Doemdenkers en ons lijden

Op Christadelphia wordt in enkele artikelen in gegaan op hetgeen sommige doemdenkers ons over God trachten wijs te maken. Maar het zijn niet enkel zij die ons willen opzadelen met de gedachte dat het God is die de mensen straft met de problemen die over deze wereld komen.

Niet gelovigen lachen met hen die geloven in God en stellen deze in vraag. Vreemd genoeg komen zij bij elke milieu ramp of elke ernstige slechte gebeurtenis aandraven met de schuldvraag en de rol van God in dat afgrijselijk gebeuren.

Terwijl de doempredikers ons graag met doembeelden bekogelen worden veel mensen angst ingeboezemd door de vele verschrikkingen die hen als straf van God worden toegewezen. Bij “malheur” komen mensen ineens de naam van God naar voor brengen. Hem willen ze wel alle schuld in de schoenen schuiven. Is het trouwens geen makkelijke zondebok? Waarom zouden wij de schuld bij de mens zelf leggen terwijl vele mensen toch zulk een hoger wezen aanbidden en aanschouwen als de Schepper.

Hierbij vergeten zij dat wij die Schepper wel aanvaarden als de Maker van alles, maar dat dat niet hoeft in te houden dat diegene die alles kan ook “alles” doet of “veroorzaakt”. God kan wel de veroorzaker van alles zijn, maar om hem de bezorger van alle lijden te benoemen is Hem meer inde schoenen schuiven dan Hem toebehoort. God behoort het Goede. Hij wenst niet dat het Kwade over Zijn geliefde schepping komt.

Wij moeten ons terecht ernstige vragen stellen wanneer wij in de media zulke predikers bij hoog en laag horen beweren dat wij onze straf met deze gebeurtenissen verdienen. Zij beweren dat wij allen zondaars zijn die terecht moeten gewezen worden door God, de onmeedogende, onerbarmelijke. Maar in de Heilige Schrift leren wij juist dat de Onoverkomelijke de Erbarmende is vol met zachtheid en goedheid. God heeft juist erbarmen met die mensen die dikwijls tegen beter weten in handelen en die zich niet kunnen beheersen. De God van mededogen voelt werkelijk mee met ons en is bewust dat wij het moeilijk hebben om onze gebreken te overwinnen. God wil Zichzelf ook erbarmen over de mens, maar het is de mens die dikwijls weigert om God te erkennen als iemand die kan helpen.

Meermaals in de geschiedenis kunnen wij zien hoe God Zijn helpende hand heeft uitgestoken en hoe Hij leiding wenste te geven en mensen behoede voor meer kwaad.

Maar het kwaadis nu eenmaal heer en meester over deze wereld. Men zit vast aan elke tegenwerking die hier maar kan zijn. In het begin ter tijden is er een twistvraag geweest en God heeft de mogelijkheid gegeven voor de mens om zijn gelijk te halen. Dat zit trouwens nu als het ware ingebakken in de mens. Ook tegenover elkaar willen zij hun eigen gelijk halen. Dikwijls willen zij hun eigen mening aan de ander opdringen en kunnen zij het niet velen dat een ander er anders over denkt dan zij. Graag hebben zij het liefst alle touwtjes in handen. Dat heeft dan tot gevolg dat er meermaals wrijvingen ontstaan. De mens zijn machtswellust brengt onaangename ervaringen voor anderen mee. De geschiedenis is doorspekt met voorvallen waarbij de een over de ander wenste te regeren en hierover letterlijk over lijken ging.

Nederlands: Mens erger je niet
Het leven kan soms zijn als een spel Nederlands: Mens erger je niet (Photo credit: Wikipedia)

Het lijden dat door de machtswellust van de mens over de wereld kwam ligt bij de mens zelf. De problemen die er in de natuur zich voordoen vinden ook dikwijls hun wortel bij het verkeerd ingrijpen van de mens, die denkt het steeds beter te weten. Onachtzaamheid voor de gevolgen van zijn daden brengen niet alleen de natuur, plant en dier, maar ook de mens zelf in gevaar. Ook daar kunnen wij doorheen de geschiedenis vele voorbeelden zien hoe de mensen verkeerd ingrepen in de natuur of hoe door hun wetenschappelijke ijver zij soms stommiteiten deden die een negatieve weerslag hadden op de wereld. Of het nu gassen of vaste stoffen waren die de mensen creëerden, soms dachten zij er onvoldoende bij na welke gevolgen die stoffen voor mens en dier konden hebben.

