Sheol, Sheool, Sjeool, Hades, Hel, Graf, Sepulcrum

Wanneer mensen over sjeool hebben spreken zij regelmatig over een plaats waar men angst zou voor moeten hebben en waar mensen zouden afzien tot in het oneindige. Maar klopt dat wel met de Bijbelse notities?

Daarvoor kan men best zien waar dat woordje Sjeool van komt en wat het in de originele taal, of in de tijd toen het werd gebruikt betekende.

Als men de teksten goed bekijkt zal het daar gaan over : Het graf (grave, tomb, sepulchre) of opbergruimte voor een lijk of dood lichaam, de grafstede alsook de plaats waar iemand begraven ligt (burial place, resting place).

Het sepulcrum wordt eerst in de Bijbel als de begraafplaats of graf vermeld dat door Abraham voor Sarah van Ephron de Hettiet werd gekocht  (Genesis 23:20). Dit was het “hol van het veld van Machpelah”, waar ook Abraham en Rebekah en Jacob en Leah werden begraven (79:29-32). Die plaats werd als de ongeziene wereld beschouwd: Hades en Sheool. Deze plaatsen waren, aangezien door de eerste zondeval in de wereld ook de dood tot iedereen gekomen was, voor eenieder onderdeel van de schepping de tegemoet te ziene laatste rustplaats. In de dood zou voor iedereen en alles verval optreden, zonder verschil tussen plant, dier of mens. (Prediker 3:19.20) Iedereen moest naar die plaats, het graf, gaan om opnieuw stof  te worden. (Gensis 3:19; Prediker 12:7) In Handelingen van de Apostelen 7:16 wordt gezegd dat Jacob “in het sepulcrum werd gelegd dat Abraham van de zonen van Emmor de vader van Sychem voor een som geld had gekocht”. Mozes, Elisha, Koning David werden in een sepulcrum geplaatst. Koningen (1 Koningen 2:10) en profeten (1 Samuel 25:1) werden algemeen binnen steden begraven. Graven waren algemeen grotten of holen, natuurlijke of uit rotsen gehouwde holten (Jesaja 22:16; Mattheus 27:60). Er waren familiebegraafplaatsen (Genesis 47:29; 50:5; 2 Samuel 19:37). Openbare begraafplaatsten zoals Gehenna buiten Jeruzalem, werden aan de armen toegewezen (Jeremia 26:23; 2 Koningen 23:6). Graven werden gewoonlijk met stenen afgesloten, welke werden witgewassen, om vreemden te waarschuwen tegen contact met hen (Mattheus23:27), welk ceremoniële vervuiling veroorzaakte (Numerieken 19:16) . Er waren geen graven in Jeruzalem behalve die van de koningen en volgens traditie die van de profetes Huldah. Joseph van Arimathea verzorgde zijn eigen pas gemaakt sepulcrum voor gebruik voor Jezus van Nazareth (Matthew 27:57-60) die ook door zijn dood in “de hel” ging.

Het sjeool was de plaats waar lijken in de grond werden gestoken of werden verbrand. Zij zijn te vergelijken met onze huidige begraafplaatsen waar de doden worden begraven of waar de verastte doden hun as wordt uitgestrooid. Vroeger werden ze op die plaats sjeool of ghehenna in brand gestoken zodat zij tot as vergingen en geen gevaar voor de gezondheid zouden zijn.

Hier kunt u een lijst met de Nederlandse vertaling vinden van woorden die worden gebruikt voor het Hebreeuwse woord “sheol” Sheol() en van onzekere etymologie (zie dodenrijk, kritische blik) gevonden, kan worden van het Assyro-Babylonische leen-woord, “Shu’alu, wat betekent  “de plaats, waarheen de doden worden verwezen of bevolen,” of “de plaats waar de doden worden ingekazerneerd.”, synoniem van ” bor “(kuil, put),” Abaddon “en” Shahat “(put of vernietiging), en misschien ook van “tehom” (afgrond), met de Engelse vertaling als er een te vinden is:

Graf: grave, tomb, sepulchre + een graf delven, een sheol make: to dig a grave; hij ligt in sheol/sheool/sjeool/hades: he is lying in his grave; he’s six foot under + opstaan uit sheool; uit het graf opstaan: arise from the grave

