Voorspellingen van de Eniggeboren zoon

Birth of Christ (Detail on the pulpit at Sant'...
Geboorte van de Koning der koningen Jezus Christus volgens beeldhouwer Giovanni Pisaro. - Birth of Christ (Detail on the pulpit at Sant'Andrea in Pistoia) by Giovanni Pisaro - Image via Wikipedia

“Met de geboorte van Jezus Christus is het zo gegaan: terwijl zijn moeder Maria verloofd was met Jozef, werd voordat zij waren samengekomen bevonden dat zij zwanger was uit den Heiligen Geest.” (Mattheus 1:18 LEI)

Dezer dagen nemen wij in herinnering hoe Jezus op aarde kwam. Eeuwen had men moeten wachten op de in de tuin van Eden beloofde Verlosser. Adam en Eva waren in de fout gegaan en daardoor was het bijna onmogelijk geworden voor hun nakomelingen om zuiver te blijven, zonder enige fout. De fouten van de mensen vermenigvuldigden maar. Er zijn zelfs ogenblikken geweest dat het wel leek of de wereld in en in slecht leek te zijn. Toch waren er steeds mensen die probeerden de Ene Ware God te volgen. God zond ook Zijn  boodschappers uit en liet mensen voor Hem spreken tot de gemeenschap. Profeten brachten de boodschappen van God aan de wereld over.
Jaren vertelden zij over wat er nog zou gaan gebeuren. Wij kunnen nu terug kijken naar die voorspellingen en zien dat er zeer velen van zijn uitgekomen en enkele nog moeten geschieden.

De grote voorspelling van het teken dat God zou vaststellen maar weinig die het geloven zouden is waarheid geworden. De Schepper had een plan waarbij in Zijn ogen een groene scheut, die groeide aan een wortel in droge en onvruchtbare grond, de wereld zou bevruchten met behulp van zijn tekenen zoals wonderen en verscheidene parabels. Voor de
gewone mens zou die jonge tak niets aantrekkelijks hebben. Niets dat maakte dat mensen hem graag wilden aanvaarden. Zij verafschuwden en verachtten hem, een man van zorgen, vertrouwd met het bitterste verdriet. Zij keerden hem de rug toe en keken de andere kant op als hij langs kwam.

Het was op een vreemde manier dat hij ter wereld kwam.

Nog eens in de geschiedenis zond Jehovah een boodschapper. Die engel kwam zeggen dat een maagd een kind krijgen zou krijgen! Ook aan het jonge maagdje verscheen deze engel. “En de engel antwoordde en zei tegen haar: De Heilige Geest zal over u komen en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. Daarom ook zal het Heilige Dat uit u geboren zal worden, Gods Zoon genoemd worden.” (Lukas 1:35 HSVNTPS) zij zou het kind Immanuël moeten noemen (dit betekent ‘God is met ons’). (Jesaja 7:14) voor de verloofde van Maria moet het toen een moeilijke keuze geweest zijn om zijn vriendin vol liefde nog aan te kijken. Maar terwijl hij hierover lag na te denken, kreeg hij een droom en zag een engel van God naast zich staan.
“Jozef, zoon van David,” zei de engel, “u kunt gerust met Maria trouwen.” (Mt 1:20) Samen vormden zij dan een eenvoudig arbeidersgezin, waarin Jezus zoals elk kind dingen moest aanleren. Indien hij God zou geweest zijn, zou hij alle dingen al geweten hebben en hebben kunnen doen.

“ En het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond m (en wij hebben Zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als van de Eniggeborene van de Vader), en vol van genade en waarheid.” (Johannes 1:14 HSVNTPS)

Jezus zijn broers en zusters moesten het verdragen dat hun broer soms wel eigenzinnig leek op te treden.
Want met momenten leek hij hen niet te zien staan of leek het alsof hij niet besefte welk een leed hij hen aan deed. Want hij werd veracht en dat deed velen niets. Maar het was ons leed dat hij droeg. Hij vertelde dat hij gezonden was door zijn Vader, die wij ook onze Vader mogen noemen. En het was die Allerhoogste die deze mindere had gezonden om de vervloeking op de mens te verbreken. Ons lijden drukte hem neer.

Sommigen dachten dat zijn lijden een straf van God was voor zijn eigen zonden! Nochtans was hij zonder smet gebleven.
Ook al was hij maar een eenvoudige mens van natuur, slaagde hij er in niet in de verleiding te komen. Hij werd doorstoken en verbrijzeld terwille van onze zonden. Hij werd zwaar gestraft zodat wij vrede konden hebben; Hij werd geslagen en daardoor werden wij genezen! Wij zijn het, die als schapen afdwaalden! Wij verlieten Gods paden en gingen onze eigen weg. Desondanks legde God de schuld en zonden van ons allen op hem, die Hij Zijn geliefde Zoon noemde! Die Zoon van God werd in een hoek gedreven en mishandeld, maar zei geen
woord. Hij werd als een lam naar de slachtbank geleid; zoals een schaap onder het scheren geen geluid maakt, stond ook hij zwijgend voor degenen die hem veroordeelden.

Steeds had hij de liefde en het medeleven van zijn Vader verkondigt, maar toch werd het hem wat moeilijk tijdens de moeilijkste momenten, waarbij iedereen hem wel verlaten leek te
hebben. Vanuit de angst en de benauwdheid werd hij dan toch bevrijd.

Christus had een menselijk lichaam gekregen leefde bij ons hier op aarde om voor ons een voorbeeld te vormen. Hij liet ons zien hoe wij tegenover onze medemensen moeten omgaan en hoe wij Zijn Vader moeten dienen door de juiste geboden na te volgen en de juiste daden te verrichten. Jezus was vol vergevende liefde en waarheid. Wij hebben gezien hoe groot en machtig hij was, de enige Zoon van de hemelse Vader.) “En het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond (en wij hebben Zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als van de Eniggeborene van de Vader), vol van genade en waarheid.” (Johannes 1:14 HSVNTPS)

Hij werd afgesneden van het leven. Maar wie van al die mensen realiseerde zich toen dat het hun zonden waren, waarvoor hij stierf? Dat hij hun straf op zich nam? Men had hem als misdadiger aan een houten paal opgehangen en willen begraven, maar hij werd in het graf van een rijke gelegd; omdat hij niets had misdaan, nooit een verkeerd woord had gezegd en in hem geen onrecht werd gevonden. Maar het was de bedoeling van de Allerhoogste, de Schepper van hemel en aarde, dat die man van onze nieuwe tijdrekening als nieuwe creatie de nieuwe Adam kon zijn.

Er zijn mensen die zich afvragen of Jezus wel getrouwd is geweest en of hij zelfs geen nakomeling had gebracht bij Maria-Magdalena. Zeker is het dat hij niet onkuis is geweest en zeker geen seks zal gehad hebben voor een huwelijk. En van dat laatste vinden wij niets terug in de Bijbel. Wel worden wij er van verzekerd dat deze Jezus talloze nakomelingen zou krijgen; vele erfgenamen. Hij zal opnieuw leven en Gods voornemen zal bij hem in goede handen zijn. En als Hij ziet wat allemaal is bereikt door zijn zware lijden, zal hij voldoening smaken. Door wat hij heeft ondervonden, zal Gods rechtvaardige dienaar vele mensen rechtvaardig maken in de ogen van Jehovah, want hij zal al hun zonden dragen. Daarom zal Jehovah hem de eerbewijzen geven van iemand, die machtig is en hoog in aanzien staat; want hij heeft zichzelf in de dood gegeven. Hij werd beschouwd als een zondaar, maar droeg de zonden van velen. Hij pleitte bij God voor overtreders. (Jesaja 53:1-12)

Doorheen de geschiedenis was die boreling verkondigd als de Uitverkorene van de Heer als de eeuwige bedoeling van de Heer, of het Plan van God. Dat Plan was er van bij de aanvang van de wereld, maar de uitvoering er van gebeurde pas later. Eeuwen na het ontstaan van de aarde kon God tegen de wereld zeggen om daar die man te zien waarvan Hij kon zeggen: ‘Jij bent mijn Zoon, op deze dag ben Jij verwekt.’ “Ik wil gewagen van het besluit van de ENE, hij heeft tot mij gezegd: ‘jíj bent mijn zóon, ––vandaag bracht ík jou óp de wéreld!–” (Psalm 2:7 NB)

In het allereerste begin was de volmaakte mens al voorzien. De mensheid moest na de zondeval echter eeuwen wachten vooraleer er terug een zuivere man ter wereld kwam. In  Christus Jezus kon de wereld deze Nieuwe Adam vinden die ook de laatste Adam zou zijn.

“Zo staat er ook geschreven: De eerste mens, Adam, “is geworden tot een levende ziel,” de laatste Adam tot een levendmakende geest.” (1 Korinthiërs 15:45 LUNT04) “Maar de dood heerste van Adam af tot op Mozes, ook over degenen, die niet gezondigd hebben met gelijke overtreding als Adam, die een voorbeeld is van degenen, die komen zou.” (Romeinen 5:14 LUNT04)

Wij kunnen er op aan dat Gods beloften verder waarheid zullen worden. Zoals de Vader de doden levend maakt, zo zal ook Zijn Zoon levend maken wie Hij wil. “Want gelijk de Vader de doden opwekt en levend maakt, alzo maakt ook de Zoon levend, wie Hij wil.” (Johannes 5:21 LUNT04)

***

Lees ook: Voorbestaan van Christus

Pre-existentie van Christus Jezus

Johannes evangelie en het Woord Logos

Jezus’ mirakelen voldoende om zijn identiteit te bewijzen

Rond Kerst: Op zoek naar het kostbaarste kerstgeschenk

Kerstbomen

22 thoughts on “Voorspellingen van de Eniggeboren zoon

Geef een reactie - Give a reaction

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.