Vertraging door ongehoorde moeilijkheden

Wij verontschuldigen ons bij de getrouw lezers, voor de vertraging van het plaatsen van artikelen de laatste tijd.

Onze ecclesia is geplaagd geworden door een geruzie tussen Mr. D. H. en zijn genootschap met onze ondersteuners, de Christadelphian Bible Mission of CBM.

Sinds enkele jaren ligt Mr.D.H in de clinch met onze moederorganisatie CBM, waardoor zijn organisatie een verbod oplegde aan haar leden om enig contact te hebben met leden van de CBM. In België zijn wij een zeer kleine, bijna verwaarloosbare gemeenschap, die nood heeft aan uitgroei. Hiervoor wenste broeder Marcus Ampe de geïnteresseerden in België in contact brengen met andere in België verspreide Christadelphians, zoals een groep in Antwerpen en mogelijk één in Gent van de andere vereniging.

Maanden, om niet te zeggen jaren hebben wij geprobeerd CBM te verzoenen met de andere organisatie en met de heer D.H. Deze bleef zich echter zodanig verzetten dat na een vernieuwde poging van oktober 2013 tot een tiental dagen geleden alle moeite op niets bleek uit te draaien.

Marcus Ampe at the ecclesia in Paris, September 2012
Marcus Ampe in de ecclesia te Paris, september 2012

Hierop heeft de verantwoordelijke van de Belgische gemeenschap, Marcus Ampe, in de pen gegrepen en heeft hij zijn lezers en geïnteresseerden op de hoogte gebracht van de gang van zaken en uitgelegd waarom wij spijtig genoeg niet in de mogelijkheid zijn om adressen door te geven van andere Christadelphians in België, omdat die andere vereniging gewoonweg koppig blijft weigeren de adressen door te geven.

Wij betreuren het ten zeerste dat wij u, andere bezoekers en geïnteresseerden in onze godsdienstgroepering of geloofsgemeenschap, niet zo goed kunnen helpen. Wij zijn, wegens onze beperkte middelen en onze piepkleine groep, enkel maar in de mogelijkheid om mensen uit te nodigen op onze wekelijkse dienst op Donderdag van 19.30 uur – 21.00 uur, die wij voeren in het Engels. daarbuiten brengen wij ook nog op onregelmatige tijdstippen en speciale gelegenheden en feestdagen een dienst op verscheidene plaatsen.

Natuurlijk hebben wij geen bezwaar, indien er geïnteresseerde Nederlandstaligen zijn om ergens ten huize of op een haalbare of openbare plaats nog een Nederlandse dienst te houden. Hiervoor kan men ons altijd uitnodigen om afspraken te maken.

Wij kunnen spijtig genoeg niet rekenen op een bereidwilligheid van de andere vereniging van Christadelphians om samen aan uitbreiding te werken. Aldus zullen wij moeten roeien met de riemen die wij hebben en hopen wij op het begrip en het geduld van de geïnteresseerden.

christadelphia Feb. 15 19.36De hele hetze heeft ons niet enkel in veel moeilijkheden gebracht. Heel veel tijd is er in de onderhandelingen gestoken, waardoor het predikingswerk en het schrijven van artikelen, vertraagd is geworden. Uiteindelijk blijkt nu de heer D.H met zijn organisatie ook ten oorlog getrokken te zijn tegen Marcus Ampe en hebben zij zijn website Christadelphian World en zijn Google+pagina plus de Facebook pagina Christadelphia laten blokkeren.

Voor ons is het onbegrijpelijk dat zulk een man uit het hoge noorden zo maar websites, gepubliceerd vanuit België kan laten censureren. dit doet vragen rijzen over de Vrijheid van meningsuiting. Als iemand zo maar een sociaal netwerk site kan laten blokkeren zonder dat er degelijk na gegaan word of hiervoor gronden zijn, is niet correct. Nog erger als men zo maar een website van het net kan halen omdat bepaalde dingen die er in vermeld worden iemand niet zint.

