itself.”
 21. t Ik
 22. Moskee of trofee?

+++

33 thoughts on “Wanneer men geloof gevonden heeft door de studie van de Bijbel moet men werken van geloof verwezenlijken

Geef een reactie - Give a reaction

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.