Op weg naar 2014-2015

Er zijn zo van die seizoenen die men maar al te graag vlug vergeet of waar men nare herinneringen aan over houdt. 2013-2014 mag zo één geweest zijn voor onze gemeenschap. Maar dat hoeft niet te betekenen dat wij ons hierdoor zouden laten ontmoedigen en ons werk niet meer zouden verder zetten. De vele discussies en veel heen en weer geschrijf heeft de werking op het net en de onderlinge contacten met onbekenden wel wat vertraagd. Aan binnenkomende post ontbrak het ons echter niet. Spijtig zijn er van de vele briefschrijvers niet meer mensen die hun vragen in het openbaar op het net willen stellen en zo ons de mogelijkheid geven om meerdere mensen tegelijkertijd een antwoord op gelijkaardige vraagstellingen te geven.

Het afgelopen seizoen ging onze aandacht naar het vinden van en communiceren met God. De artikelenreeks over het gebed nam zo veel tijd en plaats in beslag dat weinig aandacht is besteed geworden aan de specifieke wekelijkse teksten en vergaderingen. Dit willen wij vanaf het komende seizoen beter aanpakken. Zoals vroeger willen wij op deze site terug meer aandacht schenken aan de teksten en onderwerpen die ons in die bepaalde week bezig houden. Voor de langere artikelen-reeksen, zoals de komende reeks over de menselijke ziel, zullen dan geplaatst worden op Stepping Toes en op de Vlaamse Broeders in Christus site.

Ook al mocht men van uit het hoge noorden ons het zwijgen hebben willen opleggen en verhindert men ons van daar om met andere gedoopte Broeders in Christus (als zij zo mogen genoemd worden) in contact te treden. Het valt ons wel op dat die prediker van het noorden wel veel mensen kan dopen, maar nu stellen wij, zoals de CBM ons al op het hart drukte, dat van die vele gedoopten er vele bij zijn die de naam Christadelphian niet waardig zijn, doordat zij niet voldoen aan de geloofsvoorwaarden en zich niet houden aan de Bijbelse Waarheid. Van diegenen die zich Christadelphian noemen en behoren tot de tak van de man van het noorden en van een bepaalde Australische organisatie, vinden wij het vreemd als zij in België vertoeven dat zij geen contact opzoeken met andere Christadelphians zodat zij samen dienst zouden kunnen houden. De Belgen die door de man van het noorden zijn gedoopt geworden moeten hem wel gevonden hebben via het internet, dus zouden zij de andere Christadelphians ook via die weg moeten kunnen vinden, en zo moeilijk hoeft dat niet te zijn.

Ook al heeft de man van het Noorden ons het leven zuur gemaakt in het afgelopen seizoen, blijven wij heel open staan naar mensen die door hem zouden gedoopt zijn, of Christadelphians die deel uitmaken van zijn vereniging. Wij blijven onze handen uitsteken naar hen en willen hen nog steeds van ganser harte uitnodigen en welkom heten op onze vergaderingen.

Veel tijd werd er het afgelopen jaar opgesoupeerd door bezig te zijn aan de vereniging van de verschillende Christadelphian groepen en verscheidene gelovigen met zelfde geloofspunten in België. Door het weerwerk van de man van het noorden en het onklaar maken van enkele van onze websites is er veel tijd verloren gegaan aan administratieve en andere beslommeringen die ons weg hielden van het eigenlijke predikingswerk.

Dit komende seizoen willen wij de juiste draad weer oppakken om zo veel mogelijk het Goede Nieuws weer te gaan verkondigen. Vorig jaar heeft weer eens te meer aangetoond dat de mens het niet zonder God kan stellen mits de mens onberekenbaar blijft en niet altijd betrouwbaar is. Het helpt niet om dingen te overhaasten of te willen bespoedigen als zij niet in Gods Plan vallen. Ook al kan het soms frustrerend zijn dingen niet voldoende vooruit te zien gaan, moeten wij regelmatig toch voldoende geduld opbrengen om alles te laten welslagen op de wijze dat God het wenst.

2013/14 mag dan een uitdunning in de rangen gebracht hebben van onze kleine gemeenschap, zij laat zich niet afschrikken van de menselijke wispelturigheden. In het besef dat wij de eindtijd naderen beseffen wij dat wij met velen zullen beproefd worden. Ten stelligst overtuigd dat de Derde Wereld Oorlog zal komen en hevig zal zijn, zien wij ook in dat het een tijd van zuivering maar ook van aanvulling kan zijn. Onder de vele spanningen kan het zijn dat meer mensen hun ogen zullen gaan open gaan. Veel meer mensen zullen geconfronteerd worden met de verhoogde na-ijver of jaloezie die er onder de mensen zal komen. Dat er meer ruzie onder kinderen en ouders en onder gelovigen onderling zal plaats grijpen hoeft ons ook niet te verwonderen, want dit staat allemaal genoteerd als kenmerken van de komende eind-tijd. bij de vele tekenen, zoals aardbevingen, overstromingen, onderlinge ruzies en oorlogen, zal men kunnen zien dat de tijd van de terugkomst van de Redder nabij zal komen. Vele mensen zullen gaan inzien dat Gods Koninkrijk een realiteit is. Zij zullen er bewust van worden dat het een realiteit is die wij onder ogen zullen moeten zien. De in de Heilige Schrift aangekondigde tijdingen zullen komen om alles waar te maken wat Jehovah voor ogen heeft. Ook dit jaar zullen wij met onze leden samen bidden om de komst van dat Koninkrijk en anderen erover vertellen.

