Hoofdbronnen van afwijkende gedachten

Twee duizend jaar geleden waren boeken zoals 1Enoch en Shemihazah erg populair. Er is afgeleid materiaal in de DSS en Ginzberg, talmoed enz., maar het is nog steeds (#Ge 6:1-4) dat de hoofdbron van de afwijkende midrash is.

“Toen de mensen talrijk begonnen te worden op de aardbodem en dochters kregen, zagen de zonen van God hoe mooi de dochters van de mensen waren, en zij kozen zich uit die dochters ieder een vrouw. Maar Jahwe zei: ‘Mijn levensgeest zal niet altijd bij de mens blijven, want hij is maar een nietig wezen; de duur van zijn leven zal honderdtwintig jaar bedragen.’ In die dagen – en ook nog daarna – leefden er reuzen op de aarde, doordat de zonen van God gemeenschap hadden gehad met de dochters van de mensen die hun zonen hadden gebaard. Zij waren de befaamde geweldenaars van de oude tijd.” (Ge 6:1-4 WV78)

Rond heel dit gebeuren zijn zeer vele verhalenontstaan en werden mythen gekoesterd omdat zij een mooi excuus gaven voor eigen fouten. Was het niet fijn dat men nu niet zelf de verantwoordelijkheid meer moest dragen voor fouten die men deed.

Fallen Angel
Gevallen engel - Image by Michael Kalus via Flickr

Het verhaal ging dat een Gevallen Engel 200 engelen naar beneden leidde om te trouwen. Waren er nu geen “zonen van god” geweest, Gevallen Engelen, die dochters begeert hadden en mensen mensenkinderen hadden laten voortbrengen, of waren het niet eerder duivelskinderen. Het eerste gedeelte van het zesde hoofdstuk van Genesis illustreert het weg gaan van de wegen van God en de morele afgang van de maatschappij. Dit proces had zijn wortels in het gemengd huwelijk van de zonen van God (zaad van de vrouw) en de dochters van ongoddelijke mannen (zaad van de slang).

Jezus was ook bewust van de in omloop zijnde verhalen en wist dat vele mensen vergeten waren dat voor God de zonen van God Zijn dierbare mensenschepping was die de Ware God kenden.  (#De 14:1; Ho 1:10; Lu 3:38; Jo 1:12; 1Jo 3:1).
De “zonen van God’ van iedere generatie heeft zich afgescheiden van de mensen van de wereld. Zij hielden er aan zich aan de geboden van God te onderwerpen en werden door God gewaarschuwd mensen die zich liever aan de wereld hielden niet te trouwen omdat zij hun weg van het volgen van de Ware God zouden beïnvloeden en zelfs mogelijk in de slechte zin (Ex 34:12,15,16; Jos 23:12-13; Ezr 9:12; 1Co 7:39; 2Co 6:14-16)

Jezus ook waarschuwt de mensen dat zij er op moeten toezien niet te trouwen met ongelovigen of zich te binden met mensen die God loochenen. Hij weet ook te zeggen dat het in de laatste dagen zo zal zijn als in de tijd van de goede getrouwe Noah.

“Zoals de dagen van Noach waren, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn.” (Mt 24:37 HSVNTPS)

De gedachte kennend van de mensen en er bewust van zijnde aan welke verhalen zij hielden ging Jezus daar soms sarcastisch op in. In de gelijkenis van de “Ontaarde of Sluwe Beheerder” repliceerde de Messias reeds naar de houding van de Farizeeërs. Niet alleen zijn kritiek over het feit dat zij zich heel vroom voor deden kwam uit het verhaal naar voren. Hij merkte ook op dat zij zich beter hadden gehouden aan wat Mozes en de profeten hadden gezegd. (Lukas 16:16)

“… moest u zich houden aan wat Mozes en de profeten hadden gezegd. (Lu 16:16 BOEK)

Zij die zeiden dat het Satan, de duivel was die verleide moesten er bewust van zijn dat God met alle verleiders zou komaf maken.

“Op een dag zei Jezus tegen Zijn discipelen:” Verleidingen zullen er altijd zijn. Dat is onvermijdelijk. Maar degene die de verleidingen veroorzaakt, zal het slecht vergaan. Hij zou beter af zijn als hij met een zware steen om zijn nek in de zee werd gegooid, dan wanneer hij één mens tot zonde bracht.” (Lu 17:1-2 BOEK)

Voor hen die dachten dat er voor kleine kinderen een voorgeborchte zou zijn, of voor zondigen een extra plaats om afgestraft te worden, liet Jezus weten dat God een Rechtvaardige is en dat diegene die God heeft gezonden om de levenden en doden te oordelen ook rechtvaardig zal zijn.

