Een terugblik op Christadelphianisme en de Broeders in Christus in België

Onze ecclesia Brussel-Leuven bestaat over enkele maanden 10 jaar. Reden om eens terug te blikken zou men kunnen zeggen. Maar reden voor veel vreugde is er nog niet.

Man from the North & Marcus Ampe in Heverlee, Leuven, Belgium - 2005 January 22 at the christadelphian baptism day of Marcus Ampe
Man from the North & Marcus Ampe in Heverlee, Leuven, Belgium op de herdoping voor de Christadelphians op 22 januari 2005 in het AC te Leuven-Herverlee, België

Voor meerdere jaren waren de Broeders in Christus uit Nederland en Engeland gezamenlijk in verscheidene steden in België folders komen uit delen. Doordat dit echter niets leek op te leveren begonnen zij de moed op te geven. Juist in het jaar dat zij het voor bekeken zagen was er een Vrijë Christen die al enkele mensen in Indië en andere landen tot het Christadelphianisme had bekeerd, die door de “man van het Noorden” werd uitgenodigd om zich te laten dopen. Marcus Ampe had al meerdere jaren contact met verscheidene Christadelphians en zat op dezelfde golflengte als hen, maar kwam uit de niet trinitarische Baptisten beweging die zich meer en meer in de hoek voelde gedrukt door de verstevigende greep van de machtige Baptisten Vereniging uit de Verenigde Staten van America. Vele geloofsgenoten had hij zien vertrekken uit de Doopsgezinde Gemeenten of Baptisten Gemeenten. Uiteindelijk vond hij het ook niet meer gerechtvaardigd om die vroegere naam aan te houden, omdat de meeste mensen de verkeerde indruk zouden hebben door de beeldvorming in de media, waar zij hoofdzakelijk trinitarische Baptisten zagen swingen.

De meeste Baptisten hadden wel gekozen voor de zeer veel gelijkdenkende Getuigen van Jehovah, maar daar kon de heer Ampe zich niet bij aansluiten omdat er enkele te belangrijke geloofsverschillen bij bestonden, en omdat hij die groepering te onderdanig vond aan het Amerikaanse beleidsvoeringscomité te Brooklyn. Volgens hem had die overkoepelende organisatie en de zogenaamd “getrouwe beleidvolle slaaf” van de Getuigen een te besturende functie die vergelijkbaar was met de Katholieken hun onfeilbare Paus. Ook hij was met zijn medegelovigen er van overtuigd dat Christenen horen te getuigen, maar volgens hem hoefde dat niet op de wijze te gebeuren zoals de Getuigen van Jehovah dit doen.

Traphal Romaanse Poort Herfst 2006 waar de Christadelphians vijf weken lang uitkeken naar nieuwsgierige blikken. (Maar het bleef leeg)
Traphal Romaanse Poort Herfst 2006 waar de Christadelphians vijf weken lang uitkeken naar nieuwsgierige blikken. (Maar het bleef leeg)

In de overtuiging dat de Christadelphians het dichts bij de Waarheid zaten en hun ideeën overeenstemden met deze van hem, ging Marcus Ampe ook in om zich bij de Christadelphians aan te sluiten en verder door het leven te gaan als een Broeder in Christus van deze beweging. aanstonds na zijn herdoping volgden de plannen en het werk om in België een basis op te bouwen voor de verspreiding van het Woord van God vanuit het standpunt van de Christadelphians. Met veel enthousiasme werd er gepoogd in Leuven de studenten naar lezingen te brengen. In de studentenstad werden folders verspreid en advertenties geplaatst in lokale bladen. Maar de opkomst was bijna nihil. Slechts één nieuwsgierige daagde op, op de voorziene geboekte vijf weken in het Cultureel Centrum De Romaanse Poort te Leuven.