De media brengen die menselijke fouten nu meer voor het voetlicht en laten vele menselijke idiotismen zien naast de natuurrampen die toenemen. Wij kunnen hier bang op toekijken of de waarschuwingstekens onderscheppen.

Maar moeten wij die doemdenkers geloven die zeggen dat de wereld zal vergaan en de doemdenkers geloven die beweren dat het allemaal een straf van God is?

In Is Lijden een straf van God #1 wijzen wij er op hoe de mediagekte valse beelden kan opwerpen. De toename van zenders heeft niet steeds de juiste woordvoerders een spreekbuis gegeven. Zoals in het Boek Job kunnen wij denken hier vrienden aan het woord te horen die ons willen helpen. Maar helpen zij echt ons, of helpen zij hun geldbeugel aan te dikken?

Hun aankondigingen dat de rampen die over deze wereld komen een straf van God zijn die ons als waarschuwingsteken worden gegeven kan ons wel aan het denken zetten. Maar dat zij ons daarmee willen aansporen ons leven te verbeteren kunnen wij toch niet zo goed vinden. Er zijn andere middelen om de mens aan te sporen zijn houding te verbeteren en betere paden in te slaan.

Met veel poeha proberen die doempredikers de wereld diets te maken dat zij moet veranderen. Die verandering is zeker iets waar aan gewerkt moet worden. Maar het is niet God die die verandering als een despoot aan ons op legt. Hij gebruikt de zweep niet om ons tot het rechte pad te brengen. Met een vriendelijk gebaar geeft Hij ons wel richtlijnen. Ook hiervan vinden wij doorheen de geschiedenis bewijzen hoe God eerder getracht heeft om de mensen te helpen door goed te doen dan hen te bestraffen met kwaads.

Zelfs Gods zoon wees er op hoe zijn Vader wenste dat wij het goede zouden wensen ook voor hen die ongelovig zijn. Zelfs voor diegenen die God niet liefhebben moesten wij goed doen, zelfs hen beminnen. Zou diezelfde God, die ons verzoekt om goed te doen aan die mensen, dan kwaad brengen over hen én zelfs over mensen die wel voor God kiezen? Dit raakt kant noch wal.

God is een god van duidelijkheid. In zijn ordinanties is Hij dan ook zeer duidelijk. Misschien is het door tanende taalvaardigheid dat sommige woorden niet meer duidelijk zijn. Maar dat kan verholpen worden door daarover meer inzicht te verwerven.

Vele doemdenkers weten wel de kwetsende woorden te vinden en mensen voldoende bang te maken. Erger is het wanneer zij God dan ten onrechte gaan beschuldigen. Want dat is het wanneer zij beweren dat God het is die de mens straft als er over hem problemen komen.

Als wij ons oor te luisteren leggen bij het Woord van God krijgen wij een heel ander beeld van die God die de wereld geschapen heeft met een visie. Hij had een Plan waarbij er wereldvrede en veel vreugde zou zijn.
Weinig doempredikers halen echt teksten uit de Bijbel aan en als zij het dan doen valt het op dat hun citaten dikwijls helemaal uit hun verband zijn getrokken. Zo ook omtrent het lijden worden graag de vrienden van Job aangehaald alsof zij de volstrekte waarheid vertellen. Als men verder in het Boek van Job zou gaan lezen zou men echter tot een ander inzicht komen. In het laatste hoofdstuk kan men God vinden die de vrienden van Job namelijk op hun plaats zet en er op wijst waar zij fout gaan in hun redenering. Het goddelijk denken wordt niet aangehaald omdat het dan wel een heel ander beeld zou kunnen scheppen dan dat voor die predikers hun kerken goed zou zijn.

In Is Lijden een straf van God #2 wordt verder naar de oorsprong van het lijden gekeken, waarbij wij zelfs moeten terug gaan naar de tuin van Eden, waar alles begon. Eveneens wordt aangetoond hoe sommigen het beeld van god wilden verdraaien en Hem onterecht dingen toebedeelden die Hem in een slecht daglicht zouden plaatsen. zo kunnen wij de vrienden van Job aantreffen die beweren dat het God is die de arme Job bestraft.

Wel kunnen wij in dat poëtisch boek lezen dat deze zeer vrome man ook niet kon ontsnappen aan het vele leed. Hij werd er echt goed van voorzien. Geen gebrek hebbende aan problemen probeerden zijn vrienden hem nog meer kopzorgen te bezorgen, want hoe kon hij als godlievende man zo gestraft worden door die God die hij zo aanbad? Job vergoelijkte zich zelfs door God en de anderen er op te wijzen hoeveel goeds hij toch had gedaan. Men kon toch  niet naast zijn voortreffelijk gedrag zien.

