De Dag is nabij #2 Bruikbare informatie

Doorheen de eeuwen hebben mensen voorspellingen gedaan en heeft men ook gesproken over een mogelijk einde van deze wereld of dit bestaan.

Bij de vele volkeren die deze aarde bevolkten had men allerlei heilige geschriften die een leidraad voor de mensen wilde zijn en die hen een beeld van de geschiedenis van de mensheid gaf.

Bij meerdere culturen is het wel opvallen dat een zelfde jaar naar voor gebracht wordt, dat door vele mensen vandaag met interesse bekeken wordt. Het is namelijk zo dat wij heden in het jaar zijn gekomen dat door meerderen als het laatste der mensheid wordt aanschouwd. Door de eeuwen heen kon men de gong horen slaan voor de laatste ronde die zich in 2012  zou afspelen en hebben mensen angstig naar die datum uitgekeken.

MayanCalendar
Maya Kalender - door een hedendaagse ambachtsman gemaakt: Truthanado
Voor ons is dat een gelegenheid om ook even die datum onder de loep te nemen. Vooral nu vele mensen die datum  als een mogelijk uit te komen voorspelling willen aanvaarden. De Pueblo-indianen, de Zulu’s en de Maya’s deden allerlei berekeningen waarop zij hun einddag voor ogen zagen. Vandaag zijn de Zuid-Amerikaanse berekeningen het meest in de kijker gebracht. De Maya’s hun kalenders worden namelijk zeer betrouwbaar geacht. Hierin rekenden zij met perioden van 26.000 jaar en groter. Die perioden kwamen voort uit een eigen tijdsberekening die in nauwkeurigheid superieur schijnt te zijn, ook aan onze eigen kalender. In de documentaire The Year Zero wijst een Maya tijdens een spreekbeurt zijn toehoorders fijntjes op een van de fouten van onze Westerse kalender. Hij zegt dat als we naar het inzicht van de Maya’s goed hadden gerekend, we geen fouten hadden gemaakt in onze eigen kalendertelling. Dan was de maand oktober (oct = 8) nu de achtste maand geweest, november (nov = 9) de negende en december (dec = 10) de tiende. Hier en daar wordt gepleit om de natuurlijke tijdberekening van de Maya’s over te nemen. Ook wij beseffen dat Paus Gregorius zijn kalender niet juist is en dat het zogenaamde jaar nul niet de geboorte van Jezus Christus kan aanduiden. Deze man van Nazareth die als de Verlosser wordt beschouwd is volgens die Gregoriaanse kalender namelijk geborenop 17 oktober -4 van de Gewone Tijdrekening.

Volgens de berekeningen van de Maya’s, die astronomisch nog steeds accuraat zijn, komt ons zonnestelsel op 21 december 2012 op één lijn te staan met Hunab K’u, het centrum van de Melkweg, de plaats die de Maya’s de kosmische baarmoeder noemen. Mayakenner Peter Toonen schrijft begin dit jaar in het tijdschrift Frontier: “Dan staan dus onze Aarde en onze zon op één lijn met elkaar in het hart van de melkweg, dus met Hunab K´u, de Bron […]. Technisch kun je dan een soort nultoestand krijgen in de draaiingen van de elektromagnetische velden van ons zonnestelsel. Volgens de overleveringen van de Hopi indianen duurt dit drie dagen; drie dagen van leegte en duisternis.”

Zullen wij dan een luchtverschijnsel krijgen waarbij het totaal donker wordt? Kunnen wij tekenen opvangen die ons signalen geven over de komende tijd?

Wij zien zeker wonderen in de hemel boven (regen) en op de aarde eronder (vuur) zoals geprofeteerd. Het woord “wonder” betekent “voorteken”. Een voorteken is een teken of waarschuwing voor  iets dat gewichtig of rampspoedig, waarschijnlijk gaat of staat te gebeuren.

“En het zal geschieden op het einde der dagen, zegt God “Ik zal uitstorten van mijn Geest over alle vlees; Uw zonen en dochters zullen profeteren, Uw jonge mannen visioenen schouwen, Uw grijsaards dromen ontvangen; Zelfs over mijn slaven en slavinnen in die dagen, Stort Ik uit van mijn Geest, en ze zullen profeteren. Ik zal wonderen doen in de hemel daar boven, En tekenen op de aarde beneden: Bloed en vuur, en walm van rook.” (Handelingen 2:17-19 Canis)

Pok ta pok ballgame maya indians mexico 1
Maya indiaan te Mexico - pok ta pok speler - Foto Sputnik
Als men de Maya kalender gelooft kan men zien dat het dan toch niet echt over het einde zal gaan want zij zien dan het begin van een grote nieuwe periode van 26.000 jaar en een kleine periode van 5200 jaar. Dus zal het volgens de Maya indianen zeker niet het einde van de wereld zijn zoals velen hun berekeningen verkeerd interpreteren. Volgens hun zou het een tijd brengen voor evenwicht en als wij het goed verstaan lijkt het dan wel op de 1 000 jaar die er volgens de Bijbel ook nog na Armageddon zouden komen.