Teleurstellend was te zien hoe weinig het andere predikingswerk de mensen aansprak. Tot op vandaag is het maar weinig succesvol te noemen. Nochtans is er geen reden om te stoppen en blijven wij door gaan om mensen proberen te bereiken. Wij moeten wel eerlijk toe geven dat wij bezweken zijn aan de bezoekers hun voorkeur voor Engelstalige artikelen. Indien er meer lezers voor de Nederlandstalige artikelen zouden zijn zou het werk ook meer lonend zijn. Wij zullen echter blijven volhouden en nog Nederlandstalige artikelen presenteren naast de Engelstalige. Hopelijk zullen wij met beide talen ook meer mensen uit België mogen aantreffen als terugkomende lezers. Voor het ogenblik is dat nog steeds beschamend laag, die lezersgroep uit België, Nederland maar ook uit Engeland.

2014

2014 mag voor de Belgisch Christadelphians een zeer moeilijk jaar genoemd worden. Broeders Marcus Ampe, Steve Robinson en Sean K. Barry trachtten de “Man van het Noorden” van de C…….. Christadelphians te verzoenen met de CBM (Christadelphian Bible Mission) Christadelphians zodat zij met de in België wonende Christadelphians van de grootste groep (C……..) met de meeste leden in Antwerpen, Brussel, Oostende en Gent, en kleiner groepen zoals de Old Paths (uit Gent) en de Bijbelstudenten of Biblestudents zouden kunnen samen gaan. Die verzoeningspoging liep faliekant uit en bleek nog meer de alcohol op de open wonde te doen branden. De hele openheid van de Belgische Bijbelstudenten om met agape liefde met elkaar om te gaan en samen te kunnen komen met de tot verschillende groepen behorende Christadelphians deed sommige broeders afstand nemen van de Belgische Christadelphians die vereniging zochten.
De financiële steun van de CBM werd teruggetrokken waardoor het nog moeilijker leefbaar werd voor de overgebleven leden van de Central Fellowship. Om naar alle van mening verschillende partijen duidelijk te maken dat die overgebleven Belgische Christadelphians open stonden voor elke broeder en zuster in Christus, en zich niet gebonden voelden met één specifieke groepering werd besloten om zich ook duidelijk te manifesteren als Vrije Christadelphians (aanleunend bij de Free Christadelphians), niet gebonden door de mens, maar onder de hoede van Jezus Christus, de enige hoeksteen van de Gemeente en het Lichaam van Christus. Volgens ons bestaat het Lichaam van Christus uit zeer uiteenlopende groepen van mensen die gekozen hebben om Christus Jezus te volgen en hem trouw te zijn. Daarbij kunnen zeer verschillende groepen zijn zoals men in een natuurlijk lichaam ook zeer ongelijke lichaamsdelen en organen met zeer uiteenlopende functies kan aantreffen.

Wij willen Navolgers van Christus zijn die niet één bepaalde mens willen verheerlijken met een niets bevragend geloof en opvolging. Steeds moeten wij alles en iedereen onderzoeken. In dit bestel der tijden moeten wij wel menselijke organisaties hebben en is er leiding nodig om alles in goede banen te leiden. Maar dat betekend nog niet dat men volledig zwijgzaam alles zo maar moet aannemen en opvolgen wat één of meerdere personen zeggen of willen opleggen aan anderen. Wij zijn juist door Christus bevrijd om niet meer gebonden te zijn aan verleiding, zonde en aan enig mens. Als losstaande van enig enkele persoon willen de Vrije Belgische Christadelphians zich verenigd voelen met broeders en zusters in Christus over de gehele wereld. Als gelovigen hopen wij samen op weg te gaan met veel meer mensen uit België, Nederland, Frankrijk, Luxemburg en omstreken, maar ons ook verenigd te voelen met velen verspreid over de gehele wereld die samen de hoop uit drukken op de wederkomst van Christus Jezus hun zaligmaker.

