Religie, Wet en leven

Op Google Groups nl.Religie schrijft Bits & bytes“Religie is het zelf verwerken van de ziel en laat weten wat het bewustzijn is van het leven.” Dit is zeer goed uitgedrukt. Het religieus denken in iemand wordt opgewekt door het verder gaan dan het instinctieve denken. Het is de grens overschrijden van het dierlijke naar het menselijke en van het wereldse naar het geestelijke.

“Het leven dient niet om te lijden, maar het leven diend juist om los te laten. Het leven dient om bewust te zijn van het leven zelf en wie kan je als het leven beschouwen?” Daar zou men eerder kunnen zeggen ‘wat’ kan men als het leven zelf beschouwen.“Het zijn mensen, dieren, planten en waterwezens. Dat is het leven, maar iedereen blijft de riem omdoen vanwege wet en kan niet meer loslaten van de regel die iedereen zelf verhinderd om los te laten.” Daar gaat hij rechtstreeks van uit dat er iemand grenzen op legt. “Grenzen” zijn echter beperkingen en houden helemaal iets anders in dan regels. “Regel” of “overeenkomsten” zijn “afspraken” om iets haalbaars te maken. ‘Zonde‘ betekent trouwens het verkeerd gaan, het afwijken van het goede waardoor men zal kunnen falen in iets te slagen, of het niet lukken.
“Het leven is gemaakt om vrij te zijn; Het leven is niet gemaakt om gevangen te zitten. Religie geeft een kruis mee om de wet te leren kennen en is het lijden van de Heer, maar de wet is niet het leven of een godpersoon, Vader of Heer! Het leven is altijd het kind. Alleen dat is de ziel; het werkelijke leven. Het leven komt alleen voort uit het leven en wat geschreven is en was zijn plichten en eisen van een andere Vader, een troon. De Heer laat alleen zien wat dat inhoud. Dat is een boodschap en de gehele bijbel, maar de andere boodschap  is het leven.”
Als de mens ter wereld komt draagt hij overgeërfde zaken met zich mee. Hij of zij is sowieso gebonden aan de familiale eigenschappen die doorgegeven worden van geslacht tot geslacht. Het lichamelijke wordt ons opgesolferd en wij moeten er mee trachten te leven. Wij moeten er echter verder aan sleutelen. En hiervoor hebben wij ons verstand gekregen om ons verder te laten ontwikkelen.
Volgens Bits & bytes zijn de Bijbel teksten van de wet hoe dat in elkaar zit, “maar alweer het leven zelf buiten beschouwing gelaten wordt“.  De rijke Schatkamer die de Bijbel is, is echter doorspekt van het leven zelf en een arena voor de strijd op deze wereld. Het Woord van God zou ons dagelijkse voedsel moeten zijn. De vele boeken in de Heilige Schrift of Bijbel, laten in deze Bestseller aller tijden, zien hoe het leven verlopen is en hoe de mens zelf zeer veel in handen heeft.Het laat ook zien hoe door het afdwalen van het geloven in de juiste zaken de mens zijn gaan verkneukelen is in het geloven van wereldse zaken, die uiteindelijk geen meerwaarde aan het leven gaven, maar eerder dat leven vernietigden.

“Het leven komt voort uit het leven en wat de wet er allemaal van bakt en braad is ten tweede en niet op de eerste plaats. Het leven is op de eerste plaats als het begrepen wordt wat het woord werkelijk zegt.” Daar komt het punt van het geloven op de voorgrond. Mensen kunnen maar ten volle “Leven” als zij geest en lichaam in unison met het Ware Geloof brengen. Hiervoor is echter die enige daad van moeilijk handelen naar eer en geweten nodig. Het is de overstap maken van het werelds naar het geestelijk denken. Het geloven in Eén iemand die alles heeft geschapen en aan de Oorsprong van alles lag en Almachtig is, moet de bevestiging zijn van het aannemen zonder enige wetenschappelijke bewijsvoering. Het aannemen van dé Schepper is de eerste en belangrijkste daad om over te gaan tot het Geloof en te komen tot de ware Religie. De Bijbel kan ons daarbij helpen om inzicht te krijgen en de ware toedracht van heel het menselijk gebeuren te leren ontdekken. Indien de mens zijn toevlucht wil zoeken tot religies wordt hij meestal geconfronteerd met wetten, regels en tradities. Deze hebben echter dikwijls weinig te maken met de echte Zuivere Wet.
Het is zo dat de wet elk woord dat geschreven staat letterlijk en figuurlijk waarmaakt, ook in de zin van God en Heer, maar het is niet zo dat dat de bedoeling is van het leven of die verhelderlijking van een boodschap. Er bestaan vele waarheden, maar er is toch maar een waarheid. Het leven komt voort uit het leven. Er is geen ander ‘ding’ dat dat waar kan maken. Het is ook het meest logische. Een God is onlogisch. Een God is chaos van een hoop waarheden bijelkaar en uiteengezet.” Jehovah (*) God, Schepper van hemel en aarde, Vader van allen en alles, is echter een de Enige God van orde en Logica. Het zijn mensen die naast Hem vele goden hebben gecreëerd die eerder chaos en ongerijmdheden hebben doen ontstaan. Hij is het die wasdom geeft aan hen die Hij wil en de klappen gebruikt die het leven uitdeelt..

