De Dag is nabij #6 Uitzien

In ons leven hebben wij vele verlangens en kijken wij daarmee naar datgene wat nog moet komen. Onze hoop ligt bij de toekomst. Maar in het verleden liggen de bouwstenen voor die toekomst. Zoals een huis dat gebouwd moet worden moet er een fundament zijn.

Mormonen Utrecht
Welk torengebouw wenst u in te gaan? Uw eigen op een juist geloof gevestigd spiritueel 'gebouw' of een menselijk kerkgebouw? - De Mormonen Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen te Utrecht - Foto: Japiot
Ons torengebouw kan niet stevig staan indien het niet goed bevestigd is met heipalen in de grond. Ons geloof moet evenzo goed bevestigd zijn in de grond. In de jaren dat wij opgroeien moeten wij keuzes maken of wij al dan niet op vaste grond, moeras, zand of rotsen ons gaan vestigen. In onze keuzebepaling kunnen wij luisteren naar mensen die al voor ons op de wereld waren. Wij kunnen kijken naar het verleden en zien wat er telkens gebeurde als mensen bepaalde keuzes namen.

De Bijbel laat ons enkele geschiedenissen zien waar mensen juiste maar ook verkeerde keuzes maakten. Zelfs nadat Jezus Christus veel verduidelijkt had moest de apostel Paulus vaststellen dat mensen soms nog onvoldoende helder dachten of risico’s namen met de gedachte dat het hen wel niet zou overkomen of dat het ogenblik daarvoor er nog niet zou zijn. Paulus beschrijft het als een situatie waarin mensen zelf zouden tonen aan welke kant zij werkelijk stonden. Wij zelf krijgen genoeg kansen om te zien wat er in het verleden is gebeurd en om daar lessen uit te trekken. Ook vinden wij in de Heilige Schrift genoeg voorbeelden en redenen om alert te zijn en er zorg voor te dragen dat wij niet in slaap vallen.

Ook al worden wij er dikwijls aan herinnerd dat de weg naar het Koninkrijk geen gemakkelijk pad is mits de moeilijkheden frequent zijn, er geen einde lijkt te komen aan de strijd tussen het vlees moeten wij met het verleden in ons achterhoofd zien hoe de geest ons naar huis brengt ook al wordt ons de mogelijkheid van laatste mislukking constant beklemtoond. Zeker is er wijsheid in het behouden van onze aandacht naar het principe dat enkel door aanhoudende inspanning overwinning zal kunnen bereikt worden . “Naar hem dat overkomt” zal Christus de kroonkrans willen toekennen.

Het is echter niet wijs om zich altijd op huidige moeilijkheden te concentreren en constant de mogelijkheid van mislukking te benadrukken. Ook is het niet de aan ons aangeraden methode in de Bijbel, de Bestseller aller tijden. De overwinning die door Christus hemzelf is beveiligd -de geweldigste overwinning ooit bereikt – zou nooit gewonnen zijn indien hij enkel had gedacht aan de mogelijkheid van mislukking van de strijd. Het geheim van succes van Christus rustte op een geen ander fundament behalve dit. Het was “voor het vreugdestel voor hem geplaatst dat hij het kruis verdroeg, dat de schande verachte”, met het luisterrijke resultaat dat “hij aan de rechterhand van de troon van God is neergezet

“het oog gevestigd op Jesus, aanvang en einde van het geloof. Hij heeft in plaats van de vreugde, die Hem toekwam, een kruis op Zich genomen, en de schande niet geacht; maar is dan ook gezeten ter rechterzijde van Gods troon.” (Hebreeën 12:2 Canis)

De apostel Paulus openbaart evenzo naar ons het geheim van zijn succes. “Deze dingen ik doe”, zegt hij, “vergetende die dingen die achter mij liggen, en voorwaarts reikende naar die dingen die eerder zijn, verlang ik naar het teken voor de prijs van de hoge roeping van God in Christus Jezus”

“Neen broeders, ik beeld me niet in, het reeds te hebben bereikt. Maar wel dit éne: Ik vergeet wat achter me ligt; ik reikhals naar wat vóór me ligt;” (Filippenzen 3:13 Canis)

Wij kunnen het ons niet veroorloven uit te reiken met zonder de middelen van succes die Christus en Paulus zo essentieel vonden: inderdaad, wij zijn in deze kwestie aangemaand om “gelijkdenkende” met Paulus te zijn en “om Jezus te beschouwen, opdat wij niet vermoeid worden in onze geest en zouden flauwvallen”.

In de Heilige Schrift worden er voldoende redenen gegeven over het belang datgene helder voor ogen te hebben wat mensen fout deden en wat wij fout kunnen doen indien wij onvoldoende opletten.