Voor hen die de Christadelphians nog niet kennen hebben wij nu twee nieuwe artikelen klaar gestoomd die een beeld mogen geven van wie wij zijn, waarvoor wij staan, waarin wij geloven en hoe wij georganiseerd zijn. Voor het ogenblik zijn deze nog niet in het Nederlands vertaald, maar wij hopen in de nabije toekomst wel een Nederlandse versie voor te kunnen stellen van What are Brothers in Christ en van Who are the Christadelphians.

*

Doorheen de jaren zijn er al enkele artikelen gepubliceerd die een overzicht moeten kunnen geven van wat de Christadelphians beogen en van wat zij geloven. Enkele artikelen op de hoofdpagina’s bekijkend kan u al een aardige indruk opdoen van ons gedachtegoed.

Mits wij voor de Nederlandstaligen nog geen specifiek overzichtsartikel hebben moeten deze het voorlopig nog stellen met onze oudere artikelen zoals: Rond de Bijbel, Rond God de AllerhoogsteRond Jezus, Christen genoemd, Christus toebehorendenChristadelphian mens, Broers en broeders, Christadelphians wereldwijd.

In die artikelen kan u zien dat de Christadelphians of Broeders in Christus, mannen en vrouwen zijn die zich willen verenigen met gelijkgezinden die als Christenmensen met ons geloof, het één zijn met Christus, met een diep geloof in Jezus Christus en een diep geworteld geloof in slechts één God waar willen maken met een diepe beleving gevoed door een stevig gewortelde hoop naar een betere toekomst. Dat Ware Geloof houdt in:

Bijbelgezindheid voor slechts één God

Als overtuigde Bijbelgezinde gelovigen in slechts één God, beseffen wij dat de God versus goden moet gekend worden onder Zijn Heilige Naam Jehovah. In die vroegere artikelen wordt er ook gekeken naar de geloofspunten van de Christadelphians, een geloof voor God aanvaardbaar, waarbij de goddelijke redenen hoger dan de onze zijn. Daarbij wordt Gods hoop en onze hoop voorgesteld en getoond hoe God komt ons ten goede, goedheid en liefde openbaar gemaakt wordt en hoe het mensdom mag rekenen op Gods beloften betreft  Gods redding. Uitziend naar een heerlijk einde blijven de Christadelphians sterk geloven in het beschreven lam,  Jesus-Christus, dat het ultieme zoenoffer bracht, waarbij Jezus Christus is in het vlees gekomen en werkelijk moest sterven en er geen heilige-drievuldigheid of drie-eenheid is om de daad van Christus Jezus te minimaliseren. Zij kijken verder naar hij die komt en hij die zit aan de rechterhand van zijn vader met hun eigen kijk op hemel en hel waar er geen sprake is van een plaats van verdoemenis waar mensen voor eeuwig zouden gefolterd worden in hellevuur. De Broeders in Christus willen anderen ook doen inzien dat er totaal geen reden is om een Lucifer te vrezen of bang te zijn voor Satan of de duivel. Er wordt beschreven en getoond dat er hoop is als iedereen zijn eigen verantwoordelijkheid neemt. En dat deze hoop op een man, zoals de hoop der eerste christenen een gewaarborgde hoop voor de toekomst is met hoop op leven (Christelijke hoop op eeuwig leven) bij de terugkeer van Jezus.

Samenkomend in de naam van Christus hopend op zijn wederkomst de symbolen in herinnering nemend

Ouderlingen die de doopplechtigheid inleiden op een speciale bijeenkomst (Doopsel te Leuven in 2005)
Ouderlingen die de doopplechtigheid inleiden op een speciale bijeenkomst (Doopsel te Leuven in 2005)

In de oude artikelen wordt er gesproken over de noodzaak om samen te komen, te vergaderen en met elkaar huiskerk in België te maken en de vragen te beantwoorden van diegenen die vragen “Is God drie-eenheid?” om hun de zekerheid te geven dat Jehovah mijn sterkte is.

