Kleine huiskring ook mogelijke ecclesia

Bijbelstudie en erededienst kan men houden in de kleine huiskring

Johannes de Doper prediking en Jezus doop

Johannes de Doper stond vele dagen achtereen aan de rivier de Jordaan te prediken. Nadat Jezus door hem gedoopt was ging deze ook de natuur in en predikte daar tot vele toehoorders. Hij verkondigde ook dat er iemand zou komen die hij niet waardig was de schoenen te binden en die de mensheid zou verlossen. Het was zijn familielid Jezus die er niet voor terugschrok om Schriftgeleerden te woord te staan in de synagogen en op ander plaatsen in de dorpen en steden. Jezus kwam al gauw bekend te staan als een opmerkelijk leermeester of rabbi. Hij vond zich niet gebonden om enkel en alleen in tempels of gebedshuizen als de synagogen te praten over God. Jezus Christus kwam regelmatig samen met zijn trouwste volgelingen in hun huizen en met de voetbende op de heuvels en in de open natuur. Op één van de heuvels is ons de bekende ‘bergrede’ overgeleverd. In de wijde natuur vertelde Jezus vele gelijkenissen en ging hij dieper in op wat er in de Thora geschreven stond. Hij probeerde daar dan het Woord van God te verduidelijken en gaf ook aanmaningen, aansporingen, aanmoedigingen, uiteenzettingen of exhortaties. Het zijn voorbeelden die wij gerust kunnen navolgen.

Wij weten dat Jezus de grote priester is die in het huis van God is aangesteld. Hij heeft de weg tot God voor ons weer geopend. Maar dat hield niet in dat wij dan zelf niets meer moesten gaan doen. Neen, duidelijk heeft Jezus een opdracht gegeven aan allen die werkelijk God beminnen. Zij die zijn Vader liefhebben moesten namelijk de wijde wereld intrekken en het Goede Nieuws gaan verkondigen. Door de aanvaarding van Jezus’ zoenoffer kunnen wij als kinderen van God ook samen in eenheid als broers en zusters ons kenbaar maken in de wereld als volgelingen van Christus of Christenen. Wij zouden dan in eenheid moeten zijn doordat wij met een oprecht hart erkennen dat ons hart met het bloed van Christus is besprenkeld. Door het bloed van deze onschuldige man is het loskoopoffer volbracht en hoeven wij ons niet meer los te kopen.

Rabbi Jezus leest voor uit de Tora

Dat vaste vertrouwen dat Jezus ons zal ontvangen is ook iets dat wij met anderen kunnen delen. Jezus gaf het voorbeeld van samen te komen en liet duidelijk horen dat hij wenste dat dat ook in de toekomst verder zou gebeuren. Het is niet met Jezus dood of met de dood der apostelen dat er een einde moest komen aan het samen komen in Jezus naam. Wij moeten blijven vasthouden aan wat God ons heeft beloofd en andere mensen erover vertellen. Omdat God zich aan zijn woord houdt, zullen wij krijgen wat wij van hem verwachten. Maar dan moeten wij ook wel aan Gods wensen voldoen. Wij moeten er op toe zien dat wij Gods Wil onderhouden. En dat is niet altijd zo gemakkelijk als het op het eerste zicht lijkt. De wereld is vol vallen. Maar als meerderen die in Jezus en God geloven kunnen wij elkaar vrijwaren om in de val te trappen. Zoals de apostel Paulus ons de raad gaf kunnen wij op elkaar letten en elkaar aansporen God en de mensen lief te hebben en altijd goed te doen. Een middel om de verbondenheid met elkaar goed aan te voelen en een gelegenheid te scheppen waar wij verder inzicht in de Heilige Schrift kunnen vinden is het samenkomen. Door bijeen te komen maken wij het mogelijk om elkaar weer aan te treffen en poolshoogte te krijgen van de geestelijke zowel als lichamelijke toestand van de andere personen. Indien iemand zou overgaan tot het aannemen van verkeerde leerstellingen zullen wij het dan ook sneller merken, dan als wij die persoon maar sporadisch tegen komen. Ook de apostel Paulus vond het niet goed als er mensen van hun samenkomsten wegblijven. Ook al maakten toen reeds sommigen er een gewoonte van zouden wij beter moeten weten. Vooral nu wij dichter bij de eindtijd komen zal het nog belangrijker worden om elkaar te behoeden van de grote moeilijkheden die ons nog te wachten zullen staan. Het is nu nog belangrijker dan ooit dat wij elkaar bemoedigen en waarschuwen, vooral nu wij zien dat het niet lang meer zal duren, voor Jezus terugkomt. (Hebreeën 10:20-25)