De menselijke grondwet is materie en alleen maar materie. Gods Wet is echter de levensdraad waaraan mensen zich kunnen aan vasthouden. Terwijl de grondwetten en wereldse wetten volgens velen misschien niets meer met het leven te doen hebben, maar gewonnen bronnen uit de natuur zijn, zijn de Wetten van God de ware natuurlijke Bronnen.
Religies zijn een belangrijkheid in de maatschappij gaan vormen door dat mensen zich niet aan de Goddelijke Regels hielden maar zich zelf goden hadden gevormd en eigen wetten voor meer lief hielden.

De denkende mens stelt: “hoe verklaar je wet, hoe verklaar je God als het oneindig is? ” Hij bekijkt de Bijbel als “boeken vol geschreven en het blijft als een computerrje.” Maar dan maakt hij een fout te denken dat het  “inner leven van een computer oneindig is,” “maar het is ook alleen maar materie” die wel degelijk eindig en vergankelijk is. (die computer) Maar Gods computer is onvergankelijk, zonder grenzen, en Zijn Wet zal eeuwig blijven bestaan. Jehovah is de Allerhoogste die geen begin heeft en geen einde zal hebben, maar ook onstoffelijk is, de Geest boven al het geestelijke.
“Dus zie religie maar als stof/materie en niet als het leven”
gaat niet op!.

De ziel is het wezen zelf. “De ziel is enig levende en het lichaam wordt bezield”. “Dus de God is waar op een ander manier. Een ondoorgrondelijke manier en dat is de ziel zelf.”
De geest is niet meer dan denken, voelen en willen als een instrument”.
“Maar het werkelijk verschil is leven en materie. Het hemelse is leven en het aardse is materie en die staan zich tegenover elkaar. Het blijven twee ongelijke, maar er bestaat maar een leven en dat is de ziel en niet de god en duivel, zoals men dat noemt, maar god en duivel is alleen de toestand van leven en materie en  zo de ene meer gericht is op het leven en de andere meer gericht is op materie. “