De Christadelphians of Broeders in Christus als  kleine kudde en beleidvolle slaaf, zijn mannen en vrouwen die samen elkaars menselijke natuur willen verdragen in alle omstandigheden om hun geloof uit te drukken in het Lam van God, samen moeilijkheden en pijn willen overwinnen, neerslachtigheid te onderdrukken, en aan hun persoonlijkheid te werken, uitkijkend naar het Koninkrijk Gods. Om dat Koninkrijk van God tegemoet te gaan willen zij als broeders en zusters het kruis op nemen. Hierbij elkaar ondersteunend en levenslessen delend in de hoop op leven na de dood. Met het besef van lichaam en ziel één en dat er lijden is voor elkeen, brengen de leden van de geloofsgemeenschap de reden naar voor waarom God lijden toelaat, en waarom wij samen  liefdemaaltijden moeten houden waarbij het Brood breken in gemeenschap als symbolische daad zo belangrijk is.

Ook al zijn er zeer veel mensen die niet zeker zijn dat er een god is, weten de Broeders in Christus zich verenigd te zijn onder de mensenzoon Jezus Christus, die zijn hemelse Vader leerde kennen als de Enige Ware God. Zij zien het verschil tussen God, Jezus Christus en de Heilige Geest en willen dat anderen dat ook komen in te zien en hun geloof in Jezus Christus verder uitbouwen. Die Nazarener Jood die zijn leven gaf als zoenoffer is uiteindelijk veel te belangrijk voor de mensheid om zo maar over het hoofd te zien.

Voorbereiden naar toekomstig leven

Het huidige werk van de christelijke gelovigen ligt in hun voorbereiding in dit leven voor de toekomstige werkzaamheden van de dienst in de komende eeuw in het helpen om God’s belofte om alle volken” zegen te vervullen, waar te maken. Dit huidige werk omvat de ontwikkeling in elke gelovige van de christelijke deugden (zuiverheid, zachtheid, vergevingsgezindheid, liefdevolheid, onverdeeldheid, deelzaamheid, zonder hypocrisie), het geven van getuigenis aan de wereld, en de groei in de genade om te kunnen toetreden in het komende Koninkrijk van God. (Efeziërs 4:12; Mattheüs 24:14; Galaten 3: 8; 2 Peter 3:18; Openbaring 1: 6; 20: 6).De hoop voor de wereld ligt in de zegeningen van de kennis en de gelegenheid tot behouden te worden voor allen, in Christus ‘duizendjarig vrederijk, wanneer al datgene dat verloren ging in Eden zal worden hersteld, wanneer al de beloofde zegeningen in Gods heilig Woord zullen worden bereikt dankzij Jezus zijn zoenoffer. Het is in het nu dat elkeen moet werken aan zijn persoonlijkheid en zich moet zuiveren van al het slechte. Wij moeten ook anderen waarschuwen dat het anders te laat zal kunnen zijn om zich van het kwaad te ontdoen en dat er dan alleen maar vernietiging voor  alle goddelozen zal overblijven. (Handelingen 3: 19-23; Jesaja 35: 1-10; 2 Peter 3:13; Openbaring 20: 7-9; 21: 1-4).

Opdracht van Jezus volgend

Omtrent geloof en gospel beseffen de Christadelphians de belangrijkheid om als broeders en zusters in Christus door het leven te gaan als rechtvaardigen en met elkaar lief en leed te delen, uit te kijken naar redding en samen over te gaan tot de opdracht tot getuigenis, het Woord van God te verkondigen met volharding, waar dat zij maar kunnen, als opdracht voor christen gegeven door de grote leermeester.