Wereld en Open Boek der Boeken de Bijbel

Als wij met elkaar samen komen kunnen wij die gelegenheden gebruiken om samen terug te kijken naar de handelingen en uitspraken van de apostelen die de mensen rondom hen waarschuwden voor de valse leraars. Als wij dan de boeken van het Nieuwe Testament lezen kunnen wij niet enkel de levensloop van Jezus volgen en hoe de mensen toentertijd reageerden. Wij vinden in de epistels ook aanduidingen wat er kon gebeuren in bepaalde situaties en wat er zelfs zo vroeg na Jezus dood al voorviel.  Zelfs in die prille beginjaren waren er zwakke plekjes en infiltraties van valse leerstellingen. De apostelen toonden ons welke houding wij hoorden aan te nemen en hoe wij elkaar konden helpen om samen onze gemeenschap zuiver te houden.

Cappadocia, Burrowed dwellings
Cappadocië, woningen in pufsteen - Image via Wikipedia

In Jezus tijd waren de apostelen steeds op weg met hun leermeester die elke gelegenheid waar nam om te prediken. Of het nu in een gemeente, een stad, een tempel, open plein, een tuin of een park was, Jezus sprak zijn toehoorders overal toe waar zij de mogelijkheid zagen om te verzamelen of samen te komen.  Na zijn dood waren de apostelen eerst bang om zich in het openbaar te komen, maar zij lieten niet na om nog steeds in elkaars huizen samen te komen. Naar de traditie van de medeburgers die ook vergaderingen belegden om allerlei dingen te bespreken, vormden de volgelingen van Christus ook bijeenkomsten. Gebruikelijk werden deze vergaderingen of bijeenkomsten ecclesia genoemd. Deze bijeenkomsten konden, na de herwinning van hun durf, terug in de synagogen of aan de tempels plaats grijpen, maar zij bleven verder op de gastvrijheid rekenen van hun medegelovigen en van geïnteresseerden die hun beweging een warm hart toedroegen. Later toen de vervolging van de volgelingen van Christus toenam werd het nog belangrijker om in gesloten huizen samen te komen. In sommige streken werd er zelfs ondergronds vergadert, zoals in Cappadocië waar vandaag nog mooie Christelijke ondergrondse vergaderruimten te bezichtigen zijn.  Deze huiselijke bijeenkomsten groeiden dikwijls uit tot vaste bijeenkomstplaatsen of ecclesiae.  In het hedendaags woordgebruik bezigt men graag het woord kerk, en kan men dan spreken van ‘huiskerken’.

In de woningen van vrienden en kennissen kwamen de Christenen samen om dienst te houden. Meer dan alleen kleine Woordstudiegroepen, leverden de kleine ecclesiae een netwerk van doorgaande contacten, verhoudingen en groeiende Christenen. De huisgemeenschappen hielden zich bezig met het lokaal werk. Er werd nast de Bijbelstudie, het zingen van liederen en brengen van gebeden ook aan sociaal werk voor de huisgemeenschap gedaan. Vandaag is het niet anders dan toen, behalve dat je nu zou kunnen zeggen dat het nog veel belangrijker is geworden om er op toe te zien dat er regelmatig vergaderd wordt. De nood is veel hoger geworden. Het einde der tijden is dichter bij gekomen en nu zijn de mensen nog meer vervreemd geraakt van God dan in de eerste eeuwen van deze nieuwe tijdregeling.

