Zoek uw Toevlucht bij God


“De eeuwige God zij u een woning, en van onder eeuwige armen; en Hij verdrijve den vijand voor uw aangezicht, en zegge: Verdelg!” (De 33:27 STV)

De eeuwige God zij U een toevlucht. {De 33:27}

Het woord toevlucht ken ook vertaald worden “woning” of “schuilplaats”; dit duidt de gedachte aan, dat God onze woonplaats, ons thuis is. Er is een volheid en liefelijkheid in dit beeld; want ons thuis is ons dierbaar, al is het de nederigste hut of de armoedigste zolderkamer; en veel dierbaarder nog is onze gezegende God, in wie wij leven, ons bewegen en zijn. Thuis gevoelen wij ons veilig wij sluiten de wereld buiten en wonen in kalme zekerheid. Evenzo, wanneer wij met onze God zijn, “vrezen wij geen kwaad.” Hij is onze toevlucht en onze schaduw, ons hoog vertrek. Thuis rusten wij; daar vinden wij de stilte, na de moeite en het werk van de dag. En zo vinden onze harten rust in God, wanneer wij, vermoeid van de strijd van het leven, ons tot Hem keren en vrede vinden voor onze zielen. Thuis openen wij ons hart: wij vrezen niet dat men ons misverstaan zal, of een verkeerde zin aan onze woorden zal geven. Evenzo, wanneer wij met God zijn, kunnen wij vrij uit met Hem spreken, en al onze geheime wensen voor Hem blootleggen. Want indien de “verborgenheid van de Heer is voor wie Hem vrezen,” zo behoren en moeten de geheimen van hen, die Hem vrezen, voor hun Heer zijn. Ons huis is ook de plaats van ons diepste en reinste geluk, en het is in God dat onze harten hun hoogste blijdschap vinden. Wij verblijden ons in Hem met een vreugde, die elke andere vreugd te boven gaat.  Het is ook voor ons huis, dat wij werken en arbeiden. De gedachte aan het thuis geeft ons kracht om de dagelijkse lasten te dragen, en maakt de vingers vaardig om de taak te vervullen; en in deze zin mogen wij ook zeggen, dat God ons thuis is. De liefde tot Hem bekrachtigt ons.  Wij denken aan Hem in het aangezicht van zijn geliefde Zoon, en een blik op het lijdende gelaat van de Verlosser noodzaakt ons om voor zijn taak te arbeiden. Wij voelen dat wij moeten werken, want wij hebben nog broeders die moeten gered worden, en wij moeten het hart van onzen Vader verheugen door de wederbrenging van zijn afgedwaalde kinderen; wij moeten gewijde blijdschap brengen in de heilige familie waartoe wij behoren. Welgelukzalig zij, die alzo de God Jakobs tot hun toevlucht hebben.

C.H. Spurgeon

God heeft ons Zijn zoon gegeven, die Hij al lang geleden beloofd had aan Zijn volk, Israël, en die bereid was om zijn leven neer te leggen voor de zonden van velen. In Christus zien we de glans van God. We horen zo te worden als of te komen in Christus als Christus was in God.

Zoals Jezus zijn vreugde in God was moet ook onze vreugde  in God zijn, door onze Heer Jezus Christus. In God kunnen we toevlucht vinden en er zeker van zijn dat niemand ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, welke in Christus Jezus, onze Heer is . (Romeinen 8:39) Want God, die gesproken heeft dat licht uit het duister mag schijnen, heeft het doen schijnen in onze harten, om het tot licht van de kennis van de heerlijkheid van God te laten zijn in het aangezicht van Jeshua de Messias, die werd gepredikt onder ons en de apostelen zalfde. (2 Kor 1:21; 2 Kor 4:6) Tot God brengen wij onze bedanking want Hij is het die ons altijd doet triomferen in de Messias, en de reuk  van zijn kennis door ons in elke plaats  manifesteerbaar maakt.  (2 Kor 2:14)

Ons leven is met Christus verborgen in God, en onze ecclesia kan in God de Vader, en in de Heer Jezus Christus zijn, waar we ons zonder ophouden ons werk van het geloof herinneren, de inspanning van liefde en de volharding van hoop op onze Heer Jezus Christus, in de ogen van God en onze Vader, want wij komen samen als broeders en zusters in Christus, nadat hij aanhangers zijn geworden van de kerk van God die in Judea is, in Christus Jezus: want ook wij hebben geleden als onze eigen landgenoten, zelfs zoals de Joden dit hebben gedaan. (Col 3:3; 1e 1:1, 3; 1e 2:14) Wij in de gemeenschap van God, de ecclesia, zijn in Christus Jezus, die van God is geworden: ons wijsheid, rechtvaardigheid, heiliging en verlossing, in de kennis dat er voor ons er maar één God is, de Vader,  van wie alle dingen zijn, en wij tot Hem;. en één Heer Jezus Christus, die als bemiddelaar optreedt en door wie [zijn] alle dingen, en wij door hem. (1 Kor 08:06 )

“1  Voor muziekbegeleiding. Wijze: De dood van den zoon. Een psalm van David. (9-2) Met heel mijn hart wil ik U loven, o Jahweh En al uw wonderen vermelden; 2 (9-3) In U mij verheugen en juichen, Uw Naam, Allerhoogste, bezingen!” (Psalmen 9:1-2 CANIS)

“9 (9-10) Zo bleef Jahweh een toevlucht voor de verdrukten, Een wijkplaats in tijden van nood; 10 (9-11) Die uw Naam kennen, mochten steeds op U hopen, Want nooit verliet Gij, die U zochten, o Jahweh! 11  (9-12) Zingt nu voor Jahweh, die de Sion bewoont, Roept tot de volken zijn daden; 12 (9-13) Want de Bloedwreker blijft de verdrukten gedenken, Vergeet hun noodkreten niet. 13 (9-14) Jahweh, wees mij genadig; zie mijn ellende, door mijn haters berokkend, Trek mij omhoog uit de poorten des doods, 14 (9-15) Opdat ik overal uw lof mag verkonden, Om uw redding juichen in de poorten der dochter van Sion.” (Psalmen 9:9-14 CANIS)

“Een toevlucht is de oude God, Met eeuwig uitgestrekte armen. Hij dreef den vijand voor u uit, En sprak: Verdelg!” (Deuteronomium 33:27 CANIS)

“Door Hem toch behoort gij aan Christus Jesus, die ons door God geworden is: Wijsheid, Gerechtigheid, Heiliging en Verlossing;” (1 Corinthiërs 1:30 CANIS)

“voor ons is er slechts één God, de Vader, uit wien alles voortkomt, en tot wien we geordend zijn, en één Heer Jesus Christus, door wien alle dingen, door wien ook wijzelf zijn.” (1 Corinthiërs 8:6 CANIS)

“Immers ook Christus is éénmaal voor de zonden gestorven, een Rechtvaardige voor ongerechten, -om u te brengen tot God. Maar ter dood gebracht naar het Vlees, is Hij ten leven gewekt naar den Geest.” (1 Petrus 3:18 CANIS)

  • Contempt for God’s Kindness (samuelatgilgal.wordpress.com)
    We know that God sent Jesus Christ to save us by giving His life in our place. Do we acknowledge this?
  • Christus Victor and Deceiving the Deceiver (appearedtoblogly.wordpress.com)
    One of the most common objections to the Christus Victor model of the atonement is that it portrays God as a deceiver, and hence directly perpetrating an immoral action.

17 thoughts on “Zoek uw Toevlucht bij God

Geef een reactie - Give a reaction

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.