Met uitzicht op de toekomst moeten ware christenen uitvaren en de wereld met hun voorbeeld van verandering door de Bijbel, overtuigen van hun gelijk. Door hun geloofsdaad overtijgen de Christadelphians elkaars verschillen met de zekerheid dat het niet anders kan dat er verschillen zijn tussen hun gemeenschap die Christus wil volgen en de meerderheid van kerken, waar de doelstellingen anders lijken te liggen. Christadelphians hopen hun verwachtingen uit te zien komen. In plaats van die verschillen hun te laten afschrikken zouden de mensen beter deze vergelijken met wat er in hun Bijbel staat, zodat zij zelf de juiste conclusies zouden gaan trekken wie er al of niet de Bijbelse Waarheid volgt. Wie, wat & hoe  Christadelphians mag dan in het licht van die opgedane kennis beantwoord worden. Daarbij zal de ernstige onderzoeker tot het besef komen dat Christadelphians wel degelijk het Woord van God volledig willen volgen en daarbij hun kruis willen dragen en de spot van de wereld wel op zich willen nemen in het besef dat het niet de mens is die hen zal kunnen vernietigen maar wel God die hen zal kunnen veroordelen.

Dogma inzien om tot goede relatie met Jezus en Jehovah te komen

De Christadelphians beseffen zeer goed de redenen dat Jezus niet God is en willen daarom ook niet toegeven aan de menselijke dogmas van de drieeenheids leer of Heilige drievuldigheid welke veel populairder zijn dan hun unitaristisch denken. Maar al te goed beseffen zij de reden voor het lezen van de Heilige Schrift om tot volledig inzicht te komen van Gods Werk en over de belangrijkheid om tot een goede relatie tot God, alsook tot een goede relatie tot Christus en uitstekende relatie tot de medemens te komen. Onder het teken van het verbond komen zij op regelmatige tijdstippen bijeen om te vergaderen en niet na te alten de Heilige Schrift samen te bestuderen.

Het bestuderen van de Heilige Schrift is noodzakelijk om tot inzicht te komen. Hierbij moet iedereen elkaar helpen om de woorden uit de oudere geschriften goed te begrijpen. Het is een opdracht om ook aan anderen de redenen van het lezen van de Heilige Geschriften te leren kennen. Uit die Geschriften kan inzicht verworven worden. Daar op moeten mensen zich niet baseren en niet zozeer op geschriften van zogenaamde godgeleerden of theologen. Het zijn niet de priesters, bisschoppen, pausen of ouderlingen in een geloofsgemeenschap die alles voor het zeggen moeten hebben. Het is het Woord van God dat moet leiden.

Juiste doordrongen beleving en tekenen van geloof

Zondagsrust of sabbatviering zijn niet essentieel, zoals vele andere tekenen van geloof niet zozeer door God verlangt worden als de basis ontbreekt. In deze wereld komt het er op aan dat wij ons niet laten verleiden en dat wij ons ontdoen van zonde. Wij hebben de zoon van God als gegeven, aan wie wij ons moeten spiegelen.  Zweren en afleggen van eden moet niet voor hem nog iemand anders, maar het zich overgeven aan de hemelse Vader is wel een verlangen van hem die zit aan de rechterhand van God.

De 43 jarige John Thomas
De 43 jarige John Thomas

John Thomas heeft voor verscheidene jaren de Bijbel bestudeerd en met andere Bijbelonderzoekers en Bijbelstudenten een beweging op gang gezet die hun de moed gaf als individu te volharden en als een plicht aanmoedigend te spreken over “Mijn geloof” en het onschuldig lam, Jezus Christus die zich als de onschuldige aan zijn hemelse Vader heeft aangeboden, steeds enkel de wil van God en niet zijn eigen wil wensend te doen.

De gelovigen moeten zich bewust bezig houden met geloofszaken en met zaken die opbouwend kunnen zijn. Zaken die niet tot nut van de mens en de gemeenschap niet ten goede kunnen komen zullen enkel de harmonie kunnen verstoren en maken dat er ongenoegen en verdeeldheid ontstaat.

