Wat betreft Kerstfeest

Wat betreft KERSTFEEST

Op de verscheidene webpagina’s van de Christadelphians kan je meer lezen over het Kerstfenomeen. Het is belangrijk dat wij er bij stil staan wat wij en hoe wij

iets vieren.

Citaat

KERSTFEEST

Christmas tree in ?
Een in vol ornaat versierde en verlichte kerstboom. - Image via Wikipedia

KERSTBOODSCHAP

 

 

Alle christenen van de wereld vieren elk op hun eigen wijzekerstfeest. Kerstfeest kwam slechts in voege in  plus minus 350 na Christus. Christenen konden niet verder meedoen aan de zonnewendecultus.Zo is nog voor vele mensen het kerstfeest slechts eten en drinken en gezelligheid rond een heidense kerstboom met vruchtbaarheidssymbolen als versiering. Kerstgeschenken voor velen het belangrijkste.

De kerstboom is niet zo onschuldig. Het heeft niets te maken met christenen, nog met de geboorte van Jezus, integendeel is het een heropleven van oude afgoderij. Wij vinden in het O.T. de sporen van de kerstboom voor de ongelovigen.

 

Isa 57:5  Gij, die in wellust ontbrandt bij de terebinten, onder elke groene boom; die de kinderen slacht in de dalen, in de rotsspleten;

 

Jer. 2:20 Want van ouds hebt gij uw juk verbroken, uw banden verscheurd, en gezegd: Ik wil niet dienstbaar zijn. Want op elke hoge heuvel en onder elke groene boom legt gij u in ontucht neder. In deze verzen gaat de profeet voort met zijne beschuldigingen tegen

het afgedwaalde volk.

 

De plaatsen waar de afgoden aangebeden werden, vers 20 <#Jer 2.20>. [Op allen hogen heuvel en onder allen groenen boom,] op de hoge plaatsen en in de bossen, waarvoor de heidenen ene dwaze voorliefde en verering koesterden.

 

Deze morgen wil ik mij houden aan de tekst met betrekking tot de eerste komst van Jezus op deze aarde. Namelijk het blijde gebeuren van de geboorte. Iedere geboorte is op zichzelf een blijdschap voor de mensen die er heel dicht bij betrokken zijn.

Maar de blijdschap van bijna tweedeuizend jaar geleden is er vandaag nog steeds, en bijzonder voor hen die dicht bij Jezus betrokken zijn en die Hem destijds met moeite hebben gezocht precies als de drie magiërs. ( hier bekend als de drie koningen).

Wie Jezus kent verkondigt in feite blijdschap !

Lu 2:10  En de engel zeide tot hen: Weest niet bevreesd, want zie, ik verkondig u grote blijdschap, die heel het volk zal ten deel vallen:

 

Mattheus 1 : 18-25

Vers 18

Jozef en Maria waren in verloving ( ondertrouwd ). Wij stellen de zwangerschap vast van de H.Geest. Iets wat door de ongelovige bijbellezer verworpen word en van de religieuze met een  spottende glimlach gelezen wordt.

Het vergt al onvoorwaardelijk geloof en vertrouwen om zo’n situatie te aanvaarden. Jozef had daar uitgesproken moeite mee. Maar daar is een reden voor geweest, namelijk Jezus mocht niet geboren worden onder de zonde, de erfzonde genoemd, anders kon Hij deze verloren wereld niet komen verlossen!

 

 

 

 

 

 

Vers 19 “ De doofpot?”

 

“In stilte” wilde Jozef van haar scheiden. Dit is niets anders, dan dat Jozef het gerecht er niet in wilde betrekken, aangezien daarop steniging of doodstraf op stond.

Deze toestand was ernstig, en beiden waren onschuldig.

Waarom een dergelijke toestand? Achter een onbeantwoorde “Waarom” staat God!

Bent u ook al eens komen te staan voor een waarom zonder antwoord?

 

Ø      Jozef had het vertrouwen in Maria verloren, iets wat menselijk is.