Sheool, Graf (begraafplaats): burial place, grave, tomb, sepulchre

dodenrijk, onderwereld: underworld, hades, shades, sheol

Sheool; laatste rustplaats: grave, resting-place

Iemand/iets/ een geheim in sheool nemen: to take some one/ some thing/ a secret  (with one) to the grave<

begraafplaats: cemetry, graveyard, burial ground, memorial park; algemene begraafplaats: public cemetry

grafplaats: (burialplace)

grafakker:

Gods Akker, doden akker: (field of God), God’s acre, last resting-place of the dead

laatste rustplaats: last resting-place (of the dead)

Akker des Heren: (field of the Lord)

dodenakker: (field of the dead)

dodentempel: mortuary temple

Golghotha:

catacombe: catacomb

crypte: crypt

sarcofaag: (doodskist) sarcophagus: sarcophagus; (omhulsel): sarcophagus

sarcophaag (stenen opbergplaats), sarcophagus:  (stone) sarcophagus

doodskist: sarcophagus

bijzetplaats: (place for interment)

bijzetting: interment, burial

ter aarde bestelling:

grafruimte: commit to the earth, inhume, inter

begraven, ter aarde bestellen, sheool laten toebhoren / tot sheool geven: inhume

grafstede, qeber: (Hebrew qeber)

graftombe: tomb, sepulchre

grafkuil: burial pit

aardkuil: (pit in the earth)

pottenbank

familiegraf: family grave/tomb ; (grafkelder): family vault

erfgraf: (hereditary grave)

kindergraf: children’s grave

grafspelonk:

koepelgraf: beehive tomb

keldergraf:

familiekelder: (family vault)

grafgewelf: (vault tomb)

crypte: crypt

grafgang:

eregraf: (tomb of honour, mausoleum)

praalgraf: mausoleum

mausoleum: mausoleum

tempelgraf: mausoleum

tombe: tomb

eretombe: mausoleum

pantheon: pantheon

columbarium: columbarium

The Megalithic tomb in Mane Braz, Brittany
The Megalithic tomb in Mane Braz, Brittany (Photo credit: Wikipedia)

urneplaats:  (place for the urn)

urnemuur: (a wall for the urn)

reuzengraf: (a huge/giant grave/tomb) (mega grave/tomb) (monumental grave/tomb)

reuzenbed: dolmen, cromlech

dolmen: dolmen

hunnebed: megalith, megalithic tomb, megalithic monument, megalithic grave

grafheuvel, gadisj: (burial hill), tumulus; (Hebrew “gadisj”)

grafterp: grave mound, tumulus, barrow

tumulus: tumulus

Tumulus von Nickenich
Tumulus von Nickenich (Photo credit: Wikipedia)

langgraf: long barrow

(doden draagbaar/berrie/burrie/lamoen): barrow

piramide: piramid

konus:

grafmonument:

cenotaaf; cenotaphium: cenotaph

gedenkteken: cenotaphgrafzuil:

grafnaald:

grafsteen: gavestone, tombstone, headstone

tombesteen: tombstone

grafgesteente:

grafzerk: gravestone, tombstone, (gave/tomb) slab, ledger

herrinneringsgraf: (Greek “taphos”: tomb)

lijkgesteente:

grafnis: burial niche

grafplaat: memorial plaque/tablet, (groot = when big) memorial slab

graftablet: memorial tablet

grafbord,

gewijde grond: sared ground

graftuin: (grave garden) (cemetry; graveyard)

begraafplaats: cemtry, graveyard, burial ground/place, memorial park,  (algemene/openbare begraafplatats): public cemetry

campo-santo:

knokelplaats, ossarium:

knekelhuis, beenderhuis, osuarium: ossuary

beenderurn, ossuarium: ossuary

beenderengrot, ossuarium: ossuary

beenderhoop:

ligplaats tussen vier planken:

ligplaats voor eeuwig: [(mooring(place) for ever]

laatste ankerplaats, laatste tolplaats, den dieperik, poort tot het eeuwig e (niets/leven), pierenkuil, put voor de gecrepeerden, put/kuil der ruste, bij de mieren zijn, plaats van ontbinding, lijkenstek, lijkenplaats,, knekelmansplaats, doodskistenplaats, kadaver plaats/ruimte,

aan de schoot der aarde toevertrouwen, onder de grond stoppen, in de put steken,een lijk bijzetten, lijken verbranden/verassen,

schimmenrijk: realm of spirits/ghosts, underworld, hades

*

Bijbel aanhalingen:

“‘Vraag om een teken van de HEER, uw God, hetzij uit de diepte van het dodenrijk hetzij uit de hoge hemel.’” (Jesaja 7:11 NBV)

“Je boog je over je minnaars met olie en balsem in overvloed. Je stuurde je boden naar verre oorden, zelfs tot diep in het dodenrijk.” (Jesaja 57:9 NBV)

“Geen boom, al heeft hij zijn wortels in het water, zal ooit nog zo hoog worden, geen kruin zal ooit nog de wolken raken. Geen boom zal zich meer boven de andere verheffen. Ze worden allemaal aan de dood prijsgegeven, ze verdwijnen in de onderwereld, waar ook de mensen zijn die in het graf zijn afgedaald.” (Ezechiël 31:14 NBV)

“Want u toont mij uw grote trouw, u verlost mij uit de diepte van het dodenrijk.” (Psalmen 86:13 NBV)

“Als het vuur van mijn toorn is ontstoken zal het branden tot in het diepste dodenrijk; het zal de aarde verschroeien en alles wat daar groeit, het zal de grondvesten van de bergen verteren.” (Deuteronomium 32:22 NBV)

“Uit de diepte van de put roep ik uw naam, HEER.” (Klaagliederen 3:55 NBV)

“dan zal ik je doen afdalen naar hen die je zijn voorgegaan, naar het volk van weleer. Daar zul je wonen, in het land van de diepten, bij hen die zijn afgedaald in de afgrond, in de eeuwige ruïnes. Je zult niet langer in het land van de levenden wonen, daar zul je geen plek meer hebben.” (Ezechiël 26:20 NBV)

“Daar ligt Elam, met heel het volk rondom het graf van de koning, allemaal zijn ze gesneuveld, gevallen door het zwaard. Als onbesnedenen zijn ze afgedaald naar de onderwereld-eens zaaiden ze angst in het land van de levenden, nu moeten ze hun schande dragen met degenen die in het graf zijn afgedaald.” (Ezechiël 32:24 NBV)

“Maar wie zij naar zich toe lokt weet niet dat hij afdaalt naar de schimmen, hij daalt af tot in het dodenrijk.” (Spreuken 9:18 NBV)

“Daarom blijft het recht ver van ons en is gerechtigheid voor ons onbereikbaar. Wij hopen op licht, maar het is duister, op een sprankje licht, maar we dolen in het donker.” (Jesaja 59:9 NBV)

+

“Maar wie zij naar zich toe lokt weet niet dat hij afdaalt naar de schimmen, hij daalt af tot in het dodenrijk.” (Spreuken 9:18 NBV)

“O, geef mij een schuilplaats in het dodenrijk en verberg me daar totdat uw woede is geluwd, stel een tijd vast en kijk dan weer naar mij om.” (Job 14:13 NBV)

“Zo daalden zij met allen die bij hen hoorden levend in het dodenrijk af. De aarde sloot zich boven hen, en zij waren uit de gemeenschap verdwenen.” (Numeri 16:33 NBV)

Stokt zijn adem, hij keert terug tot de aarde, op die dag gaat hij met zijn plannen ten onder.” (Psalmen 146:4 NBV)

“(6:6) Want doden noemen uw naam niet meer! Wie in het dodenrijk kan u nog loven?” (Psalmen 6:5 NBV)

“Wanneer men jullie vraagt om de geesten van doden te raadplegen en naar fluisterende en mompelende waarzeggers te luisteren-elk volk raadpleegt toch zijn goden en vraagt de doden toch om raad voor de levenden? -,” (Jesaja 8:19 NBV)

“Jullie doden zullen herleven, de lijken opstaan. Ontwaak, jullie daar in het stof, en jubel! Uw dauw is een dauw die leven geeft, de aarde brengt haar schimmen weer tot leven.” (Jesaja 26:19 NBV)

“Nee, het dodenrijk zal u niet loven, de dood prijst u niet, zij die in het graf zijn afgedaald verlaten zich niet op uw trouw.” (Jesaja 38:18 NBV)