In Is Lijden een straf van God #3 worden de geschriften aangehaald waarin wij de zwakke mens kunnen zien die zich tracht te verdedigen. Er wordt aangetoond dat “de Satan” de beschuldiger is die aanklager wordt bij God, die deze klacht ontvankelijk verklaart en de mogelijkheid geeft om het tegendeel te bewijzen.

Job kreeg te doen met tegenstanders. De tegenstander (in het Hebreeuws: satan) daagde God uit omdat het ongeloofbaar leek dat een mens zo maar God zou gaan eren zonder iets daar tegenover te willen hebben gesteld. Volgens de aanklager (de satan) zou de mens God alleen maar eren om al de goede de dingen van Maker te kunnen krijgen.

Best neemt u het Boek Job ter hand en leest u dat verhaal over Job en zijn vrienden helemaal door. U zal verwondert zijn hoe zulk een oud verhaal vandaag nog op gaat. Je zal versteld staan hoe het een licht kan opwerpen op de huidige toestand van de vele ongemakken die ons omringen.

Je zal kunnen zien hoe zulk een eerbaar man als Job ook zijn twijfels kreeg en hoe hij een uitweg zocht. Je zal merken dat vele mensen zich zullen kunnen projecteren in die Bijbelse figuur. Dat is trouwens één van de redenen waarom wij het een aanrader vinden om daarmee te beginnen om de Bijbel en God te leren ontdekken.

In het Boek Job zal je kunnen merken dat niettegenstaande de vele moeilijkheden een mens toch trouw kan blijven aan zijn Schepper.

Ook wij zouden Gods absolute soevereiniteit moeten erkennen zoals Job deed. Door Jobs getuigenis werd de satan verslagen en bleef het een tijd stil. Eerst bleef Jobs lijden voort bestaan en konden zijn vrienden hem verder bekogelen met beschuldigingen en wie weet ook met valse raad.

Voor Job die ziek en arm was geworden en zijn meest geliefden had verloren leek de wereld wel verloren te zijn. De ergste beproevingen waren over hem komen en hadden hem zelfs zijn dood doen verlangen.

Men kan echt zien dat het hem te veel is geworden. Voor iedereen die zulk een zware beproevingen moet ondergaan kan het echt te veel zijn om te dragen. Vooral als men er alleen door moet.

Job kan het niet meer alleen aan en roept ook hulp in van zijn vrienden. De steun die men zou verwachten draait wel wat anders uit, want in plaats van positief op hem in te praten gaan zij ook over om Job met beschuldigingen om de oren te slaan.

Vandaag zijn er nog veel mensen die willen vasthouden aan bepaalde traditionele stellingen zoals Jobs vrienden die er ook van uit gingen dat ellende en rampen een straf zijn op begane zonden. Job dacht wel beter te weten en ontkende dit heftig. Zo geraakten Job en de vrienden in heftige disputen.

De doempredikers van vandaag willen niet in discussie gaan. Meestal valt er met hen niet te discussiëren. Zij zullen eerder schuld willen leggen bij die genen die in vraag willen stellen. God heeft ons echter er op gewezen dat wij moeten durven in vraag stellen. Hij heeft ons aangeraden om de Schrift goed te onderzoeken en te overleggen met elkaar. Bijbelstudie is daartoe een zeer goed middel.

Graag leggen wij dan ook de Bijbelstudie voor van de ecclesia Brussel-Leuven waarbij dieper word ingegaan op het waarom van lijden en hoe wij er tegen aan moeten kijken en ons tegen kunnen bewapenen.

Door een kijk te nemen op het lijden van Job en zijn overdenkingen alsook door de reacties van zijn vrienden te bestuderen kunnen wij meer inzicht krijgen in het Lijden en in de positie van de mens in het wereldgebeuren en in de creatie van God. Verder kan het ons ook duidelijk maken hoe wij moeten opletten met raad van anderen, al zijn het misschien ouderen of belangrijke leermeesters of populaire figuren.

Zoals in de andere verhalen van de Heilige Schrift komt God uit zijn verborgenheid te voorschijn en antwoordt Job uit een storm. Die antwoorden waarin God zich ook vertoont in zijn majesteit moeten wij ter harte nemen.