Eigenwijsheid, eigenliefde en de voorkeur geven aan eigenbelang hebben in het verleden al aangetoond verdeeldheid teweeg te brengen en in onze tegenwoordige tijd is dat niet anders. Ook nu kunnen wij zien dat diegenen die eer voor zich willen opstrijken of gemeenschappen willen vormen onder hun eigen leiding, splitsingen veroorzaken in de gemeenschap. Daarom moet het eigen gewin opzij geschoven worden en moet iedereen bereid zijn voor Christus en voor God te willen werken. zoals Jezus Christus zich aan zijn Vader gaf moeten ook wij ons aan Jehovah aanbieden als werkers vol liefde voor Zijn Heerlijkheid.

Als open groep ligt het helemaal niet in de bedoeling van de Christadelphians om mensen te behagen, maar om God te plezieren, door Zijn geboden na te leven en volgens Zijn voorschriften te leven en niet volgens de tradities van de mens. Voor hen is het belangrijk om zich voor te bereiden op de dood en op de opstanding, daar zij er van overtuigd zijn dat er een opstanding en oordeel zal plaatsgrijpen in de nabije toekomst. Hiervoor is het zeer belangrijk zo veel mogelijk mensen weten op wie hoop te stellen en wat het Plan van God is. Over de gehele wereld ziet men dat vele mensen liever de grote groepen aanhangen of zich aansluiten bij geloofsmeenschappen die hun tradities willen overnemen en voldoende entertainement bezorgen. bij de meerderheid van de mensen is trots de blokkade tot geloof.

Zich organiseren

Leden van de gemeenschap mogen rekenen op de organisatie der broeders in Christus die vrijblijvend is en niemand andere regels oplegt dan deze die volgens Bijbelse normen zijn, zoals getrouwheid aan slechts één God en een voorbeeldig Christelijk leven. Ook al is er niet echt een overkoepelende organisatie in de gemeenschap proberen de leden van de geloofsgemeenschap te leven volgens de regels van Jezus Christus en zich te organiseren volgens de wijze van de eerste  christenen. De Broeders in Christus geloven dat zij onder Christus moeten staan en dat onder het priesterschap van Christus, Jezus als hoeksteen de enige hogepriester  moet en mag zijn. Aldus behoeven de Christadelphians geen priesters, bisschoppen of Paus.

The First XI CBM Cricketeers for the Tour of Belgium
Sportieve samenkomst in 2011 van Christadelphians in België – The First XI CBM Cricketeers for the Tour of Belgium

Iedere gelovige moet zich bereid tonen om te samen een gemeenschap van gelovigen op te bouwen en tezamen te komen met elkaar om het Woord van God te delen op vriendschappelijke basis in de hoop elkaar te kunnen opbouwen om een beter mens te worden en toegelaten te worden in het Koninkrijk van God. Dit samen komen om te vergaderen kan eender waar gebeuren, op openbare plaatsen, in open lucht of in gebouwen (privaat of publiek). Men kan gemeenschap vormen in elkaars huizen en zo een huiskerk vormen, of men kan kiezen om in een gemeenschapscentrum of speciaal gebouwd huis samen te komen, dat men dan Koninkrijkszaal, of Huis van God of Christadelphian Hall, Ecclesia Huis of gewoonweg Ecclesia kan noemen.

Steeds moeten zij bekommerd zijn om het geloof en de ziel (het wezen en zijn) van de andere. Met redelijke zachtaardigheid moeten zij anderen benaderen en er toe trachten aan te zetten ook werkers voor God te worden. Hiertoe kan de gemeenschap van gelovigen ruimte en materiaal voorzien. Publicaties worden er voorzien door verscheidene Bijbelstudenten zodat dit materiaal veelvuldig kan gebruikt worden om op te bouwen en vooruitgang te boeken in het predikingswerk.

Naast het algemeen gelooswerk wordt er aan gemeenschapsopbouw gedaan en worden er sociale en sportieve activiteiten geleverd, zoals golf en cricket wedstrijden tussen de Christadelphians en anders gelovige en niet gelovige sporters en vrienden en kennissen.