De geschiedenis van de mensheid toont meermaals hoe mensen door hun eigen stommiteiten in hun ongeluk liepen. Meerdere malen hebben mensen dezelfde fouten gemaakt, dikwijls doordat zij niet op de hoogte waren van wat er in het verleden was gebeurd of omdat zij geen lessen hadden getrokken uit dat verleden. Ook zien wij dat mensen nadat zij voldoende waarschuwingen door prediking hadden gekregen, toch nog eigengereid hun eigen wil opvolgden en in het ongeluk liepen. (Zoals in 70 GT toen de mensen hun eigen ondergang tegemoet gingen omdat zij, ook na de prediking van de apostelen, Christus zijn woorden niet ter harte hadden genomen en zijn waarschuwing niet hadden geloofd.)

In studie 4 willen we tenslotte de conclusie trekken. Wat is nu precies de waarschuwing, waar moeten we op voorbereid zijn, wat wordt er van ons verwacht. En niet in de laatste plaats: waar mogen we naar uitzien wanneer we ‘volharden tot het einde’.

Wat ons te wachten staat zijn de geboorteweeën van een nieuwe tijd, en dat zullen spannende tijden zijn.

Jezus had gezegd dat de mensen ‘onmachtig zullen worden van angst voor wat er met de wereld zal gebeuren’. Maar ook: Wanneer dat alles staat te gebeuren, richt je dan op en hef je hoofd, want je verlossing is nabij. Dat zou wel eens het uiterste kunnen vragen van ons geloof en ons vertrouwen op God. Niemand van ons heeft een gegarandeerd entreebiljet tot Gods Komende koninkrijk, die nieuwe wereld die Hij beloofd heeft aan wie Hem trouw zijn gebleven. Die toegang zal alleen worden verleend aan wie Hij dat waardig acht. En of we het waardig zijn moeten we tonen door standvastig op Hem te blijven vertrouwen, juist in de zware tijden die ons te wachten staan. Voor wie volhardt tot het einde zal de beloning echter groot zijn:

God zal alle tranen uit hun ogen wissen. Er zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn, want wat er eerst was is voorbij. (Openbaring van Johannes 21:4)

Het Pad naar God, bezaait met kasseien, maar hoopvol voor diegenen die doorzetten en verder trekken, wat er ook rondom hen en met hen gebeurt

Het vreugdestel is voor ons geplaatst! Welke luisterrijke visioenen in onze geesten samendrommen indien wij toestaan dat onze gedachten blijven stilstaan bij dit thema!
Deelnemers van de Goddelijke natuur: evenarend naar de engelen: koningen en priesters gemaakt naar onze God toe, heersende in rechtschapenheid, die in oordeel over een goedgemaakte wereld en een vrijgekochte aarde zullen regeren. Welke geweldiger vreugde zou de onze kunnen zijn dan die samengevat zijn in de woorden dat diegene die overwint deze dingen zal beërven. Want tot hem zal de Schepper van hemel en aarde een God zijn en hij zal Hem een zoon mogen zijn.

“Die overwint, zal dit alles beërven; Ik zal hem tot God zijn, hij Mij tot zoon.” (Openbaring 21:7 Canis)

De overpeinzing van het vreugdestel dat voor ons geplaatst is zal worden versterkt door de gedachte dat het zal verleend worden in geen terughoudende geest. Wegens onze voortdurende erkenning van de moeilijkheden van de weg en van de mogelijkheid van mislukking in de dag van Christus,  zouden wij in gevaar kunnen zijn om de idee te bedenken dat de schenking van de beloning van God noodzakelijk een kwestie van een ernstige aangelegenheid en zelfs van het aarzelen van twijfel moet zijn. Wij moeten zulke angst niet hebben. De Bijbel verzekert ons dat indien wij in het overwinnen slagen er geen beperking van Goddelijke verfijning zal zijn in het gunnen van de beloning voor trouw.

“Vrees niet, kleine kudde”, zegt Christus naar zijn volgelingen, “voor het is het goede genoegen van uw Vader om aan u het Koninkrijk te geven”. Wat een aanmoediging naar geweldiger pogingen voorzien deze hoffelijke woorden!

+

Uitnodiging voor studiedag 2012
10 Maart 2012: ‘t Nieuwe Kerkehuis, Daltonstraat, Amersfoort, Nederland 10.30 uur – 17.00 uur + na die tijd nog een maaltijd indien u wenst.