“Universeel is leven wet Dus aan een zijde leven in het groot en de andere zijde wet in het groot. Ook de wereld is een en al wet, maar niet het punt van het leven. Het leven wordt buiten beschouwing gelaten, want wet is immers materie, gewonnen uit het leven en dan wordt ook nog eens buiten beschouwing gelaten; de ziel. ”
Om te leven moet het levende wezen richtingen kiezen. Het moet zich voornemen bepaalde dingen te doen of bepaalde wegen uit te gaan. In gemeenschap met anderen gaat het zich dan ook moeten houden aan de gebeurtenissen in zijn omgeving. elk levend wezen zal daardoor niet onafhankelijk kunnen blijven bestaan van het andere rondom hem. Het zal gehouden worden om afspraken te maken of zich aan bepaalde regels te houden van die gemeenschap van andere levende wezens. In die vorm zullen er wetten ontstaan. Deze staan echte los van het specifiek denken rond het “wezen” of “zijn”. Het inhoudelijk “leven” geven ligt in de mens zijn diepste verscholen en is voor iedereen bereikbaar indien deze in zich zelf wil keren en daarmee ook naar buiten komen. Elk levend wezen zal voor zijn eigen spiegel moeten staan.
 “Al het leven staat voor een spiegel van de wet en dat is materie en geen werkelijk leven, maar in stand gehouden leven, die weer de materie in stand moet houden en zo gaat het door en het leven zelf zit vast.’  Neen, het innerlijk beseffen van de eigenheden werkt bevrijdend. Nog meer kan men zich zelf ontdekken in verhouding tot de andere en het heelal als men er toe gekomen is tot overgaan van de Religie in het Geloof te laten gronden en de Wet waar te nemen welke God ons gegeven heeft. Hier moet men bewust zijn dat Jehovah door de eeuwen heen Zijn schepping heeft begeleid en zijn verordeningen of wetten heeft bijgestuurd. Wij moeten rekening houden met die amendementen die Gods Zoon Jezus (*) Christus uit Nazareth (Yeshua niet Jahweh of Jehovah)(*), de Beloofde Messias ons heeft verkondigt en bevestigd in het Nieuwe Verbond. Door het Zoenoffer van de Zoon van God is het Nieuwe Verbond in werking getreden en hebben de Oude Wetten afgedaan.
Fout is alleen de regel, die geen keuze meer overlaat voor het leven, maar alles op materie richt. Er bestaat meer dan wet en materie, maar er bestaat ook leven. Alsof dat iedereen niet weet en vooral de wet. Die zou het al oneindig moeten weten en misschien ook weer niet, omdat het toch een drukke toestand is en er wel hier en daar wat overzien wordt met een land vol drukte.”
Hij van wie gezegd werd “Dit is mijn beminde Zoon” heeft steeds duidelijk gemaakt hoe Zijn positie was en waar Hij tegenover de Schepper stond en Zijn Wil. (Jehovah’s wil) Jezus liet iedereen duidelijk zien dat Dé Wet en De Weg geen beperkingen hoefden in te houden en dat het juist meestal mensen zijn die anderen beperkingen willen opleggen door regels als kernpunt te houden.Christus kan nu optreden als bemiddelaar tussen ons en Jehovah onze God en is de brug over de ravijn van het leven dat niet echt hét leven is.
“De ene maakt zich zorgen om het geld, maar de andere maakt zich zorgen om het leven en dat wordt overzien in de drukte en toestanden van de regel…., maar het leven is al oneindig bezig om ook een draadjes terug te spannen naar het leven zelf. Religie zou kunnen, maar religie zet ook alleen maar op pad van twee dingen en volg de weg maar van de fabriek, omdat alle woorden en zinnen van de bijbel naar de wet wijzen. Ik ben de weg en waarheid en leven is niet genoeg met 10 geboden erbovenop, maar het blijft een zoektocht en alle wegen leiden naar de wet zelf en zo mag je alleen de was doen met toewijding en passie, zoals een moslim de steen kust met passie en een jood de klaagmuur en een christen het kruis. ”
Jezus is De Weg en de Waarheid houdt in dat wij de Jood uit Nazareth geboren uit de maagd Maria en (adoptie)kind van Jozef uit de stam van David; als de Verlosser moeten aanschouwen en Hem moeten navolgen. De Tien geboden kunnen met Christus samengebundeld worden in Eén groot gebod uw naaste lief te hebben zoals u zelf. In ons zelf moeten wij het goddelijke trachten te verwezenlijken en ons de religie van het Ware Geloof eigen te maken en de verhouding met onze Schepper in eer te herstellen.
“Religie kan dan ook niet  werkelijk helpen” zegt de schrijver Bits en bytes op Google nl.Relige en vervolgt  “maar iedereen, gelover of niet blijft voor hetzelfde conflict staan. ” Daar ligt het probleem en heet ontstaan van religie. De mens is in conflict gekomen met zijn eigen positie. “Je kan niet verder. Alles zet alleen maar terug hoe diep en vergezocht de woorden en regels ook zijn, maar je blijft voor de wet staan en die bouwt materie met de mens en je kan geloven wat je wil, maar het zal niet helpen. ” zo denken velen, maar daar ligt juist de waarde van het Geloof en de juiste keuze van dé Waarheid. Indien mensen goed nadenken en de Boeken der Boeken, de Bijbel, werkelijk willen onderzoeken zullen zij dé Weg naar de Waarheid wel degelijk kunnen vinden, en zal die zoektocht door het leven van de mens en van zich zelf bevrijden. Door de religies van de wereld te overstijgen zal men in de mogelijkheid te komen religieus zich voldoende naar waarde weten te vormen om de relatie tussen medemens, natuur en God te verbeteren.
“Het is wel zo dat leven waar is en materie waar is, maar die twee blijven in strijd, terwijl het leven alleen het ware is.” Dit ook omdat de mens voorlopig nog steeds gebonden is aan de materie. Zijn ziel, lees zijn wezen, hebben en houden zijn onlosmakelijk verbonden met de aardse begrippen en deze wereld waarin wij nu leven. “Zo blijft alles een wetquestie en de regel is fout en niet leven of wet zelf. Het leven kan opbouwen en afbreken. Dat is niet onmogelijk. Dat is leven en wet samen, maar het is onmogelijk dat stof leven wordt of leven stof. Dat doet de regel, ook in de vorm van de 10 geboden. Daar zit de fout van alle fouten. Bijvoorbeeld er wordt gezegd. Geloven …” Maar daar gaat de schrijver zelf in de fout het benoemen van het ons verkeerd gaan iets als onvermijdelijk aan te nemen. In ieder van ons ligt de mogelijkheid de juiste beslissingen te nemen. Iedereen is vrij om welke keuze hoe dan ook te maken. Het geloof is iets dat van binnen uit moet komen en moet groeien. Er moet de bereidheid van de persoon in kwestie zelf zijn. Niemand anders kan het geloof in iemand tot stand doen komen buiten God. Men kan dan betwisten of God die Wettigheid wel mag bezitten, maar daar moet elk schepsel zijn plaats in de schepping kennen en aanvaarden.
Wij zijn losgekocht van deze wereld.
Er is slechts één leven en één Wet. Datgene wat God wil kunnen wij vinden in  de Heilige Schrift die glansrijk alle conflicten in de wereld heeft weten te weerstaan en zal overwinnen.

10 thoughts on “Religie, Wet en leven

Geef een reactie - Give a reaction

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.