Terwijl in  Is Lijden een straf van God #2 verder wordt in gegaan op die predikers die zeggen dat het verval in deze wereld ook wel zo hoog is als in Sodom en Gomorra, kunnen wij inzien dat er steeds hoogte punten en ogenblikken van verval zijn geweest in een cultuur. Wij kunnen er dan ook niet naast kijken dat onze westerse beschaving ook naar haar verval is aan het gaan. Maar dat betekend niet dat wij door dat verval moeten meegezogen worden. Het is niet omdat iedereen rondom ons een losbandig leven wil gaan leiden dat wij dat ook willen. Wij zullen er niet buiten kunnen om ook mee de gevolgen te moeten dragen van hun onbezonnenheid. Elke maatschappij krijgt namelijk datgene wat zij veroorzaakt te verwerken. Zij zal steeds de gevolgen van haar daden moeten dragen. En wij, als deel uitmakende van die maatschappij, zullen spijtig genoeg hier ook van gevolgen dragen. Dat is juist een van de redenen waarom ook wij onze verantwoordelijkheid moeten opnemen. Wij hebben namelijk de verantwoordelijkheid om die mensen die buiten de scheef gaan lopen terecht te wijzen. Zo kunnen wij reageren op de losbandigheid op seksueel vlak die de spuigaten uitloopt. De verwilderde zeden kunnen wij ook proberen aan te pakken. Zeker als anderen er ons willen mee betrekken kunnen wij onze afschuw er voor tonen.

Wij moeten er niet aan gaan houden om iedereen te vriend te houden. Ook moeten wij geen doempredikers worden. Maar laten wij eerder predikers van het Goede Nieuws worden om zo de mensen te laten inzien dat wij een verantwoorde levenshouding moeten aannemen.
Indien wij meer mensen kunnen laten inzien dat zij voorzichtig moeten omspringen met moeder aarde en met de mede schepselen kunnen wij al veel lijden uit de wereld helpen.

De doemdenkers moeten wij eerder ontkrachten met onze pacifistische houding die de liefde van God toont aan de anderen, zodat zij ook aangetrokken kunnen worden door die mooie beloften die God voor ons in petto heeft.

Mensen moeten gaan beseffen wat zij zelf kunnen veroorzaken, en dat het niet onze God is die het slechte veroorzaakt . Zij moeten er bewust van zijn dat ze niet zo maar aan kunnen modderen met moeder natuur. Zij moeten gaan inzien dat het gewoon de mensen hun eigen schuld is wanneer hun handelingen verkeerd, het is te zeggen tegen de regels van God waren.
God en zijn Schepping zullen steeds de bovenhand halen. De natuur zal steeds veel sterker zijn dan de mens.

De mens heeft de vrije wil en kan keuzes maken. Hij heeft de mogelijkheid gekregen om dingen te ontwerpen, zaken te verwezenlijken, waarbij ook wel het vernietigen van bepaalde dingen kan bij behoren. Maar hij zal steeds in acht moeten nemen dat hij de gevolgen van zijn daden zal moeten dragen. Daarom zal hij er maar best op toezien dat die daden jusite daden zouden zijn.

In de plaats van God de schuld te geven van de Bestraffer te zijn zouden wij beter eens goed kijken waar de schuld en waar de straf ligt en van waar de straf komt.
Laten wij het gepraat van de doemdenkers ter zijde leggen en eerder het inzicht ten goede aanwenden om ook anderen tot betere inzichten te krijgen.

Vindt meer uit over God die het niet is die straft maar God is die zegent.

>

 1. Al of niet straf van God
 2. Is Lijden een straf van God #1 
 3. Is Lijden een straf van God #2
 4. Is Lijden een straf van God #3

En lees verder in de Engelstalige Bijbelstudie van de Christadelphian Ecclesia Brussel-Leuven.

 1. Bad things no punishment from God
 2. Profitable disasters
 3. Facing disaster fatigue
 4. Fragments from the Book of Job #1: chapters 1-12
 5. Fragments from the Book of Job #2: chapters 12-20
 6. Fragments from the Book of Job #3: chapters 21-26
 7. Fragments from the Book of Job #4: chapters 27-31
 8. Fragments from the Book of Job #5: chapters 32-37
 9. Fragments from the Book of Job #6: chapters 38-42
 10. Fragments from the Book of Job #7 Epilogue
 11. Let us recognise how great God is

6 thoughts on “Doemdenkers en ons lijden

Geef een reactie - Give a reaction

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.