Onze God ook deze van de moslims

De joods-christelijk pastor in Amersfoort Ben Kok maakt zich zorgen over de vervaging van het onderscheid tussen God en Allah. Allah is een totaal andere persoonlijkheid dan de God van de Bijbel, stelt hij.

Hij schrijft: “De Heere God of Allah? Dat is een cruciale vraag. Veel christenen komen daar niet uit tegenwoordig, en zelfs de vertegenwoordigers van allerlei kerken en christelijke organisaties doen er het zwijgen toe. Of erger, ze beweren dat de God van Abraham, Izak en Jakob -ons via het Joodse volk, de Bijbel en bovenal in Jezus Christus geopenbaard dezelfde is als Allah uit de Koran. Dat blijkt zelfs het geval te zijn bij sommige zendingsorganisaties die werken onder moslims.”

An example of Allāh written in simple Arabic c...
Eenvoudig Arabisch "Allah", de titel van God - An example of Allāh written in simple Arabic calligraphy. - Image via Wikipedia

Dat is ook wat wij beweren. En wij zijn daar van overtuigd, maar wij begrijpen ook dat voor het grootste deel der Christenen het wel een andere God moet zijn.

Maandag 14 mei organiseerde Arab Vison, een organisatie die evangelisatiewerk verricht onder moslims, in Ede een symposium met vijf sprekers. Een van de sprekers, drs. J. Hansum, missionair werker in Antwerpen en verbonden aan de Evangelische Theologische Faculteit in Heverlee, beweerde al eerder in artikelen dat volgens hem de God van de Bijbel en Allah hetzelfde Wezen zijn! In het EO-blad Visie (nr. 41, oktober 2005) schreef hij een groot artikel ”Allah is groot en Jezus is de Weg” over ”Jezusmoslims”. Ook de andere sprekers tijdens het symposium maandag stemden in met volgens hem godslasterlijke mening, zo bleek tijdens de forumbespreking.

Specifieke Naam
Wat zegt de Bijbel? Exodus 3 leert ons dat ”elohim” uit Genesis 1:1 (de Schepper) en ”jhwh elohim” in Genesis 2:6, een zeer specifieke Naam heeft. Hij wil „de God van Abraham, Izak en Jakob” genoemd worden tot in eeuwigheid en maakt Zich aan Mozes bekend met de specifieke Naam ”alef-he-jod-he” (ehejeh), ”Ik ben” of ”Ik zal zijn”. De Ik ben die ben of Jehovah. Verder wordt de Schepper in de derde persoon benoemd als JHWH: ”Hij die is/zijn zal”.

Bovendien zegt Yeshua ha Mashiach (Gods eniggeboren Zoon, in het Grieks ”Jezus Christus”) dat Hij het evenbeeld, de Zoon, van God de Vader is (Joh. 5:19-47, 14:9), en dit wordt in vele teksten bevestigd (onder meer in Hebr. 1:1-4, Joh. 1:34 en Joh. 3:16). Hij leert ons Zelf te bidden: „Onze Vader, Die in de hemelen zijt, Uw Naam worde geheiligd” et cetera, dus God is een Vader (Abba) van Yeshua en ook van ieder mens die in deze JHWH gelooft door het zoenoffer van Yeshua.

Uit het ”Onze Vader” volgt rechtstreeks dat de Naam van God, JHWH, geheiligd, apart gezet moet worden, apart van alle afgoden, en niet interreligieus vermengd mag worden met welke afgod dan ook.

In de Koran wordt er over ”Allah” geschreven, wat het algemene woord voor ”god” is, of volgens anderen ook als eigennaam beschouwd kan worden. Dit in tegenstelling tot ”illah” (algemeen voor ”god”), omdat de islamgeloofsbelijdenis immers luidt: „Er is geen illah dan Allah.”

Allah was volgens Ben Kok al vóór Mohammed bekend als heidense god, de maangod en oorlogsgod bij diverse Arabische volkeren. Daarbij: in de Koran (onder andere in soera 4:171, 17:111, 25:2 of 72:3) lezen we de sterke afwijzing van de mogelijkheid dat Allah een zoon zou hebben.

