Terechtwijzing

In de opvoeding vandaag moeten wij vaststellen dat men terechtwijzing als een taboe wil gaan beschouwen. Door dat men afziet van een duidelijke opstelling aan te nemen betreft de te volgen levenshoudingen komt men regelmatig voor minder aangename tot lastige posities te staan. Door dat de schoolinstellingen, de gerechtelijke machten niet consequent optreden is er een losse houding ontstaan waarbij iedereen maar gaat doen zoals het hen uit komt. Hierdoor heeft men de poorten geopend naar het ongenoegen van anderen die meermaals gecontroleerd worden met de lakse houding van de overheid en met hun onmacht om het recht te laten geschieden of om dat recht zelfs te zien geschieden.

P7273966
Image by Julie, Dave & Family via Flickr

De losse levenshouding brengt allerlei wantoestanden mee en het lijkt of wijsheid en inzicht het niet meer van diegene die er maar op los leeft en maar laat geschieden behalen sommigen gaan denken dat het toch niet loont om goed te doen en worden mee gesleurd in de vrije levenshouding die geen rekening wil houden met de andere.

“De Heer talmt niet met zijn belofte, zoals sommigen menen, maar Hij heeft geduld met u, daar Hij wil dat allen tot inkeer komen en niemand verloren gaat.” (2Pe 3:9 WV78)
Jehovah waarschuwt ons echter. Het tegen de regels ingaan zal niet ongestraft blijven. Wij moeten er ook van bewust zijn dat onze vriendelijkheid tegenover de verdorvenen hen niet goed zal maken; zij zullen blijven zondigen en zullen zeker helemaal geen notitie nemen van Gods majesteit.

“Wee hen die de straf naar zich toetrekken met schapekoorden en als met ossetouwen de vergelding,” (Jes 5:18 WV78) “Worden de bozen begenadigd, dan leren zij nooit wat recht is: waar het recht heerst, blijven zij onrecht plegen, zij hebben geen oog voor Jahwe’s verhevenheid.” (Jes 26:10 WV78)
“Omdat slechte dagen niet onmiddellijk worden bestraft, is de mens steeds uit op het kwaad.” (Pre 8:11 WV78)
“Dat is het trieste van al wat gebeurt onder de zon: eenzelfde lot treft iedereen. Daarom is de mens steeds uit op het kwaad en zit zijn hoofd vol dwaze gedachten zolang hij leeft. Daarna is het toch gedaan.” (Pre 9:3 WV78)

Wij horen een standpunt in te nemen en op te treden indien wij vinden dat anderen tegen de (basis)regels ingaan hoe met elkaar om te gaan. eigenlijk moeten wij ook durven verder te gaan en er op toe zien dat ook zo veel mogelijk Jehova‘s wetten worden nagevolgd. In onze omgeving kunnen wij anderen er van op de hoogte brengen als zij ingaan tegen de geboden van God. Wanneer wij iemand horen liegen, zien bedriegen, stelen, anderen pijn doen, of zich te buiten gaan, moeten wij hen daar opmerkzaam van maken. en als zij hun asociaal gedrag niet willen bijstellen moeten wij verder gaan. Indien wij over die dingen heen zien of nog verder gaan door de boosdoener te begenadigen, zal hij nooit gerechtigheid leren, en zal hij of zij ook zijn of haar gedrag niet gaan veranderen. In het land van rechtvaardigheid zal hij of zij dan verder kwaad stichten.

“Wanneer iemand een vervloeking hoort en daar getuige van is of wanneer hij iets ziet of weet en dat niet aangeeft, dan zondigt hij en draagt hij de volle verantwoording.” (Le 5:1 WV78)
“Wanneer uw broeder gezondigd heeft, wijs hem dan onder vier ogen terecht. Luistert hij naar u, dan hebt gij uw broeder gewonnen.” (Mt 18:15 WV78)
“Wie zijn zonden verheelt, zal geen voorspoed kennen, maar wie ze belijdt en ze nalaat, zal barmhartigheid ondervinden.” (Spr 28:13 WV78)

De terechtwijzing moet steeds op een juiste liefdevolle manier gebeuren, en met die intentie om de ander te helpen en om weer anderen te behoeden van verder kwaad.

“Leg niemand overijld de handen op en maak u niet medeplichtig aan andermans zonden; houd u rein.” (1Ti 5:22 WV78)
“Weet dit wel, geliefde broeders: ieder mens moet vlug zijn om te luisteren, maar langzaam om te spreken, langzaam ook om toornig te worden;” (Jak 1:19 WV78)
“Een vriend heeft te allen tijde lief, een broeder is geboren voor de nood.” (Spr 17:17 WV78)
“Eenmaal gekomen zal Hij de wereld het overtuigend bewijs leveren van wat zonde, gerechtigheid en oordeel is:” (Joh 16:8 WV78)

“(18:26) Wie getrouw is, hem toont Gij uw trouw, wie onkreukbaar is uw volmaaktheid;” (Ps 18:25 WV78)

4 thoughts on “Terechtwijzing

Geef een reactie - Give a reaction

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.