Jaar van de Eucharistie

In sommige Belgische Kerken houden ze dit jaar het “Jaar van de eucharistie“.
 
Methodistcommunion4
"Eet dit brood" - Communie
Zij die zien naar het eten en drinken van het lichaam en bloed van Christus kunnen misschien denken aan een tirannieke God, alsook aan een onerbarmelijke die bloed en pijn offers vraagt.

Offering
Offering - Image by A30_Tsitika via Flickr
 
God heeft prachtige dingen geschapen, heeft ze afgestaan aan de mensen met de opdracht ze te beheren. Toen de mensen iets verkeerds hadden gedaan heeft Hij dadelijk voor een oplossing gezorgd. Hij heeft Zijn wensen aan ons kenbaar gemaakt en heeft ons verteld hoe wij de relatie met Hem weer kunnen herstellen.
 
Christelijke gehoorzaamheid is niet zo maar aan te nemen dat dit de Nieuwe Wet is. “Gehoorzaam het nu maar.” integendeel zegt het Nieuwe Verbond ons: “dit is Gods wens voor ons. Ontdek God nu voor je zelf zodat je de kracht kan vinden om in gehoorzaamheid te wandelen, de vreugde, de vrede en de overwinning.”
 
God heeft ons een voorganger gestuurd om ons hulpmiddelen toe te reiken, raad te geven en om ons de zekerheid te geven dat God hét meest volmaakte mensenlichaam heeft aanvaard als voorspreker voor ons.

Jezus heeft ons laten weten dat wij de Schriften kunnen bestuderen. Ook al denken wij daardoor eeuwig leven te hebben, moeten wij stappen ondernemen om verder te geraken. Welnu, de Schriften getuigen over Christus Jezus, en dan komt het er op aan om tot bij Hem te gaan. Sommigen durven niet tot de Messias gaan of zelfs maar over Hem spreken. Zij zijn bang om bij Jezus te willen komen om leven te ontvangen.

Ffm-dreikoenigskirche-gottesdienst
Protestantse eucharistische dienst - Dreikoenigskirche-gottesdienst
” Gij onderzoekt de Schriften in de mening daarin eeuwig leven te vinden, maar juist dezen getuigen over Mij. En toch wilt gij niet tot Mij komen om het leven te vinden.” (Joh 5:39-40 WV78)
Christus was constant in de weer om zijn omstanders zo ver te krijgen dat zij Hem zouden volgen en geloof zouden hechten aan wat Hij hen kwam vertellen.
 
Velen zagen toen en heden niet in dat Hij hier op de aarde was als vertegenwoordiger van God. Als Zoon van God kon Hij Zijn lichaam aanbieden aan ons en aan Zijn Vader, zodat wij verenigd zouden worden door Hem, met Hem en in Hem, met Zijn Vader in de hemel.
 
Reeds twee duizend jaar is er ook discussie over de hoedanigheid van wat wij moeten verstaan onder het eten en drinken van het lichaam en bloed van Christus.
Nochtans ligt hierin een deel verscholen van het heerlijke verlossingsdeel van het Christendom.
Namelijk gaat het hier over een symbolische daad van herkenning, gevolgd door erkenning met een veruiterlijking van de bevestigingswaarde die men wil geven aan de natuur en de daad van Jezus.
 

” God weet dat uw ogen open zullen gaan als u eet van die boom, en dat u dan gelijk zult worden aan God, door de kennis van goed en kwaad.’” (Ge 3:5 WV78)

Maar beseffen wij als Christenen wel dat God ons een Nieuwe Boom heeft geschonken. een nieuwe frisse loot welke overheerlijke vruchten heeft afgedragen op de korte tijd dat hij hier op de aarde kon groeien?

Christus is de Nieuwe Boom vol van kennis van Goed en Kwaad, die enkel Goeds kan afleveren en die Leven kan schenken.

LastSupper
Het Laatste Avondmaal uitgebeeld op een Oekraïnische icoon (1728). - Last Supper: An Ukrainian Icon (1728). Unknown artist. Original work in National Art Museum, Kiev.
Door de kleren van Christus aan te doen en de vruchten van Jezus te verorberen, kunnen wij deelgenoten zijn van energie en levengevende eigenschappen, welke ons laten delen in karaktereigenschappen van goddelijke personen. Wij kunnen er ons door heiligen, en geestelijk gezond worden om zo later het eeuwig leven te kunnen genieten.

God wil ons heilig hebben zo als Hij ook heilig is. In de eucharistie kunnen wij tot het ogenblik komen in heiligheid te vertoeven, zoals wij dat ook kunnen in de daad van het gebed en als wij de Woorden van god in ons willen doen ademen door de tekst van de Bijbel niet enkel in ons op te nemen maar er ook naar te leven.

Door te genieten van de Bijbelteksten en er over na te denken, kunnen wij in dat Woord van God groeien en kan de Kracht van Gods Woord over ons komen.
Als wij de Levenskracht van God over ons leven laten komen door de Wil van God te willen navolgen zullen wij kunnen wandelen op een wijze die God behaagt. Door onze navolging van Christus zullen wij ook deelgenoten kunnen zijn van Zijn heiligheid en zullen wij kunnen wandelen door het geheiligd leven.

Door de symbolische daad van het eten van brood en drinken van de wijn in herinnering aan het geofferde lichaam van Christus en het vergoten bloed van het Lam van God, kunnen wij in de maaltijd van de Heer verenigd zijn met broeders en zusters over heel de wereld, en dit in onze gemeenschap laten aanvoelen en laten zien door de vereniging in een maaltijd, of een gelijkaardige actie die mensen meermaals per dag in hun gezin doen om in leven te blijven. Zonder te eten en te drinken kan men niet leven.

Maar zonder te eten en drinken van het Nieuwe Verbond kan men niet Eeuwig Leven.

 

+++

Geef een reactie - Give a reaction

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.