Voorgaand: De Dag is nabij #5 Terugkijken naar verleden

Vervolg: Thema van de dag

++

Vind ondermeer:

 1. Wereldse en geestelijke geschriften
 2. Fundament in de Schrift
 3. Verandering door de Bijbel
 4. Uitspraken over een eindtijd
 5. Heerlijke einde
 6. Beloften van God
 7. Bestemming Getrouwen en Rechtvaardigen
 8. Bestemming van de aarde
 9. Christelijke Hoop op Eeuwig Leven
 10. Moeilijkheden maar hoop op toekomst
 11. Vele problemen gezaaid door ons zelf
 12. Vertrouwelijke geschriften
 13. Wereldse en geestelijke geschriften
 14. Wat is Gods doel met de aarde?
 15. God Kijkt toe
 16. God komt ons ten goede
 17. Nieuw Verbond
 18. Beloften van God
 19. Gods beloften
 20. Messiaanse tijd
  De apostelen spreken van het ‘laatste der dagen’. In Christus is het einde van de tijd en het einde van de geschiedenis aangebroken. Volgens de Duitse theoloog Overbeck (hij leefde rond 1900) is de oorsprong van het christendom nu juist gelegen in het besef van het nabije einde.
 21. Voortekenen voor Jezus wederkomst
 22. Christelijke Hoop op Eeuwig Leven
 23. Christus wederkomst
 24. Terugkeer van Jezus
 25. Hij die Komt
 26. De Terugkeer van de beloofde Messias
 27. Hij die zit aan de rechterhand van Zijn Vader
 28. Christelijke Hoop op Eeuwig Leven
 29. Geroepenen ontkomen
 30. Verspil niet je leven-tour
 31. Virussen van onze maatschappij
 32. Blijf waakzaam nu einde nabij komt
 33. Preparing for the Kingdom – Voorbereiden op het Koninkrijk
 34. Veranderen van de richtingaanwijzers
 35. In je koers volharden en mensen aanmoedigen
 36. Beter falen voor de wereld
 37. Newsweek vraagt zich af of wij nog onwetend willen houden
 38. Laatste dagen zuiveraars
 39. Aankondigers van Doemsdag
 40. Laatste dagen omroepers
 41. Visie op Jezus’ wederkomst van invloed op vraag hoe met deze aarde omgaan
 42. Doemdagscenarios
 43. Harold Camping komt met nieuwe dag op de proppen zonder verontschuldiging
 44. Hoe de Satan vandaag rond toert
 45. Wapens van onze oorlogsvoering
 46. Is er een wegvoering na de dood?
 47. Moeten wij bang zijn voor een duivel
 48. Al of niet straf van God
 49. Is Lijden een straf van God #1
 50. Is Lijden een straf van God #2 
 51. Is Lijden een straf van God #3
 52. Roep tot Yahweh
 53. Tonen elkaar lief te hebben en zo anderen aantrekken
 54. Aanbidding wanneer alles moeilijk gaat
 55. Woorden en Gewichten: In wiens geest geen bedrog is
 56. Relatie tot God
 57. Plan van God
 58. Bevrijding
 59. Goddelijke redenen hoger dan de onze
 60. Hoop op Leven
 61. Moeilijkheden
 62. Opdracht voor Christen
 63. Redding door Volharding
 64. Reden voor het lezen van de Heilige Schrift
 65. Uitvaren
 66. Wat is Gods doel met de aarde?
 67. Opstanding
 68. Opstanding en Oordeel
 69. Plan van God en wereldvrede
 70. Leven na de dood

In het Engels:

 1. Do not concentrate on present difficulties
 2. Looking for this promise
 3. Lots of problems sawed by ourselves
 4. Changing the signs
 5. On the lookout for people who try to foster wrong ideas
 6. A Provission made by God
 7. Being carried away after death?
 8. Things Concerning the Kingdom of God
 9. Jesus and the fallen angels in hell
 10. Whether or not punishment from God
 11. A displaced people returning to their homeland
 12. Cry out to Yahweh
 13. What makes a consecrated Christian
 14. Words and Weights: In whose spirit is no guile
 15. Worshipping when everything goes difficult 

+++

 

 • The dark side of our earthly existence (christadelphians.wordpress.com)
 • Karl Marx: de relatie tussen religie en het geluk van het volk (nielshagen.wordpress.com)
  Ik vraag mij af of het opheffen van de illusie van religie daadwerkelijk het geluk van het volk bevordert. Om deze vraag te beantwoorden onderzoek ik wat de relatie is tussen religie en het geluk van het volk. Doel van dit onderzoek is om aan te tonen dat ook Marx religie niet uit de wereld wil verbannen. Marx wil de relatie tussen religie en het geluk van het volk verbreken. Deze breuk betekent een beperking van religie maar niet het afschrijven van religie.
  +
  Religie is een uiting van de meest fundamentele angst en het lijden van de mens, namelijk het bewust zijn van de menselijk historische existentie. Religie biedt niet alleen houvast aan mensen die gebukt gaan onder de sociale omstandigheden. Ook mensen die geen last ondervinden van de sociale omstandigheden vinden in religie kracht om te leven. Religie is dus niet alleen een protest tegen de sociale omstandigheden, maar een protest tegen het gehele leven.
 • Manifests for believers #5 Christian Union (christadelphians.wordpress.com)

11 thoughts on “De Dag is nabij #6 Uitzien

Geef een reactie - Give a reaction

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.