Wentel uw werken op Jehóvah en uw plannen zullen stevig bevestigd worden

Wentel uw werken op Jehóvah en uw plannen zullen stevig bevestigd worden.
(#Pr 16:3):

Afwentelen van de werken: keren van de werken naar God. Aanbevelen van je werken aan God.

Wij moeten niet op onze eigen vermogens rekenen, maar uitzien naar datgene wat God met ons kan doen. Indien wij bereid zijn om ons aan Hem over te geven en Hem te laten werken door ons, zullen wij zeker bepaalde dingen verwezenlijken, die God ook degelijk verwezenlijkt wil zien. Hij zal er wel op toe zien dat Zijn Plan tot volbrenging kan gebracht worden. Indien wij Zijn wil wensen te doen en er ons willen op toe leggen om mee te werken aan Zijn Plan, zal Hij ons ook wel te zijner tijd de gepaste middelen geven en het werk doen slagen.

(#Ps 37:5): 5 Wentel uw weg op Jehovah, En verlaat u op hem, en hijzelf zal handelen.

(#Ps 55:22): 22 Werp uw last op Jehóvah, En hijzelf zal u schragen. Nooit zal hij toelaten dat de rechtvaardige wankelt.

(#Php 4:6-7): 6 Weest over niets bezorgd, maar laat in alles door gebed en smeking te zamen met dankzegging UW smeekbeden bij God bekend worden; 7 en de vrede van God, die alle gedachte te boven gaat, zal UW hart en UW geestelijke vermogens behoeden door bemiddeling van Christus Jezus.

Plannen zullen bevestigd worden:

(#La 3:37): 37 Wie nu heeft gezegd dat er iets moest gebeuren [wanneer] Jehovah zelf het bevel niet heeft gegeven?

(#Mt 6:33-34): 33 Blijft dan eerst het koninkrijk en Zijn rechtvaardigheid zoeken, en al deze [andere] dingen zullen U worden toegevoegd. 34 Weest dus nooit bezorgd voor de volgende dag, want de volgende dag zal zijn eigen zorgen hebben. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad.

(#Ps 37:25): 25 Eens was ik een jonge man, ook ben ik oud geworden, En toch heb ik geen rechtvaardige volkomen verlaten gezien, Noch zijn nageslacht zoekende brood.

(#2Sa 7:12-16): 12 Wanneer uw dagen hun volle duur bereiken en gij bij uw voorvaders moet neerliggen, dan zal ik stellig uw zaad na u verwekken, dat uit uw inwendige delen zal komen; en ik zal zijn koninkrijk waarlijk stevig bevestigen. 13 Hij is het die mijn naam een huis zal bouwen, en ik zal de troon van zijn koninkrijk stellig tot onbepaalde tijd stevig bevestigen. 14 Ík zal zijn vader worden, en híj zal mijn zoon worden. Wanneer hij verkeerd doet, dan wil ik hem terechtwijzen met de roede van mensen en met de slagen van de zonen van Adam. 15 Wat mijn liefderijke goedheid betreft, ze zal niet van hem wijken, zoals ik haar van Saul heb verwijderd, die ik wegens u heb verwijderd. 16 En uw huis en uw koninkrijk zullen stellig tot onbepaalde tijd bestendig zijn voor uw aangezicht; ja, uw troon zal er een worden die tot onbepaalde tijd stevig bevestigd is.”’”

God drager van onze lasten en verwezenlijker of volbrenger van onze werken.

(#Ps 68:19): 19 Gezegend zij Jehovah, die dagelijks de vracht voor ons draagt, De [ware] God van onze redding. Sela.

(#1Sa 2:8-9): 9 De voeten van zijn loyalen behoedt hij; Wat de goddelozen betreft, zij worden in de duisternis tot zwijgen gebracht, Want niet door kracht toont een man zich superieur.

(#1Pe 1:5-7): 5 die door Gods kracht door middel van geloof behoed wordt tot een redding welke gereed ligt om in de laatste tijdsperiode geopenbaard te worden. 6 In dit feit verheugt GIJU zeer, alhoewel GIJ op het ogenblik voor een korte tijd, indien het zo moet zijn, door velerlei beproevingen wordt bedroefd, 7 opdat de beproefde hoedanigheid van UW geloof — welke van veel grotere waarde is dan goud, dat vergaat ook al wordt het door vuur beproefd — een reden tot lof en heerlijkheid en eer bevonden moge worden bij de openbaring van Jezus Christus.

(#Mt 6:33): 33 Blijft dan eerst het koninkrijk en Zijn rechtvaardigheid zoeken, en al deze [andere] dingen zullen U worden toegevoegd.

(#Ec 9:1-3): 9 Want ik nam dit alles ter harte, ja, om dit alles uit te vorsen, dat de rechtvaardigen en de wijzen en hun werken in de hand van de [ware] God zijn. De mensen zijn zich niet bewust van hetzij al de liefde of de haat die er vóór hen was. 2 Allen zijn hetzelfde in wat allen hebben. Eén afloop is er voor de rechtvaardige en de goddeloze, de goede en de reine en de onreine, en degene die slachtoffers brengt en degene die geen slachtoffers brengt. De goede is hetzelfde als de zondaar; degene die zweert is hetzelfde als al wie bevreesd is geweest voor een gezworen eed. 3 Dit is hetgeen rampspoedig is in alles wat er onder de zon is gedaan, dat, omdat er één afloop voor allen is, het hart van de mensenzonen ook vol slechtheid is; en er is waanzin in hun hart tijdens hun leven, en daarna — naar de doden!

(#Ja 4:15-17): 15 In plaats daarvan zoudt GIJ moeten zeggen: „Indien Jehovah wil, zullen wij leven en ook dit of dat doen.” 16 Maar nu gaat GIJ prat op UW aanmatigend gesnoef. Al zulk pochen is goddeloos. 17 Indien iemand daarom weet hoe hij het juiste moet doen en het toch niet doet, is het hem tot zonde.

One thought on “Wentel uw werken op Jehóvah en uw plannen zullen stevig bevestigd worden

Geef een reactie - Give a reaction

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.