Het is ongelofelijk, maar waar, dat men er in geslaagd is om onze broeder Marcus Ampe het zwijgen op te leggen en zijn nieuwssite Christadelphian World van het publiek weg te halen alsook zijn Google pagina. Er is een verzoek tot Google verricht om het terugtrekken van de teksten te herzien en deze terug publiekelijk toegankelijk te maken. Tot nu toe zijn ze nog steeds niet hersteld. Wij hopen dat dit echter snel mag gebeuren. {Tijdens het editen van deze tekst bleek plotseling toch de mogelijkheid te bestaan dat de teksten terug toegankelijk waren. om 19.44 op 15/02/2014.}

Betreft deze toestand van censuur heeft Marcus Ampe zich verontwaardigd en wil hij anderen er wel op wijzen dat zulk een praktijken een gevaar inhouden voor de beperking van de democratie en het recht van de vrije meningsuiting.

Wij nodigen u uit om zijn betoog op zijn website te lezen: Censorship possible by a person and his organisation

Ook kan u er verder meer over lezen in: Duncan Heaster en Carelinks onverbiddelijke verhinderaars

Lees ook:

 1. No reconciliation possible between CBM and Duncan Heaster from Carelinks
 2. Not words of any organisation should bind you, but the Word of God
 3. Priority to form a loving brotherhood
 4. Disciple of Christ counting lives and friends dear to them
 5. Certain people trying to stem freedom of speech
 6. Censorship possible by a person and his organisation

++

Laten wij niet vergeten: VN-Mensenrechtenraad steunt vrijheid van meningsuiting op internet

De mensenrechtenraad van de Verenigde Naties heeft voor het eerst een resolutie aangenomen waarin het recht op vrije meningsuiting op het internet is vastgelegd.

Brazilië, de VS, Nigeria, Zweden, Tunesië en Turkije hadden het voorstel ingediend. Volgens de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Hillary Clinton gaat het om een “belangrijke resolutie die duidelijk stelt dat iedereen online dezelfde mensenrechten en fundamentele vrijheden heeft als in het echte leven”.

De tekst zegt dat de rechten die offline gelden ook online beschermd moeten worden. Daarbij wordt in de eerste plaats verwezen naar de vrijheid van meningsuiting. Voorts wordt in de resolutie onder meer opgeroepen om de toegang tot het internet te bevorderen. {Belga/Knack}

 1. Vrijheid van meningsuiting is de vrijheid van burgers om hun overtuigingen kenbaar te maken, zonder controle vooraf door de staat.
 2. Belgische grondwet – De Belgen en hun rechten (Wikisource)
 3. Amnesty International online Encyclopedie van de Mensenrechten: Vrijheid van meningsuiting
 4. Nieuwe wetten beperken vrijheid van meningsuiting
 5. Wat betekent het recht op “vrije meningsuiting”?
 6. Valt ‘vind ik leuk’ onder vrije meningsuiting?
 7. Vrijheid van meningsuiting in Nederland
 8. De vrije meningsuiting en haar begrenzingen
 9. De Wereld Morgen artikelen over Vrije Menignsuiting
 10. Vrije Meningsuiting Is Geen Misdrijf Iedereen in de bres voor Vredesactie
 11. Vrijheid van Meningsuiting – een Koranisch Perspectief
 12. Grenzen aan de vrije meningsuiting
Enhanced by Zemanta

6 thoughts on “Vertraging door ongehoorde moeilijkheden

 1. Reblogged this on Broeders in Christus and commented:

  Doorheen de geschiedenis zijn er steeds mensen geweest die hun macht over anderen wensten uit te voeren en er niet voor terugschrokken anderen te liquideren om hun doel te bereiken.

  De beweging van ernstige Bijbelonderzoekers of Bijbelstudenten is hier ook niet van gespaard gebleven. Bepaalde mensen die aan het hoofd kwamen te staan van een bepaalde groep wensten dat iedereen met hun regels en bedenkingen overeenstemde. zij die zich niet konden vinden in de nieuwe leider scheurden zich er van af en vormden weer eigen kleine (sub)groepen in die beweging. Christendom is een zeer groot lappendeken van allerlei afscheuringen van kerken. Telkens waren er de moederkerken die hun wet aan anderen opdrongen en diegenen die zich daar niet konden vinden werden verstoten.