“Allah is dan volgens hem ook een totaal andere persoonlijkheid dan de God van de Bijbel. Allah is geen vader en wordt geen mens om zich aan ons te openbaren om ons nabij te zijn, laat staan dat hij voor onze zonden sterft, zoals de God van de Bijbel in Jezus Christus doet. “ beweert hij. Maar hij ziet over het hoofd dat het nergens in de Schrift staat dat God tot de aarde zou gekomen zijn in een nieuwe vorm als mens. Alsook zouden al diegenen die Christus als hij God was dadelijk gestorven zijn, want niemand kan God zien.

Dan gaat hij verder uit van de stelling dat omdat de moslims niet geloven in het vaderschap van Christus het niet dezelfde God kan zijn. Hij concludeert: “Als Allah geen zoon heeft en een totaal andere naam draagt dan de ons in de Bijbel geopenbaarde ”Heere God” (jhwh elohim), dan is hij een afgod en derhalve een manifestatie van de duivel zelf, net als het hindoeïsme, voodoo en elke geloofsbeleving buiten Yeshua ha Mashiach om! We zien dat in de Koran terug in de 164 haatteksten richting alle niet-moslims. “

In vele Schrift teksten uit de Christelijke teksten, evangeliën zo wel als epistels of brieven wordt echter duidelijk aangegeven dat Jezus of Yeshua weldegelijk iemand anders is dan Jehovah, Jahwe of JHWH of YHWH.

Daarom is de eerste brief van Johannes (2:18-27) zo belangrijk om te overwegen. Want daarin staat dat ieder die de Zoon loochent de antichrist is, en wie de Zoon loochent, ook de Vader niet heeft! Duidelijk wordt er gesteld dat wij de mens Jezus Christus moeten erkennen als de aan ons Beloofde Verlosser: de Messias. Het Kind van God zijn is voor de moslims zeer moeilijk, maar volgens mij moeten zij tot dezelfde conclusie komen dat wij allemaal kinderen van God kunnen worden. Als broeders en zusters in Christus kunnen wij dan ook zoon of dochter van God zijn.

Indien Joden, Christenen en Moslims hun Heilige Schriften goed zouden lezen zouden zij duidelijk de verbintenis zien van hun geloof. De Christelijke Schriften zijn Gods boeken en gingen vooraf aan de Koran die er vaak melding van maakt en beklemtoont dat ze Gods leiding bevatten. In Äl’Imrän [3]:3,4 NJD lezen wij “Hij heeft u het Boek met de waarheid geopenbaard, bevestigend de eraan voorafgaande schriften; want hij heeft de Thora en het Evangelie [Injïl in het Arabisch] tot leiding van mensen … reeds geopenbaard” De Koran moedigt aan om naar onze Schriften terug te gaan en ze in zich op te nemen (zie ook Al-Mä’idah [5]:46,47; Al-Nïsa’ [4]:163; Yünus [10*:94, AYA.]

Het is ondenkbaar dat God een zoon zou hebben als gevolg van betrekkingen met een vrouw of dat hij zou trouwen en kinderen zou verwekken. God is uniek. Wat mensen doen om zich voort te planten, dient nooit op hem van toepassing te worden gebracht Dat is precies wat de Heilige Geschriften ook leren en beklemtonen.

Waarom gebruiken de Heilige Geschriften dan in veel gevallen de uitdrukking, zoon van God”? Er wordt bijvoorbeeld gezegd dat Adam een ,,zoon van God” was (Lukas 3:38). Maar hoe was dat mogelijk? De Thora legt uit: ,,En Jehovah God ging ertoe over de mens {Adam} te vormen uit stof van de aardbodem en in zijn neusgaten de levensadem te blazen, en de mens werd een levende ziel (Genesis2 7) Adam werd dus een zoon van God genoemd omdat zijn leven van God afkomstig was zonder tussenkomst van menselijke ouders In dezelfde zin wordt

Jezus Christus de zoon van God genoemd, want ook zijn leven was rechtstreeks van God afkomstig.

In de Koran kunnen wij lezen:,,De gelijkenis van Jezus is bij God als de gelijkenis van Adam die Hij schiep van stof waarna hij tot hem zeide: Word! en hij werd “ Äl’Imran [3]:59

De taal laat eveneens een figuurlijk gebruik van het zoon” toe. Niet alle moslim geleerden maken bezwaar tegen het gebruik van de uitdrukking “zoon van God” in de Injïl.

10 thoughts on “Onze God ook deze van de moslims

Geef een reactie - Give a reaction

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.