Ø      Jozef had zijn vertrouwen in mensen verloren, dat komen wij ook tegen, maar God bleef aan het werk in zijn leven!

Ø      Jozef was een vroom en gelovig mens, en zal wel hebben gebeden, maar bleef luisteren naar de stem van God, voor ons nu de bijbel.

 

Zo kunnen wij soms in situaties terecht komen, waarbij ons verstand te kort komt, en wij vragen: “Waarom?”

Het is gezond voor de ziel die zich vragen stelt als “waarom”, het kan hem dichter bij God brengen.

 

Vers 20/25                                  God zelf grijpt in.

 

Door een engel in zijn droom te laten komen. Toch zien wij hier dat deze droom voldoende was om Jozef te overtuigen. Wel een “droom” van Godswege.

Wat een troost voor Jozef! Een waarachtige droom van de Here kan echte troost bezorgen.

 

Let wel op voor leugenachtige dromen!

Jer 23:32  zie, Ik zal de profeteerders van leugenachtige dromen! Luidt het woord des Heren, die zij vertellen om mijn volk te misleiden door hun leugens en woordenkramerij;

 

Nu begreep Jozef dat Maria niet gezondigd had!

Aan de andere kant begint hij zijn bevoorrechte positie te onderkennen, Hij werd aangesproken als ” zone Davids ” Hij moest de naam Jezus geven! Noch Jozef noch Maria hebben de naam van Jezus gekozen. Jezus werd dus als zoon aangenomen door Jozef, vandaar ook dat men Jezus ” Zoon van David ” noemde!

Zeer uitzonderlijk, want wij geven graag zelf onze kinderen een naam.

Opdat vervult zou worden. Vers 22

Ja de bijbel word tot in detail vervuld, wat God zegt in de bijbel zal gebeuren, of men het gelooft of niet!

Jesaja 7

13  Toen zeide hij: Hoort toch, gij huis van David! Is het u niet genoeg mensen te vermoeien, dat gij ook mijn God vermoeit?

14  Daarom zal de Here zelf u een teken geven: Zie, de jonkvrouw zal zwanger worden en een zoon baren; en zij zal hem de naam Immanuel geven. (God met ons )

 

Jozef droomde van de bijbel! Hij ontwaakte en deed wat God van hem vroeg.

Hij twijfelde niet verder. Hij was blij te kunnen begrijpen waar het allemaal om ging; Zonder tussenkomst van God kan niemand de bijbel begrijpen! Ook Jozef begreep eerst Gods handelen niet. Daarom hebben mensen “waarom” – vragen.

 

Hoofdstuk 2                                 De wijzen uit het Oosten.

 

Deze wijzen waren magiërs. De wijzen uit het oosten (astrologen) die, toen zij door de opkomst van een merkwaardige ster ontdekten dat de Messias zojuist geboren was kwamen naar Jeruzalem.

Ze dachten in Jeruzalem de Messias te vinden. Koning Herodes hoorde ervan en werd ontroerd en ontgoocheld en liet de schriftgeleerden komen om de geboorteplaats te vinden. Hij wilde zich ontdoen van dat kind! , maar zegde dat het was om hulde te brengen .

 

Let op vers 7-10 “in het geheim” met de astrologen.

 

Een man als Herodes werkte heimelijk, zij die Jezus niet gezind zijn, werken niet openlijk maar in het occulte. De bedoeling van Herodes was niet om hulde te brengen maar om Hem te vermoorden. Zoals hij zijn vrouw vermoordde en twee van zijn kinderen.

 

Ook is deze man een voorbeeld van de komende wereldleider, de Antichrist, welke zeker ook samenspeelt met allerlei occulte krachten, ook dit gebeurt in het geheim. De antichrist zal de gelovigen in Christus vervolgen en doden.

Al duidelijk van in het begin ziet men dat Jezus op aarde niet welkom was. Geen huis in Bethlehem, maar een rotsspleet waar in de zomer de schapen werden ondergebracht voor de koude nachten. Een joodse koning geboren in een voederbak, wat een onthaal!

