Zoek en vind de Open Weg

Reeds in Jezus tijd waren er verschillende meningen hoe men Christus moest navolgen.

“De Weg” was de gebruikte scheldnaam om de Christusgangers te benoemen.

Doorheen de geschiedenis zijn er heel wat namen naar voor gekomen van groeperingen die beweren de echte Christenen te zijn.

Het grote probleem van al die mensen was dat zij het meest bekommerd geraakten rond hùn stellingen en hùn aanhangers.

“Maar hoe zoudt gij ook kunnen geloven als gij van elkaar eer tracht te verwerven, terwijl gij de eer die van de enige God komt, niet zoekt?” (Joh 5:44 WV78)

“Wie uit zichzelf spreekt, zoekt eigen eer. Wie daarentegen de eer zoekt van Degene die Hem zond, hij is geloofwaardig en er is geen bedrog in hem.” (Joh 7:18 WV78)

“voor de ongelovigen, wier geest door de god van deze wereld zozeer is verblind, dat zij de glans niet ontwaren van het evangelie van de heerlijkheid van Christus, die het beeld is van God.” (2Co 4:4 WV78)

“Want al wat voor leven en vroomheid nodig is, heeft zijn goddelijke kracht ons geschonken met de kennis van Hem die ons geroepen heeft door eigen heerlijkheid en wondermacht.” (2Pe 1:3 WV78)

Veel mensen gaven de voorkeur om aan tradities te houden of zich aan te sluiten bij die groeperingen die voor hen het best uit kwamen. Het was niet zo zeer de liefde voor God en de wil om uit de bijbel te leren, die hen tot een kerk trokken. daardoor geraakten ook velen verward of verstard in een denken.

“Jezus gaf haar ten antwoord: ‘Zei Ik u niet, dat gij Gods heerlijkheid zult zien als gij gelooft?’” (Joh 11:40 WV78)

Velen durven niet afstappen van de gebruikelijkheden van hun streek of van familie gewoonten. zij willen blijven vasthouden aan zaken die hen door anderen worden voorgeschoteld.

Om die verkondigde ‘geloofsregels’ na te gaan met de Heilige Schrift durven zij niet. Waarom zouden ze? Indien men een geloof kan invullen zoals men het zelf wilt, is dat niet praktisch?

Zij die echter als Christen door het leven willen gaan moeten zich vragen stellen. Zij moeten inzicht zoeken.

“Maar de wijsheid–waar moet je haar zoeken, en het inzicht–waar is het te vinden? Geen sterveling kent de weg erheen, de wijsheid is niet in het land der levenden. De oervloed zegt: ‘Ze is niet bij mij, ‘de diepste zee: ‘Bij mij evenmin.’ De wijsheid is niet te koop voor enig goud, noch kan ze in zilver worden afgewogen. Kostbaarder is ze dan het goud van Ofir, dan de duurste onyx of saffier. Ze wordt niet geëvenaard door goud of glas, niet verworven voor schalen van het fijnste goud. Vergelijk haar niet met robijnen of kristallen, een buidel wijsheid is meer waard dan parels. Topaas uit Nubië kan haar niet evenaren, ze is kostbaarder dan zuiver goud. Maar van waar stamt de wijsheid dan, en het inzicht–waar is het te vinden? De wijsheid is verborgen voor de blik der levenden, ook aan de vogels in de lucht laat ze zich niet zien. De afgrond en de dood, ze zeggen beide: ‘Onze oren kennen haar slechts bij geruchte.’ Maar God kent haar wegen en hij weet waar ze verblijft. Want hij ziet tot aan de randen van de aarde, onder heel de hemel ontsnapt niets aan zijn blik. Toen hij de kracht schiep van de winden en de wateren omgrensde, toen hij zijn wet oplegde aan de regen en de wegen van de donderwolken baande, zag hij de wijsheid en hij toetste haar, hij peilde en doorgrondde haar. En hij sprak tot de mens: ‘Ontzag voor de Heer–dat is wijsheid; het kwaad mijden–dat is inzicht.’” (Job 28:12-28 NBV)

Kwaad is dikwijls daar waar verschillen zijn. Daar waar onenigheid in denken is, bestaat een voedingsbodem voor moeilijkheden.

Hoe meer de mensen zullen gaan zoeken in het Woord van God, hoe meer de meningsverschillen zullen vervagen. Hoe meer wij lezen in de Geschriften hoe meer wij de gelijkenissen zullen merken. Dankzij het verdiepen in de Heilige Schrift zullen wij ook verder kennis kunnen vergaren en gaan leren ontdekken wat wel kan, mag, moet of niet moet.

“Jahwe immers geeft de wijsheid; uit zijn mond komen kennis en inzicht.” (Spr 2:6 WV78)

Ook al zijn wij allemaal verschillende wezens met hun eigenheden, gaan wij leren ontdekken dat als wij ons volgens de regels van Christus gedragen, ook al zijn wij verschillend toch één zullen mogen zijn.

Mensen moeten de keuze maken of zij hun verenigingsleven willen dienen of God.

“Als u Jahwe niet verkiest te dienen, kiest dan nu wie u wel wilt dienen: de goden die uw voorouders aan de overkant van de Rivier hebben vereerd, of de goden van de Amorieten, in wier land u woont. Ik en mijn familie, wij dienen Jahwe.’” (Joz 24:15 WV78)

Meerdere mensen willen van meerdere walletjes eten. zij willen op twee gedachten hinken. voor Jehovah is er echter geen tussenweg.

De grote scheiding komt onherroepelijk. Lot moest zijn vrouw achterlaten of ook zelf omkomen. (Lu 17:28-37 Jer 13:1-14)

Waarom dan nog langer gewacht? Neem nu de beslissing om uw leven met God en de naaste in het reine te brengen. De reddingsboot ligt langszij, het schip zinkt en de oproep klinkt: Spring! Waar wacht u op?

8 thoughts on “Zoek en vind de Open Weg

Geef een reactie - Give a reaction

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.