Nu al ijveren voor een betere wereld nu

Ook al kan het nog een tijd duren eer wij het Plan van God en wereldvrede bewerkstelligd zullen zien, geloven de Christadelphians dat wij al in deze tijd ernaar moeten ijveren om tot wereldvrede te komen. Veel mensen vragen zich af “Wat is Gods doel met de aarde?” en als zij bepaalde gelovigen horen vragen zij “Wat is wedergeboorte?” zouden zij moeten inzien dat hiervoor antwoorden ter beschikking staan.  Als zij zouden weten “Wat te vinden in de Bijbel“, zouden zij niet met zo veel onzekerheden moeten leven en zouden zij het positieven van de werking van de hoop kunnen smaken.

English: Jeroboam's idolatry, 1 Kings 12:25-33...
Jerobeams afgoderij, 1 Koningen 12: 25-33, illustratie van een Bijbel-kaart uitgegeven 1904 door de Voorzienigheid Litho Company: the Providence Lithograph Company (Foto credit: Wikipedia)

Het komt er op aan dat de mens zich ontdoet van tradities die verfoeilijk zijn in de ogen van God. Vandaag kan men nog veel te veel zaken zien in verscheidene kerkgemeenschappen, die eigenlijk vallen onder afgoderij. Ook moet er vastgesteld worden dat nog steeds te veel wordt gehouden aan de menselijke feestdagen in plaats te kiezen voor de feestdagen van God. Ook bij de Christadelphians bestaat er op dat vlak geen eenheid en zijn er ook broeders en zusters die er geen graten in zien om aan zulke feesten mee te doen. Tijd zal raad geven en tijd zal men aan iedereen in liefde moeten geven zodat eenieder voor zichzelf op tijd de nodige stappen zal kunnen zetten om in lijn te geraken met Gods Wil.

Verder verwacht men van elke gelovig dat deze zorg zal dragen voor zijn omgeving en respect zal hebben voor de Schepping, waarbij aandacht moet geschonken worden aan mens maar ook aan plant en dier. Tijdens zijn leven in het huidige stelsel moet de gelovige tonen dat hij de natuur door God geschapen ten volle waardeert en wil sparen van onrecht. Het komt er nu al op aan om zorg te dragen voor ‘moeder natuur’ en elke gelovige heeft de verantwoordelijkheid om ook anderen daar van bewust te maken. Ook voor het recht van de anderen (mensen, dieren en planten) moet elke gelovige zijn verantwoordelijkheid tonen en een oproep doen tot rechtvaardigheid en respect.

Door zelf een goed voorbeeld te geven en zo goed mogelijk zijn eigen omgeving te verzorgen zal iedere gelovige zich waardig moeten tonen om een broeder in christus kunnen genoemd te worden.

Samen moeten wij er naar streven om meerdere mensen voor Christus te winnen en samen door het leven te gaan als broeders en zusters voor Christus en Broeders en zusters in Christus.

 

+

Lees ook:

 1. Navolgers van Christus
 2. Leden in het lichaam van Christus
 3. Verzoening en Broederschap 3 Verenigen onder de Hoeksteen
 4. Wie, wat & hoe Christadelphians
 5. Kernpunten van geloof
 6. Ware geloof en ware geloofsgemeenschap
 7. Christen mensen met ons geloof
 8. Christadelphian mens
 9. Christadelphians wereldwijd
 10. Organisatie gemeenschap
 11. Onfeilbaarheid
 12. Samen op weg
 13. Opdracht tot getuigenis
 14. Reden voor het lezen van de Heilige Schrift
 15. Belangrijkheid van de Heilige Schrift
 16. Two new encyclopaedic articles

++

Verdere aanverwante artikelen:

 1. Doopverplichting bij Baptisten
 2. De Evangelische voorganger in beeld
 3. Groep baptisten wijst op belang Reformatie
 4. Change of name
 5. A man from the north wanting to have control in Belgium