Er was geen plaats voor Hem. Zo is het nog bij vele mensen, geen plaats in het hart voor Jezus, de zoon van God! 

  

 “Zijn ster ” v.2

 

Deze astrologen spraken van Zijn ster. Het ging om een nieuwe ster die ze hadden ontwaard. In ieder geval zien wij dat de schriftgeleerden geen moeite deden om de Koning der Joden te gaan opzoeken, ze stonden aan de zijde van de moordenaar, -koning Herodes.

God gebruikt hier de bijgelovigheid van de Astrologen in zijn plan .

 

Matth 2 vers 11 en 12

 

Hier lezen wij dat  de wijzen grote vreugde hadden, toen ze Jezus vonden. Dit is voor ieder mens, die Jezus werkelijk heeft gezocht en gevonden, heeft die speciale blijdschap ervaren.

Ze gingen in het huis, waarschijnlijk is na de geboorte Jozef en Maria toch ergens na een korte tijd in een huis opgenomen, intussen waren er al dagen verlopen.

Ook de wijzen kregen in een droom van de Here een waarschuwing om niet tot Herodes terug te keren, en een andere weg te nemen. En dat hebben ze gedaan.

Ze werden gehoorzaam aan God, hun wegen werden veranderd. Zo is het ook voor ons wanneer wij Jezus in ons leven hebben gevonden, beginnen wij een nieuwe levensweg

 

Laten wij die blijdschap verkondigen aan de mensen, wat het betekent om Jezus  te zoeken en Hem te vinden, er bestaat geen grotere blijdschap in het leven.

 

 

13 thoughts on “Wat betreft Kerstfeest

 1. jawadde, zoveel citaten uit de bijbel.
  een heel gelovig persoon?
  Ik ben eerlijk gezegd niet zo gelovig. ben wel christelijk opgevoed, maar door de interesse in het keltische ben ik wat anti christenen geworden. Blijkbaar zijn alle christelijke feesten eigenlijk keltische feesten. De christenen willen zich zo vredelievend voordoen, maar wat is er dan zo positief aan als ze alle feesten afgenomen hebben om de kelten een hak te zetten???
  Niet geloven doe ik nu ook weer niet, want volgens mij heeft de mens geloof nodig om vb de moeilijke dagen in zijn leven door te komen.
  Ik vind uw site wel interessant, maar geloven in jezus en zo kan ik niet meer.
  grtzzzzzz
  darkangel

  Like

 2. Het grote probleem, vooral bij de Katholieke en West Europese Kerk, is dat daar zo veel Keltische gebruiken zijn ingeslopen en de Kerkautoriteit zich niet de moeite heeft getroost om haar geloofsovertuiging zuiver te houden. Mensen zouden schrikken als zij de Bijbel met hun kerkgebruiken vergelijken met wat er in de Bijbel staat. Men kan juist door de Heilige Schirft te lezen merken wat men beter laat vallen om dat het niet enkel niet in de Bijbel staat, maar omdat het ook onschriftuurlijk is en meestal indruist tegen de Wil van God.

  Like

 3. Darkangel, hoe wil je niet in Jezus geloven? Wens je de hsitoiciteit van de schrijnwerkszoon naast je neer te leggen, of kan je niet aan nemen wat veel kerken beweren dat Christus zou zijn. Sommigen nemen aan dat Hij de Aartsengel Michaël is, anderen zien in Hem God zelf of nemen Hem voor God. In Christus kunnen wij veel van God herkennnen, maar Hij is niet de Allerhoogste. Indien je in de Schrift zou gaan onderzoeken wat er allemaal voor wereldse gebruiken in het gelof zijn binnen gelsopen zou je er van schrikken. Het komt er dan ook op aan die gewoontes naast je neer te leggen en de ware figuur van Jezus als de reeds lang op voorhand aangekondigde Verlosser te leren kennen. Indien je die belangrijkheid van de figuur zult ontdekken wordt het ook makkelijk om in die Zoon van God te gaan geloven en Hem te erkennen als de ware Messias.