Dat Armageddon, of de 3° Wereldoorlog, zou de laatste grote strijd in dit wereldgebeuren zijn waarna Jezus Christus terug zou komen op de aarde om de levenden en de doden te oordelen.

De hevige branden die in Juli 2010 als een van de heetste maanden in Moskou in 130 jaren registratie geschiedenis konden opgetekend worden, waarbij ook velden en bossen waren opgedroogd en veel van de tarweoogst van dat jaar verwoest werd konden volgens sommigen als een ‘duidelijk kenbaar teken’ van het komende onheil opgetekend worden. De vele tsunami‘s die ook de laatste tijd regelmatig het nieuws halen met de meerdere aardbevingen en  de ergste overstromingen sinds mensenheugenis doen de mensen even opschrikken, maar dan ook dikwijls vlug vergeten. Op het moment van het gebeuren schreeuwen velen wel moord en brand en laten hun kwade wijsvinger zich richten op God.

Voor de rest van de tijd kennen zij meestal God niet of willen niet van Hem weten. Zij zijn hoofdzakelijk begaan met wereldse zaken die volledig beslag op hen leggen. Anderen zien daar dan ook weer tekens dat wij naar het einde der tijden gaan, omdat in de Bijbel over de rampspoeden wordt geschreven en verwezen wordt naar de geestestoestand van de mensen in die tijd. Deze zou niet zo rooskleurig zijn voor de omgang met elkaar, want er wordt kenbaar gemaakt dat zelfs in de huishoudens leden zich tegen elkaar zouden gaan keren. Jongeren zouden het zelfs tegen hun ouders gaan opnemen.

Je hoort in christelijke kringen heel veel verschillende dingen over die tijd van de wederkomst. Dingen die zich soms moeilijk met elkaar laten rijmen. Dat betekent dus dat we eerst moeten gaan schiften: wat is bijbels en wat niet.

In studie 1 willen we daarom kijken naar wat de Schrift nu eigenlijk aan werkelijk bruikbare informatie heeft te bieden. Daarbij zullen we voortdurend stuiten op de waarschuwing zich niet door duidelijk aangekondigde gebeurtenissen te laten verrassen, niet ‘slapend te worden gevonden’, maar ‘gereed’ te zijn. Dat geldt dus des te meer, aan de vooravond van de grootste gebeurtenis aller tijden, voor ons die het ‘voorrecht’ hebben die tijd mee te mogen maken. Vooral in dàt verband vinden we die oproep om ‘gereed’ te zijn wanneer Christus komt. We zullen ook ontdekken dat Jezus in Zijn waarschuwingen de aandacht van Zijn gehoor vestigt op een aantal gebeurtenissen in het verleden, die we kunnen opvatten als een patroon. En Hij drukt ons op het hart, te kijken wat dáár fout was gegaan en die lessen toe te passen in ons leven, om niet zelf net zo in de fout te gaan.

Maar om te begrijpen wat daar fout ging, moeten we leren Gods hand te zien in wat er om ons heen gebeurt, en dan vervolgens te begrijpen wat dat betekent. Dat willen we dan doen in studie 2.

+

Uitnodiging voor studiedag 2012
10 Maart 2012: ‘t Nieuwe Kerkehuis, Daltonstraat, Amersfoort, Nederland 10.30 uur – 17.00 uur + na die tijd nog een maaltijd indien u wenst.

Voorgaand: De Dag is nabij #1 Voortdurende moeilijkheden

Vervolgt: De Dag is nabij #3 Niet laten verrassen

Vervolg over Studie 2: De Dag is nabij #4 Begrijpen

++

Lees ook aanverwant:

Vuur en vloed als teken

Symboliek in de Heilige Schrift

Maya’s voorspelden al lang geleden:  Het jaar 2012 wordt een omslagpunt

+++

 

22 thoughts on “De Dag is nabij #2 Bruikbare informatie

Geef een reactie - Give a reaction

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.