  Maar er waren ook individuen die wensten zelf de macht te grijpen en alleenheerschappij trachtten te verwerven.
  Zulk soort personen, zeker wanneer zij paranoïsche kenmerken hebben, zijn dan een gevaar niet enkel voor de religieuze groepering maar ook voor de gehele gemeenschap. Zij deinzen er ook niet voor terug allerlei soorten middelen toe te wenden om hun macht te verzekeren. Meermaals konden wij doorheen de geschiedenis sektarische bewegingen tot ontstaan zien komen en verdwijnen. Maar zulke sektarische en meestal fundamentalistische groeperingen doen ook heel veel kwaad voor de gewone niet persoonsgebonden verenigingen. Alsook geven zij meestal een slechte naam aan bewegingen waarbij ook ernstig gelovigen worden getroffen.

  Daarbij ondermijnen ze de ontwikkeling van goede geloofsgemeenschappen en maken ze het zeer moeilijk voor mensen die het ernstig en eerlijk menen.

  Zo wordt het de Belgen die willen geloven in één Ware God moeilijk gemaakt. Aan de ene kant worden de Getuigen van Jehovah zwart gemaakt en als sekte afgeschilderd, aan de andere kant is er een persoon die in het noorden van Europa woont die zijn macht in België zodanig wil verzekeren dat hij alles in het werk stelt om de Belgische Christadelphians, die onder de vleugels zijn van de Christadelphian Bible Mission of CBM, het zwijgen op te leggen.

  Hij is er zelfs in geslaagd om de website van de verantwoordelijke van de Belgische Christadelphians te blokkeren, alsook zijn Google+pagina’s en zijn Facebook pagina’s van het net te halen.
  Zulk een censuur is bepaald onbehoorlijk en doet ons vragen stellen in welke mate de mensen nog hun eigen mening mogen zeggen in onze contreien.

  De aanvaller uit het noorden weet dat Christadelphians niet graag naar de rechtbank trekken en door hun vredelievende houding, niet vlug in verweer zullen komen. Door dat deze toestand van poging tot verstikking echter te ernstig is geworden moest de heer Marcus Ampe wel in het verweer komen en zich publiekelijk rechtvaardigen. die verdedigingspogingen zijn echter ook in de kop gesmoord en zijn vraag op recht van antwoord werd van het net genomen. Ook reacties van anderen zijn ontoegankelijk gemaakt voor het publiek door Blogger en Google op verzoek van die man uit het noorden of door leden van zijn organisatie.
  Dat zulk een censuur zo maar mogelijk is verontrust ons zeer en maakt het ook moeilijk om geïnteresseerden langs het openbaar netwerk te bereiken.

  Wij hopen natuurlijk dat de verscheidene geblokkeerde websites van de Belgische Christadelphians en persoonlijke sites van onze broeders, spoedig weer publiek zullen gemaakt worden. Alsook hopen wij dat wij bewijzen zullen mogen en kunnen leveren wanneer nog onterechte beschuldigingen tegen ons persoonlijk en onze beweging worden geuit.

  In elk huishouden komen wel eens ruzies voor. Deze blijven meestal intern, doch kunnen ook wel eens uit de hand lopen en in de openbaarheid komen.
  Ook voor ons hebben wij eerst gepoogd alles binnenskamers te houden. Maar nu dat de websites geblokkeerd zijn geworden en zomaar zonder ons medeweten of toelating reacties op onze geschriften ontoegankelijk zijn gemaakt voor het publiek, zien wij ons genoodzaakt om met deze slechte tijdingen ook naar buiten te treden en ons openlijk te verdedigen.
  Door heel deze affaire zijn wij enorm gehinderd in ons dagelijks werk en heeft ons predikingswerk hierdoor ook geleden. Er was namelijk minder tijd over om ons bezig te houden met artikelen te schrijven of om op de vele brieven, persoonlijk, te kunnen antwoorden.

  Wij vinden het zonde van de verloren tijd en hopen ons spoedig terug te kunnen focussen op datgene waarvoor wij werkelijk hebben gekozen, namelijk de verkondiging van God’s Woord.
  In de liefde van Christus,
  De kleine groep Belgische Christadelphians die behoren tot de Central Fellowship en onder de hoede bevinden van de Christadelphian Bible Mission (CBM) of Great Britain.

  Like

Geef een reactie - Give a reaction

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.