“10 Er mag bij u geen plaats zijn voor mensen die hun zoon of dochter als offer verbranden, en evenmin voor waarzeggers, wolkenschouwers, wichelaars, tovenaars, 11 bezweerders, en voor hen die geesten raadplegen of doden oproepen. 12 Want de HEER verafschuwt mensen die zulke dingen doen, en om die verfoeilijke praktijken verdrijft hij deze volken voor u.” (Deuteronomium 18:10-12 NBV)

“13 Saul vond de dood omdat hij de HEER ontrouw was geweest door niet uit te voeren wat de HEER hem had opgedragen. Ook had hij de geest van een dode geraadpleegd 14 in plaats van de HEER om raad te vragen. Daarom had de HEER hem gedood en het koningschap laten overgaan op David, de zoon van Isaï.” (1 Kronieken 10:13-14 NBV)

“Wie nog in leven zijn, weten tenminste dat ze moeten sterven, maar de doden weten niets. Er is niets meer dat hun loont, want ze zijn vergeten.” (Prediker 9:5 NBV)

“19 want de mensen en de dieren treft hetzelfde lot. Zoals een dier sterft, zo sterft ook een mens; ze delen in dezelfde adem. Dat is hun beider lot. Een mens is niet beter af dan een dier, want alles is leegte. 20 Alles gaat naar dezelfde plaats, alles is uit stof ontstaan en alles keert terug tot stof.” (Prediker 3:19-20 NBV)

Niet de doden loven de HEER, niet wie zijn afgedaald in de stilte,” (Psalmen 115:17 NBV)

“25 David zegt immers over hem: “Steeds houd ik de Heer voor ogen, hij is aan mijn zijde, ik wankel niet. 26 Daarom verheugt zich mijn hart en jubelt mijn tong van blijdschap. Ja, mijn lichaam zal behouden blijven, 27 want u zult mij niet overleveren aan het dodenrijk en het lichaam van uw trouwe dienaar zal niet tot ontbinding overgaan.” (Handelingen 2:25-27 NBV)

“Wat David betreft, hij is, nadat hij de mensen uit zijn eigen tijd had gediend, overeenkomstig Gods wil gestorven en met zijn voorouders verenigd; hij is tot ontbinding overgegaan,” (Handelingen 13:36 NBV)

“de banden van het dodenrijk omklemden mij, op mijn weg lagen de valstrikken van de dood.” (2 Samuël 22:6 NBV)

“(89:49) Leeft er iemand die de dood niet zal zien, die ontkomt aan de greep van het dodenrijk? \@sela\@” (Psalmen 89:48 NBV)

“18 Nee, het dodenrijk zal u niet loven, de dood prijst u niet, zij die in het graf zijn afgedaald verlaten zich niet op uw trouw. 19 Maar hij die leeft-leeft! zal u loven, zoals ik doe op deze dag. Ouders laten hun kinderen weten hoe trouw u bent.” (Jesaja 38:18-19 NBV)

“7  Hoe zou ik aan uw aandacht ontsnappen, hoe aan uw blikken ontkomen? 8 Klom ik op naar de hemel-u tref ik daar aan, lag ik neer in het dodenrijk-u bent daar.” (Psalmen 139:7-8 NBV)

“De HEER doorgrondt de afgrond van het dodenrijk, hoeveel te meer het hart van de mensen.” (Spreuken 15:11 NBV)

“Al kruipen ze de onderwereld in, ik breng ze naar boven; al klimmen ze de hemel in, ik haal ze naar beneden.” (Amos 9:2 NBV)

“(49:15) als schapen verblijven zij in het dodenrijk, en de dood is hun herder. In de morgen vertrappen de oprechten hun graf, hun lichaam teert weg in het dodenrijk en vindt geen rust.” (Psalmen 49:14 NBV)

“(9:18) Laten de goddelozen weggaan naar het dodenrijk, alle volken die God zijn vergeten.” (Psalmen 9:17 NBV)

“8 Het oog dat op mij is gericht, zal niets zien: u kijkt naar mij, maar ik zal er niet zijn. 9 Zoals wolken verwaaien en verdwijnen, zo daalt de mens voorgoed af in het dodenrijk.” (Job 7:8-9 NBV)

“Door één mens is de zonde in de wereld gekomen en door de zonde de dood, en zo is de dood voor ieder mens gekomen, want ieder mens heeft gezondigd.” (Romeinen 5:12 NBV)