+++

 • What America needs most–Jesus Christ and salvation (renewamerica.com)
  At the very heart of America’s massive and mounting problems is the fact we have turned our collective back on God. And as even a blind man can see, God has been lifting His hand of protection from us. I believe this began with 9/11. However, as I study, it could have begun when we lost the Viet Nam war…And then the Iraq wars which just keep coming. We haven’t won a war since World War II. It seems we are losing our power and might, and even our ability to successfully prosecute wars. The Bible says that nations who are disobedient to God’s Word, He will cause them to be defeated before their enemies. (Dt. 28:25)
 • Moses Got a Do-Over (rachaelbernardi.wordpress.com)
  God let Moses chisel out the stones. Moses would take better care of this set, since he had to do the hard labor to get the job done. Then God basically told him, “Don’t worry about the engraving; I’ll take care of that part.”No condemnation. No guilt, just a gentle challenge that Moses broke the tablets as a result of losing his cool. The consequence was that Moses then had to remake the tablets. And yes, he took care of the second set.
  This is God the Father at work: acknowledging the mistake, administering a consequence, and allowing a do-over. A great model for good parenting.
 • Acolytes Of Judaism (Evangelical ‘Christian’ Zionists) Prayer Vigil Blocked By Rabbis (theuglytruth.wordpress.com)
  Pressure from the Chief Rabbinate and the Derech Emuna Rabbinic organization has succeeded in causing police to cancel an evangelical Christian prayer service, that was planned for Wednesday at the Southern Wall of the Temple Mount, near the Hulda Gate.
  +
  Derech Emuna also addressed the King David’s Tomb Compound – in early July in a Knesset Interior Committee meeting it was revealed that Christians received permission to hold fixed prayers in the Compound in a secret deal, breaching the status quo of the site and endangering Jewish prayer rights.“The struggle against the Church that seeks to established idol worship in David’s Tomb and Mount Zion will continue full force, and as with their plan to gain a foothold on the Mount of G-d’s Temple, so too they won’t succeed in their desires to control other new sites in the Old City,” pledged the group.
 • Evangelical Christian Prayer Vigil Blocked by Rabbis (israelnationalnews.com)
  Aside from being a breach of halakha (Jewish law) as interfaith worship, the vigil particularly rankled as it was scheduled for the morning of Hoshana Raba, the last day of the Sukkot holiday, and would have been the first time such a service was held at the holy site since the liberation of the Old City in the 1967 Six Day War.Derech Emuna rabbis praised the cancellation, saying in a statement “we thank the many rabbis who took action on the issue, and the government of Israel that paid attention to preserving the Jewish character of the Old City.”
 • Be Careful What You Wish For! (bernielutchman.blogspot.com)
  There is a large segment of western church-goers who are extremely fond of saying the following:
  “I can’t wait…”; “Come take me away, Jesus (also known as “Calgon Theology”) or “I wish the Rapture would happen right now” or name your variation of any of this. Usually these statements are made by pew-sitters. These are the majority of Christians in our churches who come in weekly for an hour or so, in order to get their weekly inoculation of what they think they need. They then go about their lives for the rest of Sunday and the following days, thereby leaving no distinguishing mark between then and the next guy. We all know people like this.
 • The Hardest Drug (malibumom.com)
  How many rumpled beds I would lie on, how many cuties would take my attention from what I was supposed to be focusing on, and most horribly, how much baseball I would sit through. Those are hours I will never get back.
 • My Sunday Thought: Racing is a problem. (ronovanwrites.wordpress.com)
  We might have set ourselves apart early on based on certain things like preferences of being a hunter or farmer.As time went on people that were in a group started looking a certain way. But really going back to the Bible there aren’t really a lot of difficulties in how things came about. You have the Tower of Babel for one.

21 thoughts on “Een terugblik op Christadelphianisme en de Broeders in Christus in België

Geef een reactie - Give a reaction

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.