Ook vandaag is het niet echt nodig een speciaal kerkgebouw te hebben om samen te komen. Een eenvoudig huis, appartement of zelfs in openbare plaatsen als snackbars kan men samen komen.

Als geïnteresseerden in Gods Woord is ons verlangen naar gemeenschapszin onder Christus groot. Als ware gelovigen wensen wij vast te houden aan wat er in de Bijbel staat. Niet de theologische studieboeken nemen wij op om ons geestelijk te verrijken, want wij beseffen juist dat daarin veel menselijke bedenksels staan die ons eerder van de Waarheid afleiden. Normaal gesproken zou de Heilige Schrift ons alles duidelijk moeten kunnen maken. Het is wel zo dat wij niet altijd zelf alles duidelijk kunnen inzien, maar daar is het belangrijk dat iedereen elkaar tracht te helpen en zonder zich hoger te achten bijdraagt aan de kennis van de ander. Iedereen in de gemeenschap kan zo bijvoorbeeld uit verschillende Bijbelvertalingen voorlezen en uit zijn herinnering andere passages aanhalen waarnaartoe gerefereerd kan worden. Door de kruisreferenties aan te halen kan men verder inzicht krijgen over wie en wat het gaat en wat er eigenlijk bedoelt wordt in een of andere passage. Door zo de bijbel te bestuderen kunnen wij het Woord van God beter leren kennen en zal het op de duur nog makkelijker zijn om teksten te kunnen aanhalen en in hun context te plaatsen.

Als ernstige Bijbelonderzoekers moeten wij op ons eigen de Heilige Schrift doornemen maar ook met elkaar de Bijbel studeren. In de ‘huiskerk’ of de ecclesia kunnen wij er ons in verdiepen en zoals  meerdere Bijbelstudenten ons reeds zijn voorgegaan tezamen God te eren en er zoveel mogelijk van Jehovah God te weten te komen. Door zich te verdiepen in de Heilige Geschriften trachten we zo ook de relatie tussen God Jehovah/Yahweh en Jezus/Yeshua/Yashua beter te leren kennen.
In de huisgemeente gaan wij er ook op toe zien dat er geen vergissingen gebeuren en dat valse  of verkeerde leerstellingen uitgesloten worden. wij zijn er ook van overtuigd dat het doeltreffender is in gemeenschap het leerproces te volbrengen. Tezamen hebben wij de verplichting naar elkaar om op te  letten op de zuiverheid, zodat niemand zich vergaapt aan mensenregels of door mensen gepropageerde stelregels. Als navolgers van Christus, willen wij ons houden aan het Woord van God en schunnen wij valse leerstellingen maar ook het navolgen van mensen. Daarom is het ook verwerpelijk als er gepoogd zou worden om persoonsgebonden kerken op te richten. Men hoort zich niet enkel te richten op één prediker of voorkeur priester. In onze gemeenschap is er daarom ook ongebondenheid van personen en geen gradatie van de mensen in de ecclesia. Geen Bisschop, diaken of priester in die zin als de mensen het vandaag aannemen en zien in de standaard kerken.

Iedereen is van evenveel belang in de gemeenschap en wordt uitgenodigd om zijn of haar rol te vervullen in de ecclesia naar eigen vermogen, zo goed en zo kwaad als het kan.

Christadelphian Ecclesia Brussel - Leuven

Zoals de kerk van de eerste Christenen groeide vanuit de huisgemeenschappen willen ook wij graag de kerk terug levendig zien worden in die kleine gemeenschapsvormen. Het gezin in de eerste plaats is het sleutelmoment voor het geloofsleven. Daarnaast staat de vrienden en kennissenkring. Voor Christus was de omgeving, de naaste zeer belangrijk, en in de kleine gemeenschap hoort ook alles te draaien rond die gemeenschap van gelijk zoekenden of gelijkdenkenden. Het is trouwens in die verbondenheid met het aanvaarden van Christus als hun Beloofde Redder of Messias, dat zij zich als Broeders en Zusters in Christus verenigt voelen als één gemeenschap. Verhalen vertellen, lachen, samen dingen doen maken deel uit van dat verenigingsleven of ecclesia werk. Veel meer is mogelijk dan de afstandelijkheid die een ‘grote’ kerk met zich mee brengt.