“(6-7) Als die onrechtvaardige rechter zoiets kan zeggen, zal God zeker recht doen aan Zijn kinderen die Hem er dag en nacht om smeken! Zal Hij hen laten wachten? Nee!” (Lu 18:6-7 BOEK)

“”Beseft u wel wat u zegt, als u Mij ‘goed’ noemt?” vroeg Jezus. “Er is toch niemand goed behalve God?” (Lu 18:19 BOEK)

God zal zeker Zijn uitverkorenen recht verschaffen en hen niet lang laten wachten. Ook al is niemand goed buiten die éne ware God. Jezus beriep zich er niet op dat hij geen enkele zonde had gedaan maar vertelde wel dat hij zou gaan sterven en dit wel ter redding van de gehele mensheid. Dat houdt dus ook in voor de goeden en de slechten.

“Want de Zoon des mensen is gekomen om het verlorene te zoeken en te behouden.” (Lu 19:10 VoorhNT4)

Hij die zich ook aanbood als een pas geboren schaap werd ‘gekeeld’ of het zwijgen opgelegd. dit bloed van het Lam van God is het juist dat redding brengt.

“Jezus zei tot hen: De zonen van deze eeuw huwen en worden ten huwelijk gegeven. Maar die waardig geacht zijn deel te hebben aan die eeuw en aan de opstanding uit de doden, zullen niet huwen of ten huwelijk gegeven worden; want zij kunnen ook niet meer sterven; want zij zijn aan engelen gelijk en zijn zonen van God, omdat zij zonen van de opstanding zijn. En dat de doden opgewekt worden heeft ook Mozes aangeduid in [de geschiedenis van] het doornbos, als hij [de] Heer noemt ‘de God van Abraham en de God van Izaäk en de God van Jakob’;  Hij is toch niet een God van doden, maar van levenden; want voor Hem leven allen.” (Lu 20:32-38 VoorhNT4)

Engelen worden duidelijk ook zonen van God genoemd. Maar ook de rechtvaardigen die deel zullen maken aan de opstanding zullen worden zoals die engelen en dan ook niet huwen en niet meer sterven. Dus trouwden de engelen niet en copuleren niet, dit in tegenspraak met gangbare menselijke verhalen. Ook na Jezus zullen de apostelen voor die vertellingen waarschuwen. Hun leermeester en ook onze heer heeft reeds gezegd wie in Gehenna (de hel) zal zijn. Zelfs Jezus verbleef daar.

Na zijn dood werd Jezus hoger geplaatst dan de engelen toch zou hij zich dan er aan moeten hebben aan onderwerpen indien die Gevallen Engelen in de hel heersen. En waarom moest die onschuldige man, zelfs voor sommigen God, dan wel in de hel gaan? Als diegene die zonder smet was in de hel moest dan zullen wij die zondig zijn er zeker naar toe moeten. En dat is ook zo. Wij allen zullen naar Gehenna (de hel) moeten gaan. Maar in het Nieuwe Testament wordt ons duidelijk gemaakt dat wij hier voor niet hoeven te vrezen, want ons is er een Nieuw Verbond geschonken, en wij kunnen er op aan dat Gods beloften voor ons ook waarheid en werkelijkheid zullen worden.

Door het Zoenoffer van Jezus Christus, de Beloofde Messias, hebben wij door ons geloof de zekerheid verkregen op een beter toekomst zonder enige pijn of moeilijkheden.

In enkele artikelen gaan wij in of wij al of niet bang moeten zijn voor die hel of voor Gevallen Engelen.

Lees verder:

dood

Bang voor Gevallen Engelen

Moeten wij bang zijn voor een duivel

& Jesus and the fallen angels in hell

Gevallen Engelen

beloften van God

Gods beloften

Hellevuur

hemel

leven na de dood

de staat van onze doden

Satan of duivel

sheol or the grave

sterfelijkheid

ziel

zoenoffer

zonde

terugkeer van Jezus

en vindt verder interessante onderwerpen omtrent mogelijke bestraffing in een hel:

bestraffing vermijden

bevrijding

de onschuldige

het zoenoffer

eén met Christus

geest

geloof in Jezus Christus

geloof voor God aanvaardbaar

goedheid en liefde openbaar gemaakt

heerlijk einde

hoop

hoop eerste Christenen

hoop op leven

lijden,waarom God het toelaat

omtrent geloof en gospel

opstanding

opstanding en oordeel

op wie hoop stellen

plan van God

redding

redding door volharding

redding verliezen

uitzicht op de toekomst

verandering door de bijbel

verwachtingen

vrijë wil

waarom laat God het kwade toe

wat is Gods doel met de aarde?

14 thoughts on “Hoofdbronnen van afwijkende gedachten

Geef een reactie - Give a reaction

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.