  Like

 4. De juiste feesten staan in de Bijbel vermeld,en het zijn dan ook weer Joodse feesten,die wij mogen in vrijheid meedoen op ons eigen manier,want we zijn christenen geen Joden.
  Ik zelf ben er soms mee bezig,vooral met loofhutten enzo en ik lees dan in mijn Bijbel hoe en waarom en of Jezus ze deed, enzo… en probeer op die dagen meer met God bezig te zijn.
  We moeten alle dagen met Jezus bezig zijn zoals de Messiaanse belijdende Joden constant zeggen.
  Zij hebben gelijk. We moeten meer de Bijbel bestuderen,maar helaas door de vertalingen gaat veel verloren en veel woorden kan je niet met 1 woord vertalen. zoals bvb. in Efeze 6:11
  Daar staat het woord ”(Grieks) methodeia” daar hoor je het woord: methode in,en hier staat “verleiding” (NBG1951) ,dat is een zwakke vertaling,je kan dit niet hetzelfde noemen.
  De woorden zijn soms slecht vertaald.
  Ik weet ook 1 ding, ik moet nog heeeel veeel leren,om een goede en juiste dienaar van God te zijn, en kan alleen maar vertrouwen op Gods Geest hiermee, me laten te leiden door Zijn Geest.
  En ik ken geen Hebreeuws of Grieks ,dus de vraag is eigenlijk, in hoeverre is onze Nederlands talige Bijbel juist?
  groetjes Bea

  Like

  1. Dierbare Beathirion, het ongelofelijke betreft de Bijbel is dat het Hét Woord van God mag genoemd worden én dat God er zelf op toegezien heeft zodat Zijn Woord niet al te veel schade zou onder vinden. Indien men weet wat de sleutelwoorden zijn van een vertaling, ook al kunnnen sommige gekozen woorden wat te beperkend van begrip zijn, maar als men ze terug vindt in andere plaatsen voor een gelijkaardig woord dan zal je merken dat de vele Bijbelvertalingen praktisch allemaal hetzelfde zeggen. Een grote fout die vele mensen maken is dat zij meermaals gewoon een deel van een zin of een gehele zin uit de paragraaf onttrekken en dan niet naar het geheel zien.

   Vervolgens blijven veel mensen verknocht aan hun thuis en kerkvorming van hun kinderjaren, waarbij de meerderheid in het trinitarisch denken opgroeide en zich daar niet van wil ontdoen omdat het andere denken een veel grotere verantwoordelijkheid komt te leggen bij de eigenlijke individuele persoon en zijn of haar relatie tot de Allerhoogste Schepper.

   Zo geloven vele trinitariërs bijvoorbeeld dat Jezus wel God moet zijn omdat (volgen hen) niemand Gods geboden kan houden en niemand zou kunnen doen wat Jezus heeft gedaan. Ten eerste houdt hun gezegde in dat de Alwetende God de mens dan geboden zou gegeven hebben of opgelegd hebben, waarvan Hij wist dat geen enkele mens ze zou kunnen houden, wat eigenlijk van die God toch een gruwelijk wezen zou maken indien dan nog eens de gedachte van een hel als eeuwige folterplaats zou waar zijn.

   Langs de andere kant zouden mensen moeten weten dat Jezus niet zijn wens wilde doen, wat hij zou gedaan hebben indien hij God is. Door volledig zijn eigen wil terzijde te schuiven heeft Jezus een ongelofelijke daad van opoffering gedaan, welke hem dan ook zo bijzonder maakt en waarvoor wij erkenning zouden moeten voor geven. Zijn verjaardag vieren op 25 december, de dag van de god van het licht gaat daar zeker niet toe bijdragen, als men weet dat Jezus geboren is op 17 oktober -4 vGT.. Als men echt zijn geboortedag wil vieren, wat volgens de bijbel niet hoeft, kan men dat toch beter doen op zijn geboortedag en niet op de feestdag van een valse godheid. Eveneens moeten wij er bewust van zijn dat Jezus als een Jood zich hield aan de Joodse feestdagen waar de 25ste december ook helemaal niet in paste, ook al hebben zij ook wel een speciale dag voor de herdenking dat God het licht en kennis in de wereld bracht. Als christenen zou dat feest voor ons een diepere betekenis kunnen hebben omdat wij beseffen dat Jezus het licht der wereld is en omdat Jezus het op zich genomen had om God verder te verklaren en te openbaren, wat hij volgens ons met glans heeft gedaan.