In onze kleine kringen kan iedereen makkelijk een inniger band met elkaar vormen. Afstandelijkheid hoort eigenlijk niet thuis in een groep die beweert Christen te zijn, want dan moeten zij als Jezus zijn. Zij moeten elkaar helpen om zo veel mogelijk gelijk Jezus te worden en samen één lichaam te vormen.

Wij nodigen iedereen uit om samen met ons de Bijbel te bestuderen en zo onze verbondenheid in het geloof te voelen. Bij ons kan iedereen ook zelf hardop lezen en deelnemend aan de dienst een inniger gevoel van samen zijn krijgen en samen meer durven onderzoeken. Het gevoelen van samen onderweg zijn is belangrijk voor heel de gemeenschap.

Elke bijeenkomst kan totaal verschillend verlopen terwijl er toch enkele typische zelfde elementen in voorkomen, waarvan het Breken van het Brood en Drinken van de Wijn de voornaamste symbolische tekenen zijn van de verbondenheid met Christus. In die unieke Gift van de timmermanszoon kunnen alle beroepen, alle rassen, alle culturen zich één voelen en gelijkwaardig naast een verdelende buitenwereld. Zij kunnen zich afzonderen van de tradities en gebruiken van die commerciële wereld en in alle eenvoud elkaars genegenheid betonen.

Het groeiproces zal veel makkelijker verlopen in de kleine gemeenschap dan in een grote kerk. In vele kerkgemeenschappen kan men meestal ook slechts een verdeling waarnemen van de actieve geestelijke groep en de passieve leken. Daar ziet men soms dat enkel de dienstondersteunende mensen de publieke gaven van leiderschap en lering bevestigd krijgen en kunnen bevorderen. In de standaard kerken zijn er grenzen gekomen tussen de uitvoerende actieven en de passieve gelovigen. In de traditionele kerken zijn rangordes gaan ontstaan die niet volgens de gebruiken van de eerste Christenen waren en niet volgens de leer van Jezus, die op de gelijkheid van elke mens wees.

In de huiskerken, krijgt men familiale groepen waarin elke persoon zich met de gemeenschap verbonden kan voelen, maar eveneens taken kan opnemen. Van elke persoon wordt er verwacht dat zij rechtstreeks uit de Heilige Schrift leren en hun inzichten durven delen met de anderen. Het gezamenlijk lezen en overleggen met het Woord van God als Leidraad kan iedereen rechtstreeks beïnvloeden en wijsheid geven.

Wel is het zo dat men ver weg van Christus of van God kan zijn, terwijl in de kleine groep men Christus zeer nabij kan voelen. In de kleine ecclesia kan men God niet op een veilige afstand zetten. Bezoekers in de huiskerk hoeven zich niet dadelijk verplicht te voelen tot iets, maar men kan merken dat de vorm van kerk viering er makkelijker toe leidt om iedereen betrokken te maken met de eredienst. Men kan gewoon niet afzijdig blijven wanneer men de warmte en intensiteit van die weinige mensen voelt, welke toch deel uitmaken van een grotere wereldwijde groep van gelovigen.

Aan Christus Boodschap kan men niet voorbij gaan en meer dan in de grote kerkgebouwen kan men er bewust van worden dat men de Goede of Blijde Boodschap ook verder moet dragen dan de muren van het kleine huis.

God wil dat de Boodschap van het Koninkrijk van God zich over heel de wereld verspreidt. Wij kunnen daar allen samen aan mee werken door te groeperen en elkaar te versterken. Door samen te komen en tijd met elkaar te delen rond het Woord van God kunnen wij er samen aan werken om ons doel te bereiken.