Dit seizoen gaan wij ook dieper ingaan of de dood het einde van alles moet of zal zijn. Op Stepping Toes zal een serie gepubliceerd worden over de Psyche of de Ziel van de mens, waarin zal worden gekeken of de mens al dan niet sterfelijk of onsterfelijk is. Ook al willen de meeste mensen er liever niet over praten, maar krijgen er vroeg of laat zoals iedereen ermee te maken. Het mag dan ook terecht de meest gevreesde vijand van de mens genoemd worden. Men mag de dood als een vijand beschouwen, die elke keer dat die toeslaat, onnoemelijk veel pijn veroorzaakt.

From GuestwritersWij zijn er ons echter ook van bewust dat sommige mensen die dood gaan opzoeken en vinden dat zij hier op aarde toch niets goeds kunnen vinden of hier toch niet passen. voor hen willen wij op From Guestwriters een positieve noot brengen. Voor terneergeslagen of gefrustreerde zielen willen wij een Vonk van positivisme brengen. De site is voor het ogenblik hoofdzakelijk in het Engels voorzien, omdat opvalt dat op onze verscheiden sites slechts zeer weinig Nederlandstaligen bereiken. Indien wij tekenen zouden krijgen van meer bezoekers uit België en Nederland en andere streken waar Nederlands wordt gesproken zouden wij er niet tegen op zien om deze lezers ook meer tegemoet te komen.

Als u Nederlandstalige artikelen waardeert mag u het ons gerust laten weten.

Wij hopen dat onze lezers begrijpen dat het schrijven en publiceren van artikelen erg veel tijd vraagt en dat de schrijvers dan ook liefst zien dat hun artikelen worden gelezen en dat zij enig nut hebben en gewaardeerd worden. Liefst zouden wij willen zien dat onze communicatie met de burger, ons in de mogelijkheid stelt dat wij meer mensen leren kennen en dat wij meer mensen op dezelfde weg mogen vinden die wij wensen af te leggen met meer mensen.

In onze verdere betrachting meerdere mensen te bereiken zullen wij op de verscheidene websites uiteenlopende artikelen blijven publiceren. Maar hier op deze site gaan wij ons terug meer concentreren op wat er in onze kerkgemeenschap gebeurd. Wij zullen terug meer ruimte laten om de buitenwereld een inkijk te geven op onze activiteiten en hen laten meeproeven van de lezingen die tijdens de dienst worden gegeven.

Meeting at the new Cuiz'Inn Heverlee resto Noord
Dienst in de vernieuwde bijeenkomst ruimte te Heverlee.

Iedereen is welkom op onze vergaderingen die in Heverlee, Nijvel (Nivelles), Mons en Paris worden gehouden. wij hopen u op één van onze bijeenkomsten eens te mogen begroeten. Intussen wensen wij u veel leesplezier en willen wij u laten weten dat u gerust ook vragen mag stellen of reageren op de geplaatste artikelen.

U een aangenaam nieuw academiejaar toewensend,

De Vrije Belgische Christadelphians

+

Voorgaand: Seizoen 2013-2014

++

Vindt ook:

 1. Niemand kijkt uit naar komst van Christus
 2. Visie op Jezus’ wederkomst van invloed op vraag hoe met deze aarde omgaan
 3. Is er een komende Eindtijd
 4. Vol verwachting uitkijkend naar Jezus’ terugkomst
 5. Uitkijken naar twee adventen
 6. Voortekenen voor Jezus wederkomst
 7. Toename van aardbevingen
 8. Geheime of publieke terugkeer van Jezus
 9. De Wederkomst en de eindtijd #1 Dit geslacht zal geenszins voorbijgaan
 10. De Wederkomst en de eindtijd #2 Blik op de nabije toekomst
 11. De Wederkomst en de Eindtijd #5 De Verlosser uit de hemel
 12. Kleine gemeenschap in ongeïnteresseerde wereld
 13. Israël en Gods koninkrijk hand in hand
 14. Vertraging door ongehoorde moeilijkheden
 15. Bekeerlingen en omgang
 16. Bemoedigingssamenkomsten
 17. Een samenkomst of meeting
 18. Vergadering – Meeting
 19. Verzamelen, bijeenkomen, samenkomen, vergaderen
 20. Openbare Samenkomsten

+++

13 thoughts on “Op weg naar 2014-2015

Geef een reactie - Give a reaction

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.