“Als de dood heeft geheerst door de overtreding van één mens, is het des te zekerder dat allen die de genade en de vrijspraak in zo’n overvloed hebben ontvangen, zullen heersen in het eeuwige leven, dankzij die ene mens, Jezus Christus.” (Romeinen 5:17 NBV)

“Zoals door de ongehoorzaamheid van één mens alle mensen zondaars werden, zo zullen door de gehoorzaamheid van één mens alle mensen rechtvaardigen worden.” (Romeinen 5:19 NBV)

“Het loon van de zonde is de dood, maar het geschenk van God is het eeuwige leven in Christus Jezus, onze Heer.” (Romeinen 6:23 NBV)

“Zoals wij door Adam allen sterven, zo zullen wij door Christus allen levend worden gemaakt.” (1 Corinthiërs 15:22 NBV)

+

Engelse versie / English version: Sheol, Sheool, Sjeool, Hades, Hell, Grave, Tomb, Sepulchre

Lees ook:
 1. Straf van God
 2. Dood
 3. Sterfelijkheid
 4. De staat van onze doden
 5. Heerlijke einde
 6. Hemel en hel
 7. Hellevuur
 8. Onsterfelijkheid
 9. Onsterfelijkheid – Immortaliteit
 10. Decomposition, decay – vergaan, afsterven, ontbinding
 11. Leven na de dood
 12. Lichaam en ziel één
 13. Ziel
 14. Rapture blootgelegd
 15. Rapture betekenis
 16. Rapture betekenis – Toegang met Christus
 17. Rapture betekenis – Verzamelen met Jezus
 18. Rapture betekenis – Vervoering in de wolken

++

Aanverwant:

 1. Gevallen engelen
 2. Bang voor gevallen engelen
 3. Bestraffing vermijden
 4. Bevrijding
 5. God komt ons ten goede
 6. Gods hoop en onze hoop
 7. Christelijke hoop op eeuwig leven
 8. Hoop op een man
 9. Jezus moest sterven
 10. Hoop voor de toekomst
 11. Hoop eerste christenen
 12. Hoop op leven
 13. Goedheid en liefde openbaar gemaakt
 14. Satan of duivel
 15. Stoffelijke tegenover geestelijke hemel
 16. Ware hoop
 17. Hoofdbronnen van afwijkende gedachten

In het Engels:

 1. SHEOL – JewishEncyclopedia.com
 2. Hebrew word of uncertain etymology (see Sheol, Critical View), synonym of “bor” (pit), “abaddon” and “shaḥat” (pit or destruction), and perhaps also of “tehom”
 3. Sheol
  Sheol, the term in Hebrew means a grave or pit, was the place where the dead gathered, as thought by the early Hebrews, and was believed located beneath
  http://www.themystica.org
 4. The Question of Hell?
  Everyone with the exception of Jesus Christ, who has lived and died is now in Hell. Yes, all dead Christians, Jews, Muslims, and everyone else are there. The problem is that most people do not understand Hell. In both the Hebrew and the Greek, hell is the grave and is not to be confused with the Lake of Fire. No one is burning in hell  at this moment and no one will be conscious of being in the Lake of Fire (at a future date) except the False Prophet, the Beast and the devil. If this were not so, the whole Bible would fall apart. Jesus Christ is the only person who has ever lived and died and is alive anywhere today. Everyone else is dead and in the grave.
 5. Jesus went to Hell and so will We
  If you have read my book or Ecclesiastes you will know that there is no memory, or thinking or imagination or any brain activity at all, in the grave “wither thou goest!”
 6. The World After DeathMany people think that after death, people will go to Heaven or Hell. But humans are not likely to directly go to Heaven or Hell. For that we need to learn a few things about the world after death. Through a Christian magazine “Solagratia”, I found an article that discusses the world after death. Here’s a brief summary of the World After Death which are summarized by an article in the magazine “Solagratia” is.
 7. Dead and after
 8. Sheol or the grave
 9. Soul
 10. Destination of righteous
 11. Hellfire
 12. Immortality, eternality – onsterfelijkheid, eeuwigheid
 13. Dying or not
 14. Decomposition, decay – vergaan, afsterven, ontbinding
 15. Jesus three days in hell
 16. Fragments from the Book of Job #1: chapters 1-12
 17. Fragments from the Book of Job #2: chapters 12-20
 18. Fragments from the Book of Job #3: chapters 21-26
 19. Fragments from the Book of Job #4: chapters 27-31
 20. Fragments from the Book of Job #5: chapters 32-37
 21. Another way looking at a language #3 Abraham
 22. Fear and protection
 23. Fear of God reason to return to Holy Scriptures
 24. When Jesus was crucified, did he descend into hell for a period of time before rising again?
  The belief that Jesus descended into hell when he died is based on a misunderstanding of three Bible passages.  Here is one of them. Acts 2:25-27 (New English Translation): 25 For David says about him, ‘I saw the Lord always in front of me, for he is at my right hand so that I will […]
 25. Will atheists go to hell?
  Most atheists are not going to be judged by God at all.  No one is judged by God unless they knew and believed his law, and still broke it:  Romans 4:15; 5:13;7:7; 1 John 3:4.  However, no one goes to ‘hell’, as it is popularly thought of.
 26. Who is the woman in the nether-world and why is she there?
  This question is based on Proverbs 5 from the JPS translation: Proverbs 5:3-5 (JPS) For the lips of a strange woman drop honey, and her mouth is smoother than oil; But her end is bitter as wormwood, sharp as a two-edged sword. Her feet go down to death; her steps take hold on the nether-world; […]
 27. Where is hell?
  In the King James Version, the word hell occurs 54 times, but in almost every case it is a translation of one of three different words, each with its own meaning. So to understand hell, we really need to understand the original Hebrew and Greek words that are translated hell. These are: Sheol, Hades and […]
 28. Can you be conscious and dead?
  No. According to the Bible, death is a state of unconciousness as a person turns to dust. This is stated repeatedly. Here are some examples. For in death there is no remembrance of you [God]; in Sheol who will give you praise? (Psalm 6:5) The dead do not praise the Lord, nor do any who […]
 29. Sheol
 30. Sheol, the term in Hebrew means a grave or pit, was the place where the dead gathered, as thought by the early Hebrews, and was believed located beneath
 31. What is the fate of children who die?
+