Om elkaar te laten vermenigvuldigen en verder leerlingen te maken kunnen wij beginnen in onze eigen kleine kring en van daaruit het laten groeien zodat er meer navolgers van Christus kunnen komen.

Indien jij echt van het Woord van God houdt en de Ene Ware God Jehovah wil gehoorzamen, dan wordt het tijd dat je erkent wie Jezus is en welke opdrachten hij ons gegeven heeft. Wij moeten namelijk slecht één God aanbidden en geen afgoden verheerlijken of bidden voor beelden.

Laten wij Paulus raad opvolgen: “welnu, waar deze vergeven zijn, daar is geen offer voor de zonde meer nodig. Welnu dan broeders, daar we de vaste zekerheid hebben, dat door het bloed van Jesus de weg tot het heiligdom ons open staat, -een nieuwe en levende weg, die hij ons heeft gebaand door het voorhangsel heen, namelijk dat van zijn vlees, daar we eveneens “een hogepriester over Gods huis” hebben: zo laat ons toetreden met een oprecht hart en in volle geloofsovertuiging; onze harten door besprenkeling gezuiverd van een slecht geweten, ons lichaam door rein water gewassen. Laat ons onwrikbaar vasthouden aan de belijdenis der hoop; want hij die de belofte deed, is getrouw. Laat ons elkander gadeslaan, om ons tot liefde te prikkelen en goede werken; verwaarloost het gemeenschapsleven niet, zoals sommigen plegen te doen; maar vermaant elkander, te meer, daar gij de dag ziet naderen.” (Hebreeën 10:18-25 Canis)

Hierbij doen wij een oproep naar al diegenen die geloven en werkelijk God willen dienen. Ook de zoekenden nodigen wij uit met een warm hart. Ook al zit u met problemen laat het u er niet van weerhouden stappen te ondernemen om jezelf vooruit te helpen en indien nodig ook anderen jou te laten helpen. Als gemeenschap van Broeders en zusters in Christus staan wij klaar om u te helpen. Wij zouden het fijn vinden mocht u ons in de gelegenheid stellen om dat ook te doen.

Mogen wij u verwachten op een van onze bijeenkomsten?

+++

Waar u ook woont kan er een plaats gevormd worden om samen te komen en zo een ecclesia of zelfs een stad van Christus of Christadelphia te vormen.

Christadelphia over de gehele wereld - Christadelphia in the World

11 thoughts on “Kleine huiskring ook mogelijke ecclesia

 1. […] Kleine huiskring ook mogelijke ecclesia Gearchiveerd onder: Christadelphians, Ecclesia, Huiskerk, Kerkplanting, Uitnodiging | Tags:verkondigen, Jehovah, dienen, Jezus, Bijbel, Bijbelvertalingen, zuiverheid, Christen, Koninkrijk van God, bidden, Schriftgeleerde, leermeester, rabbi, Kinderen van God, volgeling van Christus, epistel, valse leerstellingen, aan te nemen houding, gemeenschap, Heilige Schrift, groeperen, Blijde Boodschap, leerling, verheerlijken | Christadelphia – Wereldwijde Vereniging van Broeders en Zusters in Christus […]

  Like

 2. Ik wacht al zolang op dat soort kerk. Tot op heden ken ik enkel de huiskerken van John Fenn, maar er is maar weinig van te zien in België.
  Waar kan ik terecht tussen Leuven en Brussel? Mia Saelens

  Like

  1. Op de ecclesia en op de Broeders in Christus site kan u onze bijeenkomsten vinden in de autostrade restaurants te Heverlee/Leuven en Nijvel/Nivelles. Wij zoeken nog mogelijkheden om bij mensen samen een huiskerk te vormen, voor zowel een Engelstalige dienst als een Nederlandse dienst, welke wij voor het ogenblik in België nog niet voorzien op regelmatige basis.

   Het is natuurlijk altijd te overwegen en te bespreken. Waarom niet? wij staan ter uwer beschikking.

   Like

Geef een reactie - Give a reaction

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.