   Betreft de juiste Nederlandstalige Bijbel komt het er op aan in welke mate u een hedendaags Nederlands wil. Onze broeder Marcus Ampe heeft zijn medewerking al geleverd aan enkele Nederlandstalige bijbels, die wij dan ook zouden kunnen aanraden (de NBV bijvoorbeeld). Maar om voor u, buiten de Joodse gemeenschap, een volledige hedendaagse bijbel te vinden die het nauwkeurigst vertaald is naar de oorspronkelijke teksten, kunnen wij u ten zeerste de Nieuwe Wereld Vertaling aanraden, welke door de Getuigen van Jehovah wordt uitgegeven. De oudere Rooms Katholieke Willibrord Bijbel (van 1978 en niet de latere versies) is naast De Geschriften/The Scriptures (van 1998) een zeer goede tweede keuze (Bij die laatste kunnen de Joodse Namen en termen namelijk wat moeilijker over komen, vooral als men van een protestants evangelische richting komt zoals bijv. de Pinksterbeweging).

   Het nadeel van enkele zeer goede vertalingen is dat zij tot de Joodse Gemeenschap behoren en deze niet happig zijn om ze te delen met goyim (niet Joden of ongelovigen) omdat die vertalingen als Heilige Geschriften te boek staan en niet ontheiligd mogen worden. Zelfs bepaalde Messiaanse Joden hebben geen toestemming van de uitgevers gekregen noch van de familie van de vertaler om één uitstekende vertaling te mogen publiceren op het net. Doch kan u bij enkele Messiaanse Joden wel fragmenten uit de Joodse of Hebreeuwse Geschriften vinden in Nederlands uit de jaren 1950 en ‘hedendaags Nederlands-Yiddish’ mits bepaalde termen gewoon in onze Nederlandse taal niet voor komen. Het weze niet slecht om toch ook die versies even onder de loep te nemen.

   Wij wensen je succes met de queeste van het geloof en ontdekking van Gods Woord.

   Liked by 1 person

  1. Via de wereldse geschriften en onnoemijk veel documenten rond de volkstelling en natuurverschijnselen in die tijd toen de Romeinen over de streek regreerden. Veel te veel mensne vergeten dat Jezus een figuur is die werkelijk bestaan iheeeft in deze wereld en waar wegens zijn vermaardheid ook veel over geschreven is. Alsook hielden zowel de Romeinen als de Joden alles nauwkeurig bij en zijn er die optekeningen ter aanvulling van de Bijbelse optekeningen.

   Liked by 1 person

    1. Elke dag die wij leven is een gift van God en moet als zodanig gezien worden en beleefd worden. Ook kunnen wij alle dagen met Jezus in ons hoofd zitten en hem dankbaar zijn voor wat hij gedaan heeft, want dat was niet min, zich helemaal gegeven voormensen die hij zelf niet eens kende en nog niet geboren waren en waar hij zelf geen relatie mee had.

     Like

  2. Jezus was ook een politiek belangrijk figuur. Alsook zijn er de wijzen die Jezus zijn komen bezoeken die optekeningen hebben gemaakt. De wereldse documenten zijn er ook om niet verwaarloosd te worden en geven juist draagkracht aan de werkelijkheid of waarheid van wat er in de Bijbel is opgetekend.

   Liked by 1 person

Geef een reactie - Give a reaction

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.