Gehenna

The word is derived from the Hebrew “ge Hinnom” which allegedly means “weeping”.

Tarturus

This word means “dark caves”. When translated by the verb, the word means “throw into hell”.

+++

 • Want to go to Hell? are you sure? (meanlittleboy2.wordpress.com)
 • The Biblical Concepts of Hell Part I ~ Humanity Healing (evolutionarymystic.wordpress.com)
  The theme of a soul journeying to inferior planes is recurrent in many instances of ancient literature and we can easily pinpoint similar content in many religious and wisdom stories. From Greek mythology to the Judaism traditions, even passing through the Buddhist imagery, we find many texts that report the descending of an enlighten soul to the depths of the earth in order to rescue others or redeem itself.
  +
  The Descent of Jesus to the Underworld
  In the particular case of Christianity, there are only a few sources that reference the passage reporting the passing of Jesus’ soul to “hell” for the accomplishment of the prophesy and the release of the Captives, those who are bound there. The Nicene Creed, from which the Apostles’ Creed is derived, is the Symbol or Profession of Faith in Christianity which narrates the significant parts of the life of the Master Jesus and says in its verses:
 • Where You Gonna Gto, When You Die Old (meanlittleboy2.wordpress.com)
  From our experiences in life it is easy for us to understand the truth that when a person dies, his body begins its decay back into dust. But what about a man’s spirit? Where does it go at death? This study presents a couple of possible answers derived from Scripture. Then it answers the most critical question: “What must I do to be saved from my sins and receive forgiveness and eternal life?”
 • Hell (wed-gie.com)
  In many mythological, folklore and religious traditions, hell is a place of suffering and punishment in an afterlife, often after resurrectionReligions with a lineardivine history often depict hells as endless. Religions with a cyclic history often depict a hell as an intermediary period between incarnations. Typically these traditions locate hell under the Earth‘s external surface and often include entrances to Hell from the land of the living. Other afterlife destinations includeHeavenPurgatoryParadise, and Limbo.
 • Why is the USA Going to Sheol in a Shopping Cart? (stevesammons.me)
  Besides the errors of government too big and government too small, there is one other growing temptation for the Christian that may have become more common than either of those other ills and is even more deadly: government too important. We have convinced ourselves that gaining the seats of power is the key to spreading the gospel and changing our world.

18 thoughts on “Sheol, Sheool, Sjeool, Hades, Hel, Graf, Sepulcrum

Geef een reactie - Give a reaction

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.