Vakantietijd

 De wereld rondom ons op onze reis.
Nu de vakantiemaanden zijn aangebroken gaan er veel mensen de wijde wereld in om te zonnen, te relaxen maar ook om andere delen van die wereld in levende lijve te aanschouwen.

Wij kunnen tijd nemen om de wonderen van de natuur alsook van de scheppingskracht van de mens te zien. Naast het werk is er de ontspanning en de reis waarin mensen lief en leed kunnen delen. Maar spijtig genoeg worden we ook op onze reizen geconfronteerd met de vernietigingskracht van de mens. Hij weet veel op te bouwen en machtige dingen uit te vinden, maar hij slaagt er ook in veel mooie dingen in de vergeethoek te schuiven.

Ook vergeten velen eens stil te staan bij wat hun ogen passeert als zij op reis zijn.

Vele jaren terug nam men reizen juist op om meer van de wereld te leren kennen. Men wilde ontdekken en meer weten.

DSC_0716
Onderweg in de ondergrond - Image by pboyd04 via Flickr

Deze „ontdekkingsreizen” toonden aan dat de wereld rond was en niet plat, zoals de meeste mensen eeuwen geleden hadden geloofd. De mensen waren vervreemd geraakt van het Woord van God en hadden verkozen hun eigen ideeën er op na te houden. Toch zei de Bijbel lang vóór die reizen, ongeveer 2700 jaar geleden: „Er is er Een die woont boven het rond der aarde” (Jesaja 40:22). Het Hebreeuwse woord dat hier met „rond” is vertaald, kan ook „bol” betekenen, zoals in verschillende naslagwerken wordt opgemerkt. Andere Bijbelvertalingen zeggen derhalve „de globe van de aarde” (Douay Version) en „de ronde aarde”. — Moffatt.

De Bijbel werd dus niet beïnvloed door de onwetenschappelijke ideeën van die tijd omtrent de vorm van de aarde en de wijze waarop ze wordt ondersteund. De reden hiervoor is simpel: De Auteur van de Bijbel is de Auteur van het universum. Hij heeft de aarde geschapen, dus hij weet beslist waaraan ze opgehangen is en wat voor vorm ze heeft. Toen hij de bijbel inspireerde, zag hij er daarom op toe dat er geen onwetenschappelijke ideeën in opgenomen werden, hoezeer ze ook door anderen in die tijd werden geloofd.

De natuurwetten van het universum zijn zo nauwkeurig dat wij er nu geen moeite mee hebben een ruimteschip te bouwen dat naar de maan kan reizen, en dat wij tot op een fractie van een seconde nauwkeurig kunnen bepalen hoe die vlucht zal verlopen. Deze wetten moeten door iemand zijn ingesteld.

De Bijbel bevat, vergeleken met elk ander boek, de nauwkeurigste oude geschiedenis. In het boek A Lawyer Examines the Bible wordt de historische nauwkeurigheid van de Bijbel door een jurist als volgt belicht: „Terwijl liefdesgeschiedenissen, legenden en valse getuigenissen de verhaalde gebeurtenissen zorgvuldig in een of ander verafgelegen oord en in een niet nader omschreven tijd plaatsen en zo de fundamentele regels voor een goed pleidooi schenden die wij als juristen leren, namelijk dat ’de verklaring tijd en plaats moet noemen’, geven de vertellers in de bijbel ons de datum en plaats van de verhaalde dingen met de uiterste precisie.”

The New Bible Dictionary zegt: „[De schrijver van Handelingen] plaatst zijn verhaal in het raamwerk van het leven van die tijd; zijn bladzijden staan vol verwijzingen naar stadsmagistraten, provinciestadhouders, vazalvorsten, enzovoort, en deze verwijzingen blijken keer op keer precies overeen te stemmen met de plaats en de periode in kwestie.”

Vandaag zijn er nog maar weinigen in de geschiedenis geïnteresseerd maar toch willen ze de Bijbel in twijfel trekken en nog meer de Schepper van al het mooie rondom ons.

Vraag iedereen die zegt dat hij de waarheid van de Evangeliën in twijfel trekt, welke reden hij ervoor heeft te geloven dat Caesar in het Capitool is gestorven of dat keizer Karel de Grote in 800 door paus Leo III tot keizer van het Westen werd gekroond. . . . Hoe weet u dat een man als zus of zo werkelijk ooit heeft geleefd of dat de beschreven historische figuren werkelijk dat gedaan hebben dat er over hen geschreven staat.

In de Heilige Schrift kan men zeer veel te weten komen van wat er gebeurt is met deze wereld. Het ontstaan van de aarde, de zeeën en rivieren, de planten en de mensen die dit alles in beheer hebben gekregen. Het Boek verzwijgt niets van de mens. Het laat zijn goede en zijn slechte kantjes zien. Het is niet bevooroordeeld en als wij goed lezen zullen wij merken dat wij geen subjectieve geschiedschrijving krijgen.

Wij krijgen een geheel harmonieus, niet alleen in grote lijnen maar ook in de kleinste details, boeiend verzamelwerk voorgeschoteld.

In de 66 werken kan men zien hoe de mensen hebben rondgetrokken en hoe mensen zich door te reizen zich over heel de wereld verspreiden en verhalen loeten rondgaan. Ook al had men beperkte middelen probeerde men van het leven te genieten. Vandaag hebben wij veel meer middelen om in ons genot te voorzien. Het is interessant dat veel van de hedendaagse genoegens die de wereld te bieden heeft op zich niet verkeerd zijn. Er is niets verkeerd aan het bezitten van een groot huis, een mooie auto, een tv-toestel of een stereo-installatie. Ook overtreedt men geen Bijbelse wet wanneer men lange, interessante reizen maakt en opwindende vakanties houdt.

Maar wij moeten wel alles in verhouding kunnen doen en in respect naar anderen toe. Dus komt het er op aan als wij onderweg zijn dat wij de plaatsen waar wij komen niet te vervuilen en met waardering te benaderen. Dan kunnen wij eens meer tijd nemen om de schoonheid achter al de dingen te ontdekken en kunnen wij ook eens proberen meer tijd te vinden om er achter te komen wie of wat achter die zaken zit. Hoe dat ze ontstaan zijn en hoe dat ze kunnen blijven bestaan. Tijdens het jaar worden wij door de media bestookt met allerlei berichten over hongersnood, waterellende, hevige stormen en vele oorlogen en terreur. Ook al gaat die kwel door laten wij het naast ons neerliggen en vergeten wij het. Trouwens komt er door de moderne media veel meer berichtgeving door dan vroeger en weten wij daardoor nu vel sneller waar er iets verkeerd loopt in die wereld.

Wij moeten ons er echter van bewust zijn hoe het met deze aarde zal verlopen. Daarom kan heet gerust geen kwaad om nu en dan eens de tijd te nemen om er over na te denken. De Bijbel is een handig hulpmiddel om onze ontdekkingsruis te begeleiden. Het heeft het verleden goed omschreven maar schenkt ook een licht op de toekomst. En wij zouden ons ook beter bezig houden met die toekomst.

Al Gore en anderen kunnen ons wel boeiende documentaires voorschotelen maar de mensheid heeft een voorspelling gekregen, die zoals de voorgaande voorspellingen, ook zal vervuld geraken. Hierover kunnen wij meer lezen in de Heilige Schrift. Daarin staat nauwkeurig vermeld welke tekenen wij mogen verwachten en waar wij al of niet zullen op kunnen reageren. Sommige wereldvoorspellers durven wel eens het doembeeld naar voor brengen dat uiteindelijk de hele wereld zal vergaan, maar de Bijbel geeft ons hierover een heel ander beeld.

Gods oorlog van Armageddon zal de slotfase zijn van een tijdsperiode die de „grote verdrukking” wordt genoemd. Jezus sprak er aldus over: „Er zal dan zulk een grote verdrukking zijn als er sedert het begin der wereld tot nu toe niet is voorgekomen, en ook niet meer zal voorkomen” (Mattheus 24:21). Wanneer wij de catastrofes in aanmerking nemen die in het verleden hebben plaatsgevonden, is het duidelijk dat de komende „grote verdrukking” een tijd van weergaloze beroering zal zijn zoals in de gehele geschiedenis van het mensdom niet is voorgekomen. Wegens Gods barmhartigheid zal het echter een heel korte tijd zijn, een tijd die door God zal worden ’verkort’.(Mattheus 24:22) [1].

Gods Woord belooft dat „een grote schare, die niemand tellen kon, uit alle natiën en stammen en volken en talen” levend „uit de grote verdrukking [zal] komen”. Zelfs nu reeds wist God alle tranen uit hun ogen weg (Openbaring der Apostel Johannes 7:9, 14, 17). Om deze reden was Jezus erg optimistisch met betrekking tot de toekomst, alhoewel hij wist dat de mensheid de „grote verdrukking” nog zou moeten meemaken. Zijn hoopvolle woorden luidden: „Als nu deze dingen beginnen te geschieden, richt u dan rechtop en heft uw hoofd omhoog, omdat uw bevrijding nabijkomt.” (Lukas 21:28).

Wij kunnen ons best bewapenen door goed voorbereid te zijn op die eindtijden. Vakantietijd is ook een mogelijke tijd voor bezinning. Laten wij daarom nu die tijd uitkiezen om ook ernstig na te denken over het wel en wee van de aarde en hoe wij er ons gaan willen gedragen.

Aangeraden lectuur:

Omtrent de aarde

Bestemming van de aarde

Wat is God van plan met deze aarde?

Wat met de bewoners van de aarde, rechtvaardigen en onrechtvaardigen?

De toekomst van de aarde en de mens, opstanding en oordeel

Verder:

Niet zeker dat er een God is

Bestaat er een god die zich om ons en de aarde bekommert?

Terugkeer van Jezus en zijn plaats inname op de troon van het laatste maar eeuwigdurende Koninkrijk.

Onze houding in de wereld

Staat er tegenover de aarde ook een hemel en een hel?

Wat omtrent de menselijke natuur?

Wat te vinden in de Bijbel?


[1] Mattheüs 24:21-22: 22 Indien die dagen trouwens niet werden verkort, zou geen vlees worden gered; maar ter wille van de uitverkorenen zullen die dagen worden verkort.

Geef een